MUDENNIMÙ 29

1Ntɛ ɑ yóó yĩ́mɛ̀ kɛ́cɑ̃́nnɛ́ Anɔɔ nɛ̀ o bí n tɔ̃mmú kpɛ́í: Tɑ̃ɑ̃tɛ́ dinɑɑdɑɑ̀ nɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ yɛ̀ɛ̀ kpɑ kuyɛ̀nkù. 2Á dɔɔ̀ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti, kɛ́wɑɑ́ mmuyuo nkɛ́ mù ɑ̃̀ntɛnɛ̀ mɛkùɔ̀ nkɛ́pɛ̃mmú, kɛ́ tì wɑɑrɛ mɛkùɔ̀, ɑ́ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ dɛmɔu muyuo mmùù í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti pɛ̃́ɛ̃̀, 3kɛ́ dɛ̀ ɑ̃nnɛ́ dimɑ́mmùyɑ́ɑ̀ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ dinɑɑdɑɑ̀ nɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ kɛ́tɑnnɛ́ n tɑummɛ̀ tou. 4Kɑ̀ɑ dèè ɑ kɔtɛnɛ̀ Anɔɔ nɛ̀ o bí n tɑummɛ̀ tou borɛ̀ kɛ́ bɛ̀ wùɔ, 5kɛ́dɑ́tínnɛ́ Anɔɔ tikɔutɛ́yɑ̀ɑ̀tì: Diyɑɑ̀bòrì okùrì, nɛ̀ dikũpuri nɛ̀ disɑ́m̀pɔ́rì nɛ̀ dicĩ̀ncĩ̀nkɔ̃̀nnì, kɛ́boú tɛyɑɑ̀bòtɛ̀ kó fɛnɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀, 6kɛ́boú o yuu kuyɑɑ̀bomboúnkù, kóò ĩ́nnɛ́ mɛtɑ̃ɑ̃tímɛ̀ kó fɛyítòòdɑ́fɛ̀. 7Kɑ̀ɑ dèè ɑ́ túótɛ́ ikuɔ́ kó mɛkùɔ̀ nkɛ́cóú nho yuu kóò cɑ̃̀ńnɛ́ n tɔ̃mmú kpɛ́í. 8Dɛ kó difɔ̃nkúò kɑ̀ɑ duɔ́ nkɛ̀ Anɔɔ bíi tɔ́ɔ́nní kɑ̀ɑ ì dɑ̀tínnɛ́ yɛkɔutɛ́yɑɑ̀bòhokùyɛ̀, 9kɛ́ bɛ̀ boú inɑɑkũ̀ɔ̃, nkɛ́boú bɛ yɔ tiyɑɑ̀bomboúntì kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑɑ́ n tɔ̃mbɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀. Ntɛ ɑ yóó dɔɔ̀mɛ̀ Anɔɔ nɛ̀ o bí kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ nɑ kɛ́ketɛ́ bɛ tɔ̃mmú. 10Á túótɛ́ dinɑɑdɑɑ̀ kɛ́kɔtɛnɛ̀ n tɑummɛ̀ tou bòrì, Anɔɔ nɛ̀ o bí kɛ̀ bɛ̀ɛ nɔ́ɔ́ mbɛ nɔu di yuu ĩ́nkɛ̀. 11Kɑ̀ɑ dì fèútɛ́ n yììkɛ̀ n tɑummɛ̀ tou bòrì, 12kɛ́pɔɔ̀tɛ̀ ɑ nɔ́mbii mɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ́wɑɑrɛ diwũɔ̃tɔ̀nnì bɑ̀kɛ̀, kɛ́cóú mmɛsɔmmɛ diwũɔ̃tɔ̀nnì fũ̀ɔ̃̀, 13kɛ́túótɛ́ tinɑutì kó mɛkùɔ̀ nnɛ̀ yɛɔ̃, yɛceumbɛ̀ nɛ̀ yɛ̀ kó mɛkùɔ̀ nkɛ́ dɛ̀ nni ntuɔ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, 14kɛ́túótɛ́ dɛsɔnnɛ, imɑɑ nnɛ̀ kukɔ̃̀nkù nɛ̀ tinɑutì kɛ́ dɛ̀ tùɔ nditowɑɑ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ yɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í. 15Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́túótɛ́ dipedɑɑ̀ ketirì, Anɔɔ nɛ̀ o bí kɛ̀ bɛ̀ɛ nɔ́ɔ́ mbɛ nɔu di yuu ĩ́nkɛ̀. 