MUDENNIMÙ 28

1Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Fɔ̃́ mMɔyiisi ɑ́ yú ɑ kóo kótì Anɔɔ nɛ̀ o bí Nɑdɑbu nɛ̀ Abiu nɛ̀ Edeɑsɑɑ nɛ̀ Itɑmɑɑ kɛ́ bɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tɔbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ ntú ikuɔ́ nìùbɛ̀ kɛ pĩ́ n tɔ̃mmú. 2Á dɔɔ̀ ɑ kóo kótì Anɔɔ tiyɑɑ̀kpetì ikuɔ́ kpɛti, tìì yó mbɛnkú ò cɑ̃̀ɑ̃́nnɛ̀mɛ̀ bɛtɔbɛ̀. 3Á nɑ́kɛ́ bɛyɑɑ̀dùɔ̀bɛ̀ n duɔ́ mbɛ̀ mɛciì nkɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ Anɔɔ tiyɑ̀ɑ̀tì kòò ntì dɑɑti kɛ pĩĩnnɛ̀ n tɔ̃mmú kɛ̀ tì mbɛnkú ò cɑ̃̀ɑ̃́mmɛ̀. 4Dɛ kó tiyɑ̀ɑ̀tì yó ntú dicĩ̀ncĩ̀nkɔ̃̀nnì, nɛ̀ tɛkɔutɛ́yɑɑ̀bòtɛ̀, nɛ̀ dikɔutɛ́yɑɑ̀bòkũpuri nɛ̀ dikɔutɛ́yɑɑ̀bòhokùrì dìì kpɛ̃̀, nɛ̀ fɛítòòdɑ́fɛ̀ nɛ̀ fɛnɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀. A kóo kótì Anɔɔ nɛ̀ o bí bɛ̀ níí yó nti ndɑ́ɑ́tí kɛ pĩ́nnɛ̀ ikuɔ́ tɔ̃mmú. 5Bɛ̀ yóó tì kpɛ̃ nnɛ̀ tipecìtì nti tìì dò mmɛbèrìmɛ̀ nɛ̀ tìì dò nfɛtònfɛ̀ nɛ̀ tìì dò mmɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ musɔɔpɑ̀ɑ̀kómmú. 6Á duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ tɛkɔutɛ́yɑɑ̀bòtɛ̀ nɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù nɛ̀ tipecìtì tìì dò mmɛbèrìmɛ̀, nɛ̀ tìì dò nfɛtònfɛ̀ nɛ̀ tìì dò mmɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ musɔɔpɑ̀ɑ̀kómmú. 7Dɛ kó tɛkɔutɛ́yɑɑ̀bòtɛ̀ yó mmɔkɛ ibɑɑtí nyi tipíìtì tidɛ́. 8Kuyɑɑ̀bomboúnkù múnkɛ yóó dɔɔ̀ nɛ̀ muù pɑɑ̀kómmú botí, kɛ́ntɑunɛ̀ tɛkɔutɛ́yɑɑ̀bòtɛ̀. 9Á wɑɑ́ nyɛtɑ̃́rɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dò ndimɑntɔ̃nnì kɛ́kerí Isidɑyɛɛribɛ bí yètɛ̀ yɛ ĩ́nkɛ̀. 10Yɛyètɛ̀ yɛ̀kuɔ̀ ditɑ̃́ketirì ĩ́nkɛ̀, yɛtɛyɛ̀ yɛ̀kuɔ̀ didɛ́rì ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ yɛ̀ ntũ nyɛtɔbɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ piɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí. 11Otɑ̃́cíɛ́tì weè yóó kérí yɛyètɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ yɛdɛ́ ĩ́nkɛ̀ kɛ́ yɛ̀ dɑ̀nnɛ nɛ̀ mɛsɔɔ. 12Wèe yɛ̀ cɑ̀tínɛ́ tɛkɔutɛ́yɑɑ̀bòtɛ̀ bɑɑti idɛ́, kɛ̀ yɛ̀ ḿbɛnkú Isidɑyɛɛribɛ botí tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ìdɛ́ì, kɛ̀ Anɔɔ níí ntɑti n tɑummɛ̀ tou kɛ̀ dì ɑ̃, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ m bɑ́ɑ́ di yɛ̃̀. 