MUDENNIMÙ 30

1A dɔɔ̀nɛ̀ dɛtekperɛ̀ kó idɛí dihúúntɔ̀nnì di yó ntuɔ̀ ndìì ĩ́nkɛ̀ tihúúntì. 2Kɛ̀ dì mmɑ di píìtì timɔu, di pɛ̃kùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì kó dikéè, mɛokùmɛ̀ mɛ́tìrì kó dikéè, mɛcómmɛ̀ mɛ́tìrì omɑ́ɑ̀, kɛ́ dì ɑ̃nnɛ́ yɛbɑ̀kɛ̀ tipíìtì tinɑ̀ɑ̀ kɛ̀ yɛ̀ ntɑunɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì. 3Kɑ̀ɑ dì dɑ̀ri mɛsɔɔ ndi píìtì timɔu nɛ̀ di ĩ́nkɛ̀ kɛ́kpɛ̃ mmɛsɔɔ nkɛ́fitɛ́ nɛ̀ di bɑ̀kɛ̀, 4kɛ́ dì ɑ̃nnɛ́ dɛsɔɔmɑ́mɑ́nnɛ̀ dɛ̀dɛ́rɛ̀ bɑ́ kùù píkù, mɛsɔɔ nkpɛ̃ ndɛ kó difũ̀ɔ̃̀. Di yóó dɛ ntɔ̃nnɛ́ ipɑ̀ɑ̀ti kɛ́ ndì tɔunɛ̀. 5A cíɛ́kɛ́ dɛtekperɛ̀ kó idɛí kó ipɑ̀ɑ̀ti ìdɛ́ì kɛ́ ì dɑ̀ri mɛsɔɔ. 6Á dì ĩ̀ńnɛ́ kudieku kùù bɑkɛ́ní kuyɑ̀ɑ̀kù kpetí kùù fɑ̃́ɑ̃́ mɛtɑummɛ̀ tɔu ĩ́ĩ́kú kù. N níí yóó kɔtoo ikuɔ́ dieku nku kɛ̀ ti mɑ́ɑ́. 7Anɔɔ níí yóó cɔ́ú ndiì wũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ tihúúntì bɑ́ dìì kṹnweńnì, ò dɔ́ kɛ́ũtɛ́ dìì mɔ̀nnì n tɑummɛ̀ tou kó ifìtíì. 8Kuyuoku kòò yóó cɔ́ú nfìtíì wèe tuɔ ntihúúntì. Di yó ntuɔ̀mmu tihúúntì n kpɛ́í nsɑ̃́ɑ̃̀. 9Di bɑ́ ntuɔ bɑ́ tìì úúntì dɛ kó diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, yoo iwũɔ̃ di n feu ì kɛ tuɔ̀, yoo yɛpɑ̃rɛ̀ tidiitì kpɛyɛ di m pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀. Di bɑ́ m pɑ̃ mɛnɑɑ̀ nkɛ cóú ndɛ kó diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀. 10Bɑ́ dìì benni Anɔɔ níí túótɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ bɛ̀ fèútɛ́ fɛ̀ kɛ̀ m bo bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́ mbɛ yɛi, fɛ kó mɛyĩ̀ĩ̀, nkɛ́míɛ́tɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì bɑ̀kɛ̀ kɛ́ dì wénkùnnɛ kɛ̀ dì ncɑ̃́ɑ̃́ nkɛ tú n kpɛri kɛ wenni pɑ́íí. Dɛ kó ikuɔ́ yó mbomu sɑ̃́ɑ̃̀ bɑ́ dìì benni kucɛ mɛ̀mɑ́ɑ̀. 11Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 12Kɛ̀ mukɑ̀mmù níí bo dìì mɔ̀nnì bɑ́ wèè nìtìi yietí o ɔ̃nnì kpɛ́í, mumɔmmú mɑmù yɑ̀ɑ̀ bo di tuɔkɛní mukɑ̀mmù miɛkɛ. 13Bɑ́ wè wèè tùɔ̀kɛ bɛ̀ bo ò kɑ̀ɑ ndɛ̀ wèe yietí fɛdífɛ̀, bɛ̀ kèétɛ́ kɛ̀ fɛ̀ mɑ̀mɛ̀ n tɑummɛ̀ tou kpɛ́í. Di yóó cuɔ́ dɛ kó idíítí n kpɛ́í nkɛ. 14Bɛ̀ kɑ̀ɑ mbɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ kɛ́túótɛ́ yɛbie nsipísìdɛ́ yɛmbɛ̀ kɛ́ndeètìnko, bɑ́ wè wèe yietí dɛ kó fɛdífɛ̀. 15Okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ fɛdɑwɑnfɛ̀ bɑ́ wè wèè yietí fɛdífɛ̀ bɛ̀ kèétɛ́ kɛ̀ fɛ̀ mɑ̀mɛ̀. Okpɑ̀ɑ̀tì kɔfɛ bɑ́ɑ́ pɛ̃ɛ̃tɛ́, fɛdɑwɑnfɛ̀ kɔfɛ mɛ mbɑ́ɑ́ dóntɛ́, bɑ́ wè wèe yietí o ɔ̃nnì kpɛ́í. 16Kɑ̀ɑ cɔutɛ́ dɛ kó idíítí imɔu Isidɑyɛɛribɛ borɛ̀, ɑ́ nyì tũnninɛ̀ n tɑummɛ̀ tou. Mɛm̀mɛ n yó nyɛ̃́mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í kɛ́nkɑ̃nkɛ́ bɛ fòmmu. 17Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 18Dɔɔ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó kunɑnkú, kɛ̀ ku tɑ̀rì ntú disɔɔwũɔ̃̀, kɑ̀ɑ kù ĩ̀ńnɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì nɛ̀ n tou dɛ sɑku kɛ́ɑ̃nnɛ́ mɛniɛ. 