16Kɑ̀ɑ dì fèútɛ́ kɛ́túótɛ́ mɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ́míɛ́tɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ di píìtì timɔu, 17kɛ́kékɛ́ imɑɑ, kɛ́hɔ́ú tinɑutì nɛ̀ itɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ diyuu kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ imɑɑ nkɛ́dɑɑ́ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, 18kɛ́tuɔ nfɛɔ̃̀fɛ̀ fɛmɔu, dɛ̀ yó ntú dipɑ̃nnì ndi, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n dɔ́ dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku. 19Kɑ̀ɑ dèè ɑ túótɛ́ dipedɑɑ̀ tɛrì. Anɔɔ nɛ̀ o bí kɛ̀ bɛ̀ɛ nɔ́ɔ́ mbɛ nɔu di yuu ĩ́nkɛ̀. 20Kɑ̀ɑ dì fèútɛ́ kɛ́pɔɔ̀tɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ́kɑ́ɑ́kɛ́ Anɔɔ toòyouri kó mɛyómmɛ̀ nɛ̀ o bí kɔ̃mɛ, bɛ nɔ́mbídɑkɛ̀ bɛ nɔu nɛ̀ bɛ nɑɑ̀cɛ̀i kpɛyɛ, kɛ́míɛ́tɛ́ mɛsɔmmɛ diwũɔ̃tɔ̀nnì píìtì timɔu. 21Kɑ̀ɑ dèè ɑ́ wɑɑ́ mmɛyĩ̀ĩ̀ nsɑ́m̀pɔ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, kɛ́wɑɑ́ nyikuɔ́ kó mɛkùɔ̀ nsɑ́m̀pɔ́ kɛ́míɛ́tɛ́ Anɔɔ nɛ̀ o yɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o bí nɛ̀ i kpɛti, kɛ̀ bɛ̀ɛ wenkɛ bɛmbɛ nɛ̀ bɛ̀ yɑ̀ɑ̀tì. 22A yóó kuɔ fɛpìèfɛ̀ dɛ́rífɛ̀ nfɛ kɛ́ bɛ̀ tɑnnɛ́ ikuɔ́ tɔ̃mmú. Kɑ̀ɑ fɛ̀ kùɔ ɑ́ túótɛ́ kuyóú nɛ̀ tinɑutì kó mɛkùɔ̀ nnɛ̀ yɛɔ̃ nɛ̀ yɛceumbɛ̀ nɛ̀ yɛ kó mɛkùɔ̀ nnɛ̀ dikpèrì youri, 23kɛ́dɛitɛ pɛ̃́ɛ̃̀ òmɑ́ɑ̀ nɛ̀ dikɑ̀tìndɑ̀ɑ̀ nɛ̀ kupɛ̃́mpɛ̃ńkù, 24kɛ́ dɛ̀ duɔ́ nhAnɔɔ nɛ̀ o bí, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ nni mpɑ̃ ikuɔ́ kó dipɑ̃nnì kɛ́ dɛ̀ nni mbɛnkɛ. 25Dɛ kó difɔ̃nkúò kɑ̀ɑ dɛ̀ cɔutɛ́ bɛ nɔu miɛkɛ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ dipɑ̃nnì bɛ̀ m pɑ̃ dì kɛ́tuɔ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀. Dipɑ̃nnì ndi dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti, 26kɛ́túótɛ́ mɛcɑ̃́nnímɛ̀ kó fɛpìèfɛ̀ ɑ cɑ̃́nnɛ́nɛ̀ fɛ̀ Anɔɔ nɛ̀ o bí fɛ cĩ̀ncĩ̀nnì, kɛ́ m bɛnkɛ ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀, kɛ̀ di dèè ɑ́ dì tùótɛ́ ɑ kó kumɑɑ nku. 27A túótɛ́ dipedɑɑ̀ bɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́nɛ̀ dì Anɔɔ di kó imɑɑ mmiɛkɛ dicĩ̀ncĩ̀nnì nɛ̀ dikpèrì, bɛ̀ dɛ̀ nni mpɑ̃mu, kɛ́ dɛ̀ nni mbɛnkɛ, ɑ́ dɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́. 28Isidɑyɛɛribɛ yó ndɛìmu dɛ kó kumɑɑ mbɛ̀ feu ìì wũɔ̃ mɛtɑummɛ̀ kpɛ́í nkɛ kù duɔ̀ nhAnɔɔ nɛ̀ o yɑɑ̀bío sɑ̃́ɑ̃̀. 29Kɛ̀ Anɔɔ ku bɛ̀ɛ duɔ́ nyikuɔ́ yɑ̀ɑ̀tì o bí, kɛ̀ ìì tì dɑ̀ɑ́tí bɛ̀ ì cɑ̃́nnìnko dìì yiè, kɛ̀ ì bo tɑ ikuɔ́ tɔ̃mmú. 30Anɔɔ bí miɛkɛ bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè kòò bo ntú ikuɔ́ nìùtì kɛ tɑɑ̀ mí nKuyie n kuɔ́ nɛntì bo kùù fɑ̃́ɑ̃́, kɛ pĩ́ nyikuɔ́ tɔ̃mmú, ò ndɑ́ɑ́tí ikuɔ́ yɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. 