13A yóó dɑnnɛ dɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ yó ntú mɛsɔɔ mmɛ. 14Á dɔɔ̀ mɛsɔɔfĩmmɛ mɔ́nmɔmmɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ ndò nyiwɛ̃ĩ, kɑ̀ɑ mɛ̀ cɑ̀tínnɛ́ yɛtɑ̃́rɛ̀ dɑ̀ri dɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 15Á duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ dicĩ̀ncĩ̀nkɔ̃̀nnì nɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù mùù kɔkɛ́nɛ̀ tipecìtì, tìì dò mmɛbèrìmɛ̀ nɛ̀ tìì dò nfɛtònfɛ̀ nɛ̀ tìì dò mmɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ́kpɛ̃̀nnɛ̀ musɔɔpɑ̀ɑ̀kómmú tɛkɔutɛ́yɑɑ̀bòtɛ̀ kɔ̃mɛ. 16Di yóó poo mmɛ̀dɛ́mɛ̀ mmɛ, di okùmɛ̀ nɛ̀ di pɛ̃kùmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ mbo sɑ̃ntimɛ́tìrì sipísìdɛ́ nɛ̀ mɛ̀nùmmù. 17Kɛ̀ dí dì dɑ̀ri itɑ̃́cuɔ́ ìnɑ̀ɑ̀. Kucuɔ́ kuketikù kpɛyɛ, diketirì ndò ntisɛ̃ũmíɛ́tì, kɛ̀ didɛ́rì ndò ntiyɑ̃pemíɛ́tì, kɛ̀ ditɑ̃ɑ̃́nnì ndò mmɛnɔ́ɔ̀nnúɔ̀. 18Kɛ̀ kucuɔ́ dɛ́ríkù kpɛyɛ, dìì dò mmɛcũ̀mmɛ̀, nɛ̀ dìì dò ntiwɛtì nɛ̀ dìì dò nsɑ̀ncìrɛ̀. 19Kucuɔ́ ntɑ̃ɑ̃́nkù kpɛyɛ, dìì dò ncòdóò, nɛ̀ dìì dò mpũ̀tìpũ̀tì, nɛ̀ dìì dò mmɛtekɑ̃ɑ̃̀. 20Kucuɔ́ nnɑɑnkù kpɛyɛ, dìì dò ntinɔ́bɛ́ntì nɛ̀ dìì dò ndimɑntɔ̃nnì nɛ̀ dìì dò nditɑ̃́wũɔ̃̀. Bɑ́ dìì tɑ̃́rì yóó dɑnnɛ mɛsɔɔ nyĩ́nkɛ̀ nkɛ. 21Otɑ̃́cíɛ́tìi kerí Isidɑyɛɛri bí tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ìdɛ́ì bɑ́ dɛ̀ dɛ yètìrì ditɑ̃́rì ĩ́nkɛ̀. 22Kɛ̀ dí ɑ̃nnɛ́ dicĩ̀ncĩ̀nkɔ̃̀nnì mɛsɔɔfĩmmɛ mɔ́mmɔmmɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ ndò nyiwɛ̃ĩ, 23nɛ̀ dɛsɔɔmɑ́mɑ́nnɛ̀ dɛ̀dɛ́rɛ̀ kɛ́ dɛ̀ cɑ̀tínnɛ́ dicĩ̀ncĩ̀nkɔ̃̀nnì yómmɛ̀. 24Kɛ̀ dí dɛ̀ cɑ̀tínɛ́ mɛsɔɔfĩmmɛ kó iwɛ̃ĩ idɛ́ nɛ̀ dicĩ̀ncĩ̀nkɔ̃̀nnì kó dɛmɑ́mɑ́nnɛ̀. 25Kɛ̀ dí tuutɛ́ iwɛ̃ĩ yómmɛ̀ tɛ̃mɛ̀ yɛbɑkóyɔ borɛ̀, dɛ ììkɛ̀ bíɛ́kɛ̀. 26Dí dɔɔ̀ dɛsɔɔmɑ́mɑ́nnɛ̀ tɛrɛ̀ dɛ̀dɛ́rɛ̀ kɛ́cɑ́tínnɛ́ kɛ̀ dɛfũ̀ɔ̃̀ bíɛ́kɛ̀ nkɑ́ɑ́ ntɛkɔutɛ́yɑɑ̀bòtɛ̀. 27Kɛ̀ dí dɔɔ̀ dɛsɔɔmɑ́mɑ́nnɛ̀ tɛrɛ̀ dɛ̀dɛ́rɛ̀ kɛ́cɑ́tínnɛ́ tɛkɔutɛ́yɑɑ̀bòtɛ̀ fũ̀ɔ̃̀, fɛnɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀ yɑ́ ndɛ kó diyuu. 28Kɛ̀ dí dɔɔ̀ kuhɔ̃ũ kɛ́sɛu ndicĩ̀ncĩ̀nkɔ̃̀nnì kó dɛmɑ́mɑ́nnɛ̀ nɛ̀ tɛkɔutɛ́yɑɑ̀bòtɛ̀ kpɛrɛ kɛ̀ dɛ̀ nwɛ̃ nkɛ tɑu, kɛ̀ dicĩ̀ncĩ̀nkɔ̃̀nnì bɑ́ɑ́ totɛ. 29Kɛ̀ Anɔɔ níí ntɑti n tɑummɛ̀ tou kɛ dɑ́ɑ́tí dicĩ̀ncĩ̀nkɔ̃̀nnì, kɛ̀ Isidɑyɛɛri bí yètɛ̀ ńdɑri o cĩ̀ncĩ̀nnì, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ m bɑ́ɑ́ di yɛ̃̀. 