MUDENNIMÙ 26

1Di dɔɔ̀ n tɑummɛ̀ tou nɛ̀ tiyɑɑ̀yɔ́ntì tɛpíítɛ̀ tìì dùɔ̀kɛnɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù nɛ̀ tipecìtì tìì dò mmɛbèrìmɛ̀, nɛ̀ tìì dò mmɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ tìì dò nfɛtònfɛ̀, dí kpɛ̃ mbɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ kó tifèntì. 2Kɛ̀ ti okùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛ̀nɑ̀ɑ̀, ti pɛ̃kùmɛ̀ mɛ́tìrì mɛ̀dɛ́mɛ̀. Timɔu ti yó mmɛ mmɑ̀. 3Kɛ̀ dí tì tɑu ntìnùmmù, tìnùmmù, 4kɛ́cɑ́tínnɛ́ tiketitì mɑ̀nku tipecìtì kó iwɛ̃ĩ ìì dò mmɛbèrìmɛ̀, kɛ́ mɛ ndɔɔ̀ tisɔnti. 5Dɛ kó iwɛ̃ĩ yó mbo sipísìnùmmù ndi, ku mpíkù nɛ̀ kutɛkù kɛ dò nyitɔbɛ̀. 6Dí dɔɔ̀ dɛsɔɔmɑ́mɑ́nnɛ̀ sipísìnùmmù dɛ̀ɛ̀ sɛùnɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ tɑu ndɛ kó tiyɑ̀ɑ̀tì tidɛ́, kɛ̀ tìi nɑɑ́ nkùmɑ́ɑ̀. 7Kɛ̀ dí duɔkɛnɛ̀ tibɔcìtì tiyɑɑ̀yɔ́ntì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ kùmɑ́ɑ̀. Dɛ kó tiyɑ̀ɑ̀tì tiì yó nkɑ̃nkɛ́ n tɑummɛ̀ tou. 8Dɛ kó tiyɑɑ̀yɔ́ntì okùmɛ̀ yó ḿbo mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛ̀nùmmù ndi, kɛ̀ ti pɛ̃kùmɛ̀ mbo mɛ́tìrì mɛ̀dɛ́ mɛ̀dɛ́. 9Kɛ̀ dí tɑu ntìnùmmù, kɛ́tɑu ntitɛtì tìkuɔ̀, kukuɔ́nkù kunku kuù yó nkɑ̃nkɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou ììkɛ̀. 10Kɛ̀ dí cɑ́tínnɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù ketikù mɑ̀nku kù tuutɛ́nɛ̀ dɛ̀ kudɛ́ríkù iwɛ̃ĩ sipísìnùmmù, kɛ́cɑ́tínnɛ́ kudɛ́ríkù mɑ̀nku iwɛ̃ĩ sipísìnùmmù. 11Kɛ̀ dí dɔɔ̀ dibiɛrìmínnì kó dɛmɑ́mɑ́nnɛ̀ sipísìnùmmù, kɛ́sɛunnɛ̀ dɛ kó iwɛ̃ĩ, kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑɑ́ nkuyɑ̀ɑ̀kù kùmɑ́ɑ̀, 12kɛ̀ dí tì dɑ̀tínnɛ́ kɛ̀ ti okùmɛ̀ nsúɔ́ nkɛ bɛkɛ mɛtɑummɛ̀ tou fɔ̃nkúò bíɛ́kɛ̀. 13Kɛ̀ ti pɛ̃kùmɛ̀ nsúɔ́ nkɛ bɛkɛ tipíìtì tidɛ́, kɛ́nkɑ̃nkɛ́ n tɑummɛ̀ tou mɛsɑ̀ɑ̀. 14Kɛ̀ dí wɑɑ́ ntipedɑkɔ̃̀ntì wũɔ̃tì kɛ́tɑu, kɛ́wɑɑ́ nkukɔ̃̀nkù kperíkù kɛ́nɔ́ɔ́. 15Kɛ̀ dí wɑɑ́ n tɑummɛ̀ tou kó tidɑbɛɛtì kó idɛí, kɛ̀ ì ntú dɛtekperɛ̀ kó idɛí. 16Bɑ́ kù, kɛ̀ ku okùmɛ̀ ḿbo mɛ́tírìbɛ̀ bɛ̀nùmmù kɛ̀ kù pɛ̃kùmɛ̀ ḿbo sɑ̃ntimɛ́tìrì sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ mɛ̀nùmmù. 17Dí tì wɑɑ́ nkɛ̀ tì mmɔkɛ mɛyɑ̀ɑ̀ mmɛ̀dɛ́mɛ̀ dɛ́mɛ̀ mɛ̀ɛ̀ yóó sɛunnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kó yɛcɑubɛ. Di tì dɔ̀ɔ̀ timɔu kɛ̀ tì mmɛ ndò. 18Dí tì wɑɑ́ nkɛ̀ tì ḿbo sipísìdɛ́, kɛ́ncómmú kɛ wetí kubɑkù cɑ̃̀nku. 19Kɛ̀ dí dɔɔ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kó yɛcɑubɛ sipísìnɑ̀ɑ̀, kɛ́sɛu mbɑ́ dìì sɑ̃ɑ̃̀ fũ̀ɔ̃̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀. 20Kɛ̀ tidɑbɛɛtì tɛtì múnkɛ ḿbo sipísìdɛ́ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀. 