MUDENNIMÙ 31

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 2Míì tɑ̃ɑ̃tɛ́ Bɛsɑdɛdi Uuri yɑɑ̀birɛ, Urii kó dɛbirɛ, Sudɑɑ nɑɑ̀mùnkù kou. 3Koò duɔ́ mmɛciì kòò bo nyɛ̃́ dɛmɔu kɛ nɔ nkɛ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri. 4Kòò níí bo nɑ kɛ́keutɛ́ dɛ̀ɛ̀ mu nyí bo, kɛ́ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛbiɛrimɛ, nɛ̀ mɛsɔɔ nnɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀. 5Kòò bo nnɔ kɛ cɛ́ú yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ yɛ̀ dɑ̀rì, kɛ nɔ nkɛ sɔ̃́ṹ idɛí kɛ nɔ ndɛmɔu. 6Koò yìɛ́nɛ̀ Odiyɑbu Ayisɑmɑki birɛ Dɑnni nɑɑ̀mùnkù kou nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ n duɔ́ mbɛ̀ mɛciì. Bɛɛ̀ yó ndɔɔri mutɔ̃mmú mumɔu n dɑ duɔ́ mmù. 7Mùù tu mɛtɑummɛ̀ tou kɔ̃mu, n tɑummɛ̀ tɔu, nɛ̀ di yɑ̀ɑ̀kù nɛ̀ di nɛntì 8nɛ̀ n tɑ́bùrì nɛ̀ o nɛntì, nɛ̀ tɛsɔɔfitíkɛ̀kɛ̀tɛ̀ nɛ̀ tɛ nɛntì nɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì bɛ yó ntuɔ̀ ndì tihúúntì, 9nɛ̀ bɛ̀ yó tuɔ̀ ndì iwũɔ̃ nɛ̀ di nɛntì nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó dibuu nɛ̀ di tɑ̀rì. 10Ikuɔ́ kó tiyɑ̀ɑ̀tì Anɔɔ nɛ̀ o bí bɛ̀ yó ndɑɑti tì kɛ pĩ́ n kuɔ́ tɔ̃mmú. 11Mɛcɑ̃́nnímɛ̀ kó mɛkùɔ̀ nnɛ̀ mɛteniɛ n tɑummɛ̀ tou kpɛ́í. Dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ bɛ̀ yó ntũ n dɑ bɛnkɛ mɛ̀ mmɛ kɛ́ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 12Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 13Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ nhompu tɛom̀pùtɛ̀ yiè. Dɛ kó diyiè yó ndò ndibɛnkɛ̀rì ndì, mí nnɛ̀ díndi ti cuokɛ̀, diì yó mbɛnkú míì di tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ kɛ̀ di bo ntú n kɔbɛ. 14Di nyɛ̃́ dɛ kó diyiè kpɛ́í nkɛ̀ dì ncɑ̃̀ɑ̃́, di níí bɑ́ɑ́ pĩ́ mmutɔ̃mmú dɛ kó diyiè. Kɛ̀ wèè pĩ mmutɔ̃mmú bɛ̀ɛ ò dènnɛ o kɔbɛ cuokɛ̀ kóò kùɔ. 15Mutɔ̃mmú kó yɛwe bo yɛ̀kuɔ̀ ndi semɛ́nnì miɛkɛ. Diyiénnì tu n kpɛri ndi. Wèè pĩ mmutɔ̃mmú dɛ kó diyiè bɛ̀ɛ ò kùɔ. 16Isidɑyɛɛribɛ nyɛ̃́ tɛom̀pùtɛ̀ kó diyiè kpɛ́í, kɛ̀ dì ntú ti kó mɛtɑummɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀. 17Dɛ kó diyiè yó ndò dibɛnkɛ̀rì ndi mí nnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ti cuokɛ̀ kɛ bɛnkú n dɔ̀ɔ̀mɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ yɛwe yɛ̀kuɔ̀ ndi kɛ om̀pɛ̀ diyiénnì. 18Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi Sinɑii tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ́deè kóò duɔ́ ntitɑ̃́píɛ̀tì tìdɛ́tì kumɔ́mmɔnku kù wɑ̃̀ri tìì ĩ́nkɛ̀ kù kuɔ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\