MUDENNIMÙ 3

1Mɛm̀mɛ kɛ̀ Mɔyiisi ńcɛ̃mmú o cɔ̀kù Mɑndiyɑ̃ɑ̃bɛ kuɔ́ nìùtì Setidoo wũɔ̃, kɛ́kɔtɛnɛ̀ dikpɑ́ɑ̀, kɛ́tuɔkɛ Odɛbu, Kuyie ntɑ̃rì. 2Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò bɛnkɛ kumɑ́ɑ̀, kòo yɑ̀ difɑ̃pèù mɑrì kɛ̀ dì cɔ̀ú nfɛhɑ̃ɑ̃dɛɛ̀nfɛ̀, bɑ́ ti fɑ̃ɑ̃̀tì í cɔ́ú. 3Kɛ̀ Mɔyiisii yɑ̀ difɑ̃pèù cɔ̀úmmɛ̀ kɛ́dɑutɛ́ kɛ bo yɑ̀ mùù dɔ̀ɔ̀ri, mùù te kɛ̀ difɑ̃pèù cɔ̀ú mbɑ́ tifɑ̃ɑ̃̀tì í cɔ́ú. 4Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyɑ̀ ò dɑutɛ́mɛ̀ kɛ bo yɑ̀, kóò yu kɛ dɔ̀: Mɔyiisi, Mɔyiisi! Kòò dɔ̀: Ntɛ mí. 5Kɛ̀ Kuyie ndɔ̀: Bɑ́ɑ́ tɔ́ɔ́nní diɛ. Dɛitɛ ɑ nɛùtì, ɑ cómmú dìì bòrì cɑ̃̀ɑ̃́mmu, 6kɛ yíɛ́ kɛ dɔ̀: N tú Kuyie nku, ɑ yɛmbɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu, bɛ̀ do tũ nkù. Kɛ̀ Mɔyiisii sɔnnɛ o ììkɛ̀, ò í ndɑ̀ɑ́tí kɛ bo nwúó nKuyie. 7Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: N yɑ̀mu n kó bɛnìtìbɛ̀ yo mmɛ̀ɛ̀ sémmɛ̀ Esibiti, n kèèmu bɛ̀ bɛ̀ fɛ̃́ũnkomɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ kuɔ̀, n yɑ̀mu bɛ̀ fɛ̃́ũ̀rìmɛ̀. 8Dɛɛ̀ te kɛ̀ n cùtɛ́ní kɛ bo bɛ̀ dɛɛtɛ́nɛ̀ Esibiti kɔbɛ, kɛ́ bɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀ kɛtenkɛ̀ sɑ̀ɑ̀kɛ̀ kɛ̀ɛ̀ dɛu, mɛnɑɑmiɛ̀ nnɛ̀ mɛcekùɔ̀ ndɛ̀ pũɔ̃̀ nkɛ̀. Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ nɛ̀ Itiibɛ nɛ̀ Amɔriibɛ nɛ̀ Pedisiibɛ nɛ̀ Efiibɛ nɛ̀ Sebusiibɛ bɛ̀ bo kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀. 9Isidɑyɛɛribɛ kuɔ́mmu kɛ̀ n kèè bɛ̀ dɑbùò, kɛ yɑ̀ Esibiti kɔbɛ bɛ̀ fɛ̃́ũnko mɛ̀ɛ̀ botí. 10N dɑ tɔ̃mmu Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀. Kɔtɛ kɛ́dennɛ n kó ibí Isidɑyɛɛribɛ Esibiti miɛkɛ. 11Kɛ̀ Mɔyiisii nɑ́kɛ́ Kuyie nkɛ dɔ̀: N tú we, kɛ̀ míì bo kɔtɛ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ kɛ́dennɛ Isidɑyɛɛribɛ? 12Kɛ̀ Kuyie ndɔ̀: N yó ndɑ bonɛ̀mu, ntɛ dɛ̀ɛ̀ yóó bɛnkɛ míì dɑ tɔ̃mmɛ̀: Kɑ̀ɑ bɛ̀ dènnɛ dìì mɔ̀nnì di mpĩ́ n tɔ̃mmú di ntɑ̃rì ĩ́nkɛ̀. 13Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: M bo kɔtɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ Kuyie ndi yɛmbɛ̀ do tũ nkù, kuù n tɔ̃nní di borɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ yĩ: Ku yètìrì tu bɑ? N dɔ̀ bɑ? 14Kɛ̀ Kuyie nhò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N tú wèè bo wè nwe. Kɛ̀ bɛ̀ dɑ bekɛ ɑ dɔ̀: Wèè yètìrì tu Mbo, weè n tɔ̃nní di borɛ̀. 15Kɛ̀ Kuyie nwɛ̃tɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie di yɛmbɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu bɛ̀ do tũ nkù, míì dɑ tɔ̃ mbɛ borɛ̀, n yètìrì mɛ ntú, di yó mmɛ nni n yu sɑ̃́ɑ̃̀. 16Kɔtɛ kɛ́tíí nyIsidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie ndi yɛmbɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu bɛ̀ do tũ nkù míì tu n yɑ̀mu bɛ̀ di fɛ̃́ũnkomɛ̀ Esibiti kɛ dɔ́ kɛ́ di dɛɛtɛ́. 17N dɔ́ kɛ́ di dennɛmu Esibiti bɛ̀ di fɛ̃́ũnko dɛ̀, n yóó di kɔtɛnɛ̀ mɛnɑɑmiɛ̀ nnɛ̀ mɛcekùɔ̀ ndɛ̀ pũɔ̃̀ ndɛ̀ ndɛ, Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ nɛ̀ Itiibɛ nɛ̀ Amɔriibɛ nɛ̀ Pedisiibɛ nɛ̀ Efiibɛ nɛ̀ Sebusiibɛ bɛ̀ bo kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀. 18Kɑ̀ɑ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ bɛ̀ í yóó yetɛ. Á nnɛínɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ di kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie díndi Ebedeebɛ di tũ nkù, míì di bɛnkɛ m mɑ́ɑ̀ kɛ tú ò di yóu kɛ̀ di ce nyɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ́kɔtɛ dikpɑ́ɑ̀ cuokɛ̀ kɛ́ n fíé iwũɔ̃. 19N yɛ̃́mu kɛ tú okpɑ̀ɑ̀tì í yóó yie nkɛ̀ dí yɛ̀ kɛ̀ n sɑ̀ɑ̀ í ò dɔ̀ɔ̀nɛ̀ muwɛ̃rímú mmu. 20Dɛɛ̀ te kɛ̀ n yóó bɛnkɛ n wɛ̃rímú, kɛ́dɔɔ̀ tidiɛtì pɛ́u, kòo kpɑ̀ɑ̀tì di yóu kɛ̀ di yɛ̀. 21M bo duɔ́ nkɛ̀ Esibiti kɔbɛɛ di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, di í yóó yɛ̀ di nɔu sitetìrì. 22Bɑ́ wèè nitipòkù bo mɔɔ o pɛɛtitɔù yoo wèè bo o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ idíítí nɛ̀ mɛsɔɔ nnɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ di toú ndi kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀. Di yó nyɛtì kɛ tɔmu Esibiti kɔbɛ kpɛrɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\