21Kɛ̀ dí dɔɔ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kó yɛcɑubɛ sipísìnɑ̀ɑ̀ kɛ́sɛu mbɑ́ dìì sɑ̃ɑ̃̀ fũ̀ɔ̃̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀. 22Kɛ̀ dí wɑɑ́ ntidɑbɛɛtì tìkuɔ̀ kɛ́cónnɛ́ dɛ ììkɛ̀ bíɛ́kɛ̀, 23kɛ́wɑɑ́ ntitɛtì tìdɛ́tì mɛtɑummɛ̀ tou kentímɛ̀ dɛ ììkɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kpɛti. 24Kɛ̀ tì ntɑu tìdɛ́tì dɛ́tì ti fũ̀ɔ̃̀, kɛ́tɑu mɛyómmɛ̀ nɛ̀ mumɑ́mɑ́ɑ́, kɛ mmɛ ndò tipíìtì tidɛ́. 25Kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ tidɑbɛɛtì tìni, timɑ́tì pɛ́ítì kó yɛcɑubɛ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀kùɔ̀, bɑ́ kùù dɑbɛkù yɛ̀dɛ́ɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀. 26Dí cíɛ́kɛ́ dɛtekperɛ̀ kó idɛí kó ipɑ̃nní ìnùmmù kɛ́pɑ̃́nnɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou miɛkɛ kupíkù ketikù. 27Kɛ̀ kupíkù dɛ́ríkù kpɛyi ḿbo ìnùmmù, dɛ ììkɛ̀ kpɛyi ìnùmmù. 28Kɛ̀ dɛ cuokɛ̀ kó kupɑ̃nníi tɔ̃nnɛ́ yɛsɑ̃ǹkɛ̀ cuokɛ̀ ku mmɑ̀nku nɛ̀ kutɛkù. 29Kɛ̀ dí dɑri yɛsɑ̃ǹkɛ̀ nɛ̀ ipɑ̃nní mɛsɔɔ nkɛ́dɔɔ̀ dɛsɔɔmɑ́mɑ́nnɛ̀ ɑ yóó tɔ̃nnɛ́ dɛ̀ɛ̀ miɛkɛ ipɑ̃nní. 30Á tũnnɛ n dɑ bɛnkɛmɛ̀ diɛ nditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dí tɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 31Dí dɔɔ̀ kuyɑɑ̀kpenkpetínkù nɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù nɛ̀ tipecìtì tìì dò mmɛbèrìmɛ̀ nɛ̀ tìì dò mmɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ tìì dò nfɛtònfɛ̀, kɛ́kpɛ̃ nkɛ̀ dɛ̀ ndò mbɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀. 32Kɛ̀ dí kù nùńnɛ́ dɛtekperɛ̀ kó idɛí kó yɛsɑ̃ǹkɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ kó ibɑɑkɛ́ ìì dɑ̀ri mɛsɔɔ, kɛ́sɛunɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kó yɛcɑubɛ yɛ̀nɑ̀ɑ̀, 33kɛ́núnnɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù ibɑɑkɛ́, kɛ́tɑnnɛ́ n tɑummɛ̀ tɔu dɛ miɛkɛ. Dɛ kó kuyɑ̀ɑ̀kù kuù yó nyɑɑ̀tì ikuɔ́ dieku nɛ̀ ikuɔ́ nɛntì kó kufɑ̃́ɑ̃́. 34Kɛ̀ dí poo nkupòkù n tɑummɛ̀ tɔu kɛ́ĩ́nnɛ́ ikuɔ́ nɛntì kó kufɑ̃́ɑ̃́ miɛkɛ. 35Kɑ̀ɑ ĩ́nnɛ́ tɑ́bùrì kudieku tɛkù, kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀, kɛ́ĩ́nnɛ́ tɛfitíkɛ̀kɛ̀tɛ̀ kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀, kɛ́wetínnɛ́ tɑ́bùrì. 36Dí dɔɔ̀ dibòrì kó kuyɑ̀ɑ̀kù nɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù mùù kɔkɛ́nɛ̀ tipecìtì, tìì dò mmɛbèrìmɛ̀ nɛ̀ tìì dò nfɛtònfɛ̀ nɛ̀ tìì do mmɛyĩ̀ĩ̀. 37Dí dɔɔ̀ kuyɑɑ̀kpenkpetínkù kó idɛí dɛtekperɛ̀ kpɛyi ìnùmmù, kɛ́ ì dɑ̀ri mɛsɔɔ, kɛ́ɑ̃nnɛ́ yɛsɔɔbɑ̀kɛ̀ yɛ̀nùmmù nɛ̀ dibiɛrìmínnì kó yɛcɑubɛ yɛ̀nùmmù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\