MUDENNIMÙ 32

1Mɛm̀mɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ nsɔ̃́ mMɔyiisi í cɑ̃rikɛ kɛ bo cútɛ́ní ditɑ̃rì, kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí nhAnɔɔ borɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti í yɛ̃́ tìì tùɔ̀kɛní Mɔyiisi wèè ti dènnɛní Esibiti. Tí dɔɔ̀ kuyie nkùù yó nti ní. 2Kɛ̀ Anɔɔ dɔ̀: Tɔ̃tɛ́nɛ̀ di pobɛ̀ tootɔ̃rɛ nɛ̀ di bí initidɑbí nɛ̀ initipobí kpɛyɛ kɛ́ n duɔ́. 3Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu tɔ̃tɛ́ bɛ tootɔ̃rɛ kɛ́duɔ́ nhAnɔɔ. 4Kòo yɛ̀ yìɛ̀ nkɛ́utɛ́ kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑɑ́ nfɛsɔɔmɑ́tìnɑ̀ɑ̀fɛ̀. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Ntɛnɛ̀ ti kó kuyie nkùù ti dènnɛní Esibiti! 5Kɛ̀ Anɔɔ mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì fɛ ììkɛ̀ kɛ́deè kɛ dɔ̀: Nɑnkɛ, ti ɑ̃nnɛ́ dibɑnni ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í. 6Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ dikṹnweńnì sɛ̀ì kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ iwũɔ̃ kɛ́tuɔ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, kɛ́kuɔ itɛì mɛtɑummɛ̀ kpɛ́í, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑri kɛ́di kɛ́yɑ̃̀ mɛnɑɑ̀ nkɛ́ítɛ́ kɛ́nhɑu. 7Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀: Cútɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃, bɛnìtìbɛ̀ ɑ dènnɛní bɛ̀ Esibiti bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi ndiɛmɛ̀ mmɛ. 8Bɛ̀ pɑ̃̀nkɛ bútínnɛ́mu kucɛ m bɛ̀ bɛnkɛ kù. Bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ fɛsɔɔmɑ́tìnɑ̀ɑ̀fɛ̀ nfɛ kɛ ninku fɛ ììkɛ̀, kɛ fìé iwũɔ̃, kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Isidɑyɛɛribɛ, ntɛnɛ̀ ti kó kuyie nkùù ti dènnɛní Esibiti. 9Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ to yɛɛ̀ kpeńnì. 10Yóu kɛ̀ m miɛkɛɛ bɛ̀ yɛ̀ kɛ̀ m bɛ̀ kùɔ, kɛ́ dɑ dɔɔ̀ kubotí diɛkù. 11Kɛ̀ Mɔyiisii bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: N Yiɛ̀ bɑ nkpɛ́í mbo nte kɑ̀ɑ miɛkɛ yɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀ ɑ bɛnkɛ bɛ̀ ɑ wɛ̃rímú nɛ̀ ɑ kpetì kɛ bɛ̀ dènnɛ Esibiti? 12Kɑ̀ɑ bɛ̀ kùɔ Esibiti kɔbɛ yóó yĩ́ ɑ bɛ̀ dènnɛ nɛ̀ kɛmiɛkɛ nkɛ kɛ bo bɛ̀ kùɔ yɛtɑ̃rɛ̀ miɛkɛ kɛ́ bɛ̀ dèè, n Yiɛ̀ ḿbonkùnnɛ ɑ miɛkɛ kɛ́yóu ɑ bo bɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀mɛ̀. 13Dentɛní ɑ tɔ̃mbɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu bɛ kpɛ́í nhɑ do nɑ̀kɛ́ bɛ̀ kɛ dɔ̀: Míì bɛ́i nkɛ tú: M bo duɔ́ nkɛ̀ di botíi sṹṹ, kɛ̀ n di duɔ́ nkɛtenkɛ̀ n yɛ̃ n yóó di duɔ́ nkɛ̀, kɛ̀ dí nkɛ̀ te sɑ̃́ɑ̃̀. 14Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyóu kù bo dɔɔ̀mɛ̀ ku nìtìbɛ̀ mɛyɛi nkù nɑ mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀. 15Kɛ̀ Mɔyiisi ncutiní ditɑ̃rì kɛ tɔ titɑ̃́píɛ̀tì tìdɛ́tì kɛ̀ tì wɑ̃̀ri tipíìtì tidɛ́ Kuyie ntɑnnɔ̀. 16Kuyie nkuù do dɔ̀ɔ̀ dɛ kó titɑ̃́píɛ̀tì kɛ́ tì wɑ̃̀ri nɛ̀ ku nɔ̀ùtɛ̀. 17Kɛ̀ Sosuwee keè kutoweku kɛ́nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: N yo dikpɑ̀nnì kó kutoweku Isidɑyɛɛribɛ kɑrì. 18Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: Dɛ̀ í tú bɛ̀ nɑmɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ kó kutoweku, yoo bɛ̀ dootitɔbɛ̀ bɛ̀ nɑmɛ̀ kɔku, dibɑnni kó iyiɛ nyi. 19Bɛ̀ tɔ̀ɔ́nní dìì mɔ̀nnì Isidɑyɛɛribɛ kɑrì, kɛ̀ Mɔyiisii yɑ̀ fɛsɔɔmɑ́tìnɑ̀ɑ̀fɛ̀ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ɑu, kòo miɛkɛɛ pɛikɛ mɛdiɛ̀ nkòo dootóo titɑ̃́píɛ̀tì ditɑ̃rì pɛ̃ri kɛ̀ tìi pɔntɛ pɔntɛ. 