19Anɔɔ nɛ̀ o bí kɛ̀ bɛ̀ ńniitì kɛ ɔu bɛ nɑɑ̀cɛ̀i. 20Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ kú bɛ̀ tɑti dìì mɔ̀nnì n tɑummɛ̀ tou kɛ bo tuɔ nyɛpɑ̃rɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀. 21Bɛ̀ ńniitì kɛ ɔu bɛ nɑɑ̀cɛ̀i. Dɛ̀ yó ntú bɛ kó ikuɔ́ nyi sɑ̃́ɑ̃̀. 22Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 23Wɑɑ́ ntihúúntì tìì kó kufɔ̃ɔ̃ku nɑɑti, tibotí tibotí míírì kpɛti cìdóòbɛ̀ bɛ̀nùmmù nɛ̀ sinɑmɔ́nnì kpɛti cìdóòbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ nɛ̀ dikéè nɛ̀ kɑnɛ́dì kpɛti cìdóòbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ nɛ̀ dikéè 24nɛ̀ kɑɑ́sì kpɛti cìdóòbɛ̀ bɛ̀nùmmù. Kɛ́ dɛ̀ bennɛ́ n yɛ̃ ndí dɛ̀ bennɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí, nɛ̀ odìfíè kó mɛkùɔ̀ ndítìrìbɛ̀ bɛ̀kuɔ̀. 25Wèè pĩ ndɛ kó mutɔ̃mmú kòò mɛ̀ kɔɔrɛ kɛ̀ mɛ̀ ntú mɛcɑ̃́nnímɛ̀ kó ikuɔ́ kɔ̃mɛ. 26A yóó mɛ mmiɛtɛ́ n tou nɛ̀ n tɔu, 27nɛ̀ tɑ́bùrì nɛ̀ o kó tinɛntì, tɛfitíkɛ̀kɛ̀tɛ̀ nɛ̀ tɛ kó tinɛntì diwũɔ̃tɔ̀nnì bɛ̀ yó ntuɔ̀ ndɛ̀ tihúúntì, 28nɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì bɛ̀ yó ntuɔ̀ ndɛ̀ iwũɔ̃, nɛ̀ di kó tinɛntì, nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó dibuu nɛ̀ di tɑ̀rì. 29Á dɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́ dìì mɔ̀nnì dɛ̀ ntú dɛ̀ɛ̀ wenni pɑ́íí. Dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo dɛ̀ tɔ̀ɔ́nnɛ̀ dɛ̀ ntú dɛ̀ɛ̀ wenni pɑ́íí. 30A yóó mɛ mmíɛ́tɛ́ Anɔɔ nɛ̀ o bí kɛ́ bɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́ kɛ̀ bɛ̀ ntú ikuɔ́ nìùbɛ̀ kɛ́mpĩ́ n tɔ̃mmú. 31Á nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú dɛ kó mɛkùɔ̀ ntú ikuɔ́ kɔ̃mɛ mmɛ, bɛ̀ yó mmɛ̀ pĩ̀ńnɛ̀ ikuɔ́ tɔ̃mmú mɑ́ɑ̀ ndi sɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ bɛ̀ bo mbomɛ̀. 32Di bɑ́ mmɛ̀ pe, òmɔù mɛ mbɑ́ɑ́ kɔɔrɛ o kɔ̃mɛ mɛ kóo botí. Mɛ̀ tu n kɔ̃mɛ mmɛ. 33Kòò mɔù kɔɔrɛ o kɔ̃mɛ mɛ kóo botí, kòò mɔù mɛ̀ pe mbɛ̀ í cɑ̃̀ńnɛ́ wè n kuɔ́ tɔ̃mmú kpɛ́í, bɛ̀ɛ ò dènnɛ o kɔbɛ tĩ̀nnì miɛkɛ. 34Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Wɑɑ́ ntihúúntì tìì kó kufɔ̃ɔ̃ku nɑɑti tibotí tibotí, sitodɑ́sì kpɛti, onikísì kpɛti nɛ̀ kɑdibɑnúmmù kpɛti kɛ́wɑɑ́ nhɑ̃nsɑ̃́sì kpɛti kɛ̀ ti mmɑ̀. 35Wèè pĩ ndɛ kó mutɔ̃mmú kòò tì kɔɔrɛnɛ̀ mukɔ́kúɔ́ kɛ̀ tì ntú n kpɛti kɛ wenni pɑ́íí. 36Kɑ̀ɑ tì nɑ̀ɑ mmuyuo mbɛ̀ yó nyɔ́ɔ́rìmù n tou, n tɔu ĩ́ĩ́kú dɛ̀, n kɔ̀rìní dɛ̀ kɛ̀ ti mɑu. Dɛ kó tihúúntì yó ntú n kpɛti nti, kɛ̀ di yɛ̃́ ti kpɛ́í. 37Òmɔù bɑ́ɑ́ kɔɔrɛ o kó tihúúntì mɛ botí. Tì yó ntú n kuɔ́ tɔ̃mmú mɑ́ɑ̀ kpɛti nti. 38Kòò mɔù dɔ̀ɔ̀ ti botí kɛ bo nyo kufɔ̃ɔ̃ku, bɛ̀ɛ ò dènnɛ o kɔbɛ tĩ̀nnì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\