MUDENNIMÙ 27

1Dí dɔɔ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì nɛ̀ dɛtekperɛ̀ kó idɛí, kɛ̀ di okùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì mɛ̀dɛ́ nɛ̀ dikéè. Dì yó mmɑ̀ di píìtì timɔu ndi, kɛ̀ di cómmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì mɛ̀mɑ́ɑ̀ nɛ̀ dikéè. 2Kɛ̀ dí ɑ̃nnɛ́ yɛbɑ̀kɛ̀ di kentímɛ̀ mɛnɑ̀ɑ̀ dɛ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ yɛ̀ ntɑunɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì, kɑ̀ɑ yɛ̀ dɑ̀ri disɔɔwũɔ̃̀. 3Dí dɔɔ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì kó tinɛntì nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀: Dɛ̀ɛ̀ kounɛ̀ mutɑ́pɛí nnɛ̀ yɛkɑ̃ nɛ̀ yɛbɔ bɛ̀ yó mmɛ́ínɛ̀ yɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ sikṹmboó, 4kɛ́dɔɔ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó tɛdìtɛ̀ nɛ̀ dɛ kó dɛmɑ́mɑ́nnɛ̀ dɛ̀nɑ̀ɑ̀ kɛ́cɑ́tínnɛ́ di kentímɛ̀ mɛnɑ̀ɑ̀. 5Kɛ̀ dí tɛ̀ sɑ̀ɑ nkɛ̀ tɛ̀ ḿberínɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì cuokɛ̀, 6kɛ́dɔɔ̀ dɛtekperɛ̀ kó idɛí kó ipɑ̀ɑ̀ti ìdɛ́ì, kɛ́ ì dɑ̀ri disɔɔwũɔ̃̀, 7kɛ́ ì tɔ̃nnɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì kó dɛmɑ́mɑ́nnɛ̀ tipíìtì tidɛ́ kɛ̀ dí ndì tɔunɛ̀. 8Di yóó dì dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ dì nhorímu kɛ́ndò n dɑ bɛnkɛmɛ̀ diɛ nditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀. 9Ntɛ di yóó dɔɔ̀mɛ̀ kuperí nɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù kɛ́cɛ̃ɛ̃tɛ n tɑummɛ̀ tou: Kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kó mɛokùmɛ̀ ḿbo mɛ́tírì sipísìnùmmù. 10Kɛ̀ yɛsɑ̃ǹkɛ̀ ḿbo sipísìdɛ́ nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó yɛcɑubɛ sipísìdɛ́ nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kó ibɑɑkɛ́ nɛ̀ ti kó ipɑ̀ɑ̀ti tiyɑ̀ɑ̀tì yóó núnnɛ́ ì. 11Kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kó mɛokùmɛ̀ ḿmɑ̀, kɛ́ndò mmɛtɛ̃mɛ̀ dòmmɛ̀. 12Kɛ̀ dɛ ììkɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó mɛpɛ̃kùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì sipísìdɛ́ nɛ̀ mɛ̀nùmmù nɛ̀ yɛsɑ̃ǹkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ kó yɛcɑubɛ. 13Kɛ̀ didonfũ̀ɔ̃̀ bíɛ́kɛ̀ kó mɛpɛ̃kùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì sipísìdɛ́ nɛ̀ mɛ̀nùmmù. 14- 15Dibòrì píìtì tidɛ́ bɑ́ kù, kù mmɔkɛ mɛ́tìrì mɛ̀yiekɛ̀ nɛ̀ dikéè, nɛ̀ yɛsɑ̃ǹkɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛ kó yɛcɑubɛ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti. 16Kuperí kó dibòrì kó kuyɑ̀ɑ̀kù yó ḿbo mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ ntɛ, kɛ́ndò mmɛbèrìmɛ̀, kɛ dò nfɛtònfɛ̀, kɛ dò mmɛyĩ̀ĩ̀, kɛ dùɔ̀kɛnɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù, kɛ kpɛ̃̀. Kɛ̀ yɛsɑ̃ǹkɛ̀ ḿbo yɛ̀nɑ̀ɑ̀ nɛ̀ yɛ kó yɛcɑubɛ. 17Yɛsɑ̃ǹkɛ̀ yɛmɔu yó ntɑunɛ̀ yɛtɔbɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kó iwɛ̃ĩ nyi. Kɛ̀ ibɑɑkɛ́ ntú timɑ́tì pɛ́ítì kɛ̀ yɛcɑubɛ ntú disɔɔwũɔ̃̀. 18Kuperí okùmɛ̀ yó mbo mɛ́tìrì sipísìnùmmù ndi, kɛ̀ mɛpɛ̃kùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì sipísìdɛ́ nɛ̀ mɛ̀nùmmù, kɛ̀ mɛcómmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì mɛ̀dɛ́mɛ̀ nɛ̀ dikéè. Kuperí yóó dɔɔ̀nɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù mmu, kɛ̀ yɛsɑ̃ǹkɛ̀ kó yɛcɑubɛ ntú disɔɔwũɔ̃̀. 19Bɛ̀ yó mpĩĩnnɛ̀ tìì nɛntì n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɔ̃mmú nɛ̀ yɛsɑ̃ǹkɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛyɛ nɛ̀ kuperí kpɛyɛ yó ntú disɔɔwũɔ̃̀ ndi. 20Fɔ̃́ mMɔyiisi ɑ́ duɔ́ nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ dɑ díí mɛkɔsɑ̀ɑ̀mɛ̀ odìfíè kó yɛtebɛ kɔ̃mɛ, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ fitírɛ̀ ńcɔ́ú nsɑ̃́ɑ̃̀. 21Anɔɔ nɛ̀ o bí bɛɛ̀ níí yóó dɛ̀ tùɔ nkɛ́ĩ́nnɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù kùù kɑ̃nkɛ́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie ntɔu kupíkù tɛkù bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ ncɔ́ú nkuyuoku nɛ̀ dikṹnweńnɔ̀ɔ mí nKuyie nyììkɛ̀. Dɛ̀ yó ntú Isidɑyɛɛribɛ kuɔ́ nyi sɑ̃́ɑ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\