31Kɑ̀ɑ túótɛ́ fɛpìèfɛ̀ fɛ̀ɛ̀ bɛ̀ tɑnnìnko ikuɔ́ tɔ̃mmú fɛ mɑɑ, kɛ́ ì bèńnɛ́ dibòrì bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ dì dɛ kpɛ́í. 32Anɔɔ nɛ̀ o bí kɛ̀ bɛ̀ɛ ì cɑ̀ɑ́kɛ́ n tɑummɛ̀ tou kó dibòrì nɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ɑ̃ dɛmɔ́mbirɛ miɛkɛ. 33Bɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ yóó cɑ́ɑ́kɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ ìì mɑɑ nyikuɔ́ bɛ yɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í, kɛ́ bɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ ikuɔ́ tɔ̃mmú. Otɔù mɔù bɑ́ɑ́ ì cɑ̀ɑ́kɛ́, bɛ̀ ì cɑ̃̀ńnɛ́mu kɛ ì nni mpɑ̃. 34Kɛ̀ dɛ̀ wentɛ́ kɛ̀ imɑɑ nyoo pɛ̃́ɛ̃̀, kɛ̀ dɛ̀ sùɔ́ ndí dɛ̀ tùɔ, di bɑ́ɑ́ dɛ̀ cɑ̀ɑ́kɛ́. Bɛ̀ dɛ̀ cɑ̃̀nnɛ́mu kɛ dɛ̀ nni mpɑ̃. 35A dɔɔ̀ Anɔɔ nɛ̀ o bí kɛ́ntũ nweti weti n dɑ nɑ̀kɛ́ tì, kɛ́ bɛ̀ tɑnnɛ́ ikuɔ́ tɔ̃mmú, ɑ yóó bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ ìì kuɔ́ yó mmɔkɛ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ ndi. 36Bɑ́ dìì yiè ɑ níí kuɔ dinɑɑdɑɑ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í, kɛ́wénkùnnɛ diwũɔ̃tɔ̀nnì, kɛ́ dì còú mmɛkùɔ̀ nkɛ́ dì cɑ̃̀ńnɛ́, kɛ̀ dì ntú n kpɛri. 37Á yó mmɛ ndɔɔri kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀, kɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnìi wenkɛ mɛdiɛ̀, kòo nìtì yoo dɛ̀mɑrɛ̀ dì kɑ̀ɑ́kɛ́ dɛ̀ɛ kú. 38Bɑ́ dìì yiè ɑ níí n féútɛ́ yɛpedɑkɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀, yɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ ɑ yó mmɛ nhɔ̃ nsɑ̃́ɑ̃̀. 39Kɛ níí féútɛ́ dìmɑrì dikṹnweńnì ditɛrì kuyuoku. 40- 41Dipedɑɑ̀ ɑ yóó féútɛ́ dì dikṹnweńnì nɛ̀ kuyuoku kpɛri, ɑ níí wɑɑ́ mmuyuo ncìdóò bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kɛ́ɑ̃ntɛnɛ̀ mɛkɔ̀sɑ̀ɑ̀mɛ̀ dítìrì òmɑ́ɑ̀ nɛ̀ mɛnɑɑ̀ mbɛ̀ tu mɛ̀ dìfɛ̃́ɛ̃̀, dítìrì òmɑ́ɑ̀. Dipɑ̃nnì ndi dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti. 42Di yó nni nfeumu dɛ kó iwũɔ̃ sɑ̃́ɑ̃̀ n tɑummɛ̀ tou kó dibòrì borɛ̀ kɛ̀ n kɔ̀rìní kɛ dɑ nɑ́ɑ́nnɛ̀. 43N níí yóó dɛ nkɔtɛní kɛ́mɑ́ɑ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ n kó kuwennikuu wénkùnnɛ dɛ kó dibòrì. 44Míì mɔ́mmuɔ nyóó wénkùnnɛ dɛ kó dibòrì kɛ́wénkùnnɛ Anɔɔ nɛ̀ o bí kɛ̀ bɛ̀ mpĩ́ nyikuɔ́ tɔ̃mmú. 45Mí nKuyie kɛ̀ nní ḿbo Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀. 46Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ míì tumɛ̀ bɛ Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ míì bɛ̀ dènnɛní Esibiti, kɛ bo mbɛ̀ bonɛ̀. Míì tu bɛ Yiɛ̀ nKuyie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\