20Kòo túótɛ́ fɛsɔɔmɑ́tìnɑ̀ɑ̀fɛ̀ kɛ́cɔ́u kɛ̀ dɛ̀ nsúɔ́ nkòo dɛ̀ nɑ̀ɑ kɛ́ɑ̃nnɛ́ mɛniɛ mmiɛkɛ kɛ́ bɛ̀ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̃̀. 21Kòo bekɛ Anɔɔ kɛ dɔ̀: Bɛnìtìbɛ̀ dɑ dɔ̀ɔ̀ bɑ kɑ̀ɑ bɛ̀ tɑnnɛ́ mɛyɛi ndiɛmɛ̀ miɛ mmiɛkɛ? 22Kɛ̀ Anɔɔ dɔ̀: N dɑ bɑ́ɑ́mmu ɑ miɛkɛ bɑ́ɑ́ pɛikɛ, ɑ yɛ̃́mu ɑ mɔ́mmuɔ mbɛ nnìtìbɛ̀ nɔnnɛ̀mɛ̀ mɛyɛi. 23Bɛ̀ kɔ̀tɛní m borɛ̀ ndɛ kɛ yĩ: Ti í yɛ̃́ tìì tùɔ̀kɛní Mɔyiisi wèè ti dènnɛní Esibiti. A ti dɔɔ̀ dɛ̀ɛ̀ yó ntú ti kó kuyie nkɛ ti ni. 24Kɛ̀ m bɛ̀ bekɛ kɛ yĩ: Di we mmɔ̀kɛ mɛsɔɔ? Tɔ̃tɛ́nɛ̀ní di tootɔ̃rɛ kɛ́ n duɔ́. Kɛ̀ bɛ̀ n duɔ́ kɛ n yɛ̀ ɑ̃nnɛ́ muhɑ̃ɑ̃́ mmiɛkɛ kɛ̀ dɛ̀ nɑɑ́ fɛsɔɔmɑ́tìnɑ̀ɑ̀fɛ̀. 25Kɛ̀ Mɔyiisii bɑntɛ́ Isidɑyɛɛribɛ dɔ́mɛ̀ mɛyɛi, kɛ̀ Anɔɔ bɛ̀ yóu kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri bɛ̀ dɔ́mɛ̀, kɛ yɑ́úkùnnɛ bɛmɑ́ɑ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ ììkɛ̀. 26Kɛ̀ Mɔyiisii kɔtɛ kɛ́cómmú Isidɑyɛɛribɛ kɑrì ììkɛ̀ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Bɛ̀ɛ̀ dɔ́ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ɛ kɔtɛní m borɛ̀. Kɛ̀ Defii nɑɑ̀mùnkù kɔbɛɛ kɔtoo. 27Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù tu mù: Bɑ́ wè wèe túótɛ́ o siè kɛ̀ dí ce ndi kɑrì tipíìtì timɔu, bɑ́ wè kòo kuɔ o tebitɛ, o nɛ́po, o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kou. 28Kɛ̀ Defiibɛɛ yie mMɔyiisi bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì, kɛ́kuɔ Isidɑyɛɛribɛ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (3000). 29Kɛ̀ Mɔyiisii nɑ́kɛ́ Defiibɛ kɛ dɔ̀: Di duɔ́ ndimɑ́ɑ̀ ndi yíe Kuyie ntɔ̃mmú kpɛ́í, di í yetɛ di bo kuɔ̀mɛ̀ bɑ́ di bí mɔ́mmɔnyi yoo di tebìí. Ti Yiɛ̀ nKuyie ndí dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 30Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ Mɔyiisii nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀: Di cɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dɛumu, n yóó wɛ̃tɛ kɛ́dekɛmu ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀, kɛ́ kù bɑ́ntɛ̀ kɛ̀ kù bo yie nkù di cĩ́ɛ̃́. 31Mɛm̀mɛ kɛ̀ Mɔyiisii wɛ̃tɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀ kɛ́ kù nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Áú! N Yiɛ̀, dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu mɛdiɛ̀, bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ fɛsɔɔmɑ́tìnɑ̀ɑ̀fɛ̀ nfɛ. 32N dɑ bɑ́ɑ́mmu cĩ́ɛ̃́ mbɛ, kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ, ɑ́ ũtɛ́ n yètìrì ɑ pɑ́tíri miɛkɛ. 33Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: Áɑ̀! N yóó ũtɛ́ bɛ̀ɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ bɛ kó yɛyètɛ̀ nyɛ m pɑ́tíri miɛkɛ. 34Kɔtɛ kɛ́niitɛ́ n nìtìbɛ̀ n yɛ̃ nhɑ́ bɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀ kɛ̀, n tɔ̃nnì yó ndɑ bonɛ̀mu kɛ̀ m mɔ̀nnì tùɔ̀kɛ dìì yiè m bɛ̀ potɛ́ bɛ cɑ̀ɑ̀rɛ̀mɛ̀ kpɛ́í. 35Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ḿpotɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ duɔ́ nkɛ̀ Anɔɔ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ fɛ̀ɛ̀ sɔɔmɑ́tìnɑ̀ɑ̀fɛ̀ kpɛ́í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\