30Fɔ̃́ mMɔyiisi ɑ́ ɑ̃nnɛ́ udimmu nɛ̀ tumimmu Anɔɔ cĩ̀ncĩ̀nkɔ̃̀nnì miɛkɛ, kɛ̀ Anɔɔ níí nkɔri m borɛ̀ kɛ̀ di dɑ̀ɑ́tí, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkòo bɑntɛ́ n dɔ́nɛ̀ tì Isidɑyɛɛribɛ. 31Dikɔutɛ́yɑɑ̀bòkũpuri Anɔɔ yó nhɑ̃ɑ̃̀ dì yóó duɔkɛnɛ̀ tipecìtì nti tìì dò mmɛbèrìmɛ̀. 32Kɛ̀ diyuu yó nyiɛ̀ dɛ̀ borɛ̀ɛ duɔkɛ yɛ̃́kɛ́ yɛ̃́kɛ́ kɛ bɑ́ɑ́ kɛ̃tɛ́. 33Kɛ̀ dí kpɛ̃̀ ndiyɑɑ̀bòrì fũ̀ɔ̃̀ kɛ́fitɛ́ nɛ̀ tipecìtì tìì dò mmɛbèrìmɛ̀ nɛ̀ tìì dò nfɛtònfɛ̀ nɛ̀ tìì dò mmɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ̀ dɛ̀ ndò nyɛtebɛ bɛ̀ tu yɛ̀ kedenɑ́tì kɛ́cɑ́tínnɛ́ isɔɔdede. 34Kɛ̀ ì nsokɛ́ kedenɑ́tìbɛ̀ cuokɛ̀. Diɛ nkedenɑ́tì, diɛ nfɛsɔɔdedefɛ̀. 35Anɔɔ yó ndɑ́ɑ́tí diì yɑɑ̀bòrì kɛ pĩ́nnɛ̀ n kuɔ́ tɔ̃mmú. Ò tɑti dìì mɔ̀nni nɛ̀ ò yɛ̀tì dìì mɔ̀nnì bɛ̀ nyo idedekɛ́ kuɔ̀mmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ yie kòò bɑ́ɑ́ kú. 36Dí dɔɔ̀ mɛsɔɔ mmɔ́mmɔmmɛ kó tɛmɑ́tìpɛ̀tɛ̀ kɛ́kerí tɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀: Wèè cɑ̃̀ɑ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í. 37Kɛ̀ dí tɛ̀ pĩ̀ńnɛ́nɛ̀ kuhɔ̃ũ kùù dò mmɛbèrìmɛ̀ kuyɑɑ̀bomboúnkù ĩ́nkɛ̀ o tĩ́nnì níí yó mberínɛ̀ dɛ̀. 38Dɛ kó tɛsɔɔmɑ́tìpɛ̀tɛ̀ níí yó mberínɛ̀ o tĩ́nnì ndi ò kɔ̀ri dìì mɔ̀nnì m borɛ̀, tɛɛ̀ yó mbɛnkú kɛ dò nhAnɔɔ tɔ Isidɑyɛɛribɛ kó mɛyɛi mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛ̀ nɛ̀ bɛ pɑ̃rɛ̀ miɛkɛ tɛɛ̀ yó nte kɛ̀ ǹ cɔutɛ́ bɛ pɑ̃rɛ̀. 39Dí dɔɔ̀ Anɔɔ dikɔutɛ́yɑɑ̀bòhokùrì dìì dùɔ̀kɛnɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù, nɛ̀ kuyɑɑ̀bomboúnkù nɛ̀ fɛnɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀ fɛ̀ɛ̀ kpɛ̃̀. 40Dí dɔɔ̀ Anɔɔ bí yɛyɑɑ̀bòrɛ̀ nɛ̀ inɑɑkũ̀ɔ̃ nnɛ̀ tiyɑɑ̀bomboúntì kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́ nɛ̀ bɛtɔbɛ̀. 41Á dɑ́tínnɛ́ Anɔɔ nɛ̀ o bí tiyɑ̀ɑ̀tì kɛ́cóú mmɛkùɔ̀ mbɛ̀ yɔ ĩ́nkɛ̀, kɛ́ bɛ̀ wénkùnnɛ, kɛ̀ bɛ̀ ntú ikuɔ́ nìùbɛ̀. 42Dí bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ yɛyɑɑ̀tɑ̀ɑ̀kékɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑ̃ɑ̃́ mbɛ fɔ̃̀. Yɛ̀ yó mberínɛ̀ bɛ kɑ nyɛ kɛ kɑ̃ɑ̃́ mbɛ kpèrɛ̀. 43Anɔɔ nɛ̀ o bí kɛ̀ bɛ̀ níí ɑ̃nnɛ́ kɛ́tɑnnɛ̀ n tɑummɛ̀ tou, yoo kɛ́pĩ́nnɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì kó mutɔ̃mmú, kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ yɑ̀ bɛ fɛi kɛ̀ bɛ̀ɛ kú. Dɛ̀ yó ntú Anɔɔ nɛ̀ o bí nɛ̀ o yɑɑ̀bío bɛ kó ikuɔ́ nyì sɑ̃́ɑ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\