MUDENNIMÙ 33

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Ítɛ́nɛ̀ dɛborɛ̀ fɔ̃́ nnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ɑ dènnɛní bɛ̀ Esibiti, kɛ̀ dí kɔtɛ kɛtenkɛ̀ n do yɛ̃ n yóó duɔ́ nkɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu nɛ̀ bɛ yɑɑ̀bío. 2M bo duɔ́ n tɔ̃nnì kɛ̀ dì ndi ni kɛ bɛtì Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ, nɛ̀ Amɔriibɛ, nɛ̀ Itiibɛ, nɛ̀ Efiibɛ nɛ̀ Pedisiibɛ nɛ̀ Sebusiibɛ. 3Kɛ̀ dí tɑ kɛtenkɛ̀ mɛnɑɑmiɛ̀ nnɛ̀ mɛcekùɔ̀ ndɛ̀ pũɔ̃̀ nkɛ̀, n nɛ́ í yó ndi nɛínɛ̀ m mɔ́mmuɔ, di to yɛɛ̀ kpeńnì, n yɑ̀ɑ̀ bo di kuɔ kucɛ kɛ́deè. 4Kɛ̀ bɛ̀ɛ keè dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ bɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀, òmɔù tɛ̃́nkɛ í ndɑ̀ɑ́tí kɛ bo nsɑ̃rì. 5Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́mu Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ dɔ̀, bɛ to yɛɛ̀ kpeńnì, kɛ̀ m bɛ̀ nɛínɛ̀ n yɑ̀ɑ̀ bo bɛ̀ kùɔ kucɛ bɛmɔu dimɔ̀nnì dìmɑ́ɑ̀. Bɛ̀ɛ dɛitɛ bɛ sɑ̃tì kɛ n yɑ̀ n dò nkɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀. 6Kɛ̀ bɛ̀ nyiti Odɛbu bɑ́ Isidɑyɛɛribɛ tɛ̃́nkɛ í ɑ̃ bɛ sɑ̃tì. 7Kɛ̀ bɛ̀ bɑ̀tɛ́ dɛ̀ Mɔyiisii cónnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tou kɛ̀ dì nciɛ́nnɛ̀ bɛ̀ bɑ̀tɛ́ dɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ ndì yu kɛ tú: Kuyie ntɑummɛ̀ tou. Wèè dɔ́ kɛ́bɛ́innɛ̀ Kuyie nwèe yɛ̀nní bɛ̀ bɑ̀tɛ́ dɛ̀ kɛ́kɔtɛ Kuyie ntou borɛ̀. 8Kɛ̀ Mɔyiisi ìtɛ́ kɛ bo tɑ Kuyie ntɑummɛ̀ tou, bɑ́ wè wèe ítɛ́ kɛ́cómmú o tou bòrì kɛ̀ bɛ̀ nwúó mMɔyiisi kòò yɑ̀ɑ tɑnnɛ̀ Kuyie ntɑummɛ̀ tou. 9Kòò tɑ, diwɛtirìi kɔtɛní kɛ́kɑ̃ɑ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tou kó dibòrì kɛ̀ Mɔyiisi nnɑ́ɑ́nnɛ̀ Kuyie. 10Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì diwɛtirì, bɑ́ wè wèe nínkú kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ kɛtenkɛ̀ o tou bòrì. 11Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ́ɑ́nnɛ̀ Mɔyiisi onìtì ɔ̃ nnɑ́ɑ́nnɛ̀mɛ̀ o nɛ́po. Kù dèè dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Mɔyiisii wɛ̃tɛ bɛ̀ bɑ̀tɛ́ dɛ̀, kòo kóo tɔ̃ntì Sosuwee Nunni birɛ nkpɑɑ́ Kuyie ntou miɛkɛ. 12Kɛ̀ Mɔyiisi nɑ́kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: N Yiɛ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ yɛ̃ n niitɛ́ bɛ nnìtìbɛ̀, ɑ mɛ nyí m bɛnkɛ wèè bo n teennɛ̀. Fɔ̃́ɔ̃̀ mɛ mbɛ́i nkɛ tú: A yɛ̃́mu kɑ̀ɑ kó mɛsɑ̀ɑ̀ nni mbonɛ̀. 13Kɑ̀ɑ kó mɛsɑ̀ɑ̀ mɛ̀nkɛ m bonɛ̀mu, m bɛnkɛ ɑmɑ́ɑ̀ kɛ̀ n dɑ yĩ́ɛ̃́tɛ́ weti weti, kɛ́mmɔkɛ ɑ kó mɛsɑ̀ɑ̀. A nyɛ̃́ bɛ nnìtìbɛ̀ tumɛ̀ ɑ kɔbɛ mbɛ. 14Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: N kɔroomu m mɔ́mmuɔ nhɑ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù. 15Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: Kɑ̀ɑ í kɔriní ɑ mɔ́mmuɔ nhɑ bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ ti ítɛ́ diɛ. 16Kɑ̀ɑ í ti nɛínɛ̀ bɛ̀ bo yĩ́mɛ kɛ́bɑntɛ́ ɑ sɑ̀ɑ̀ nti bonɛ̀mɛ̀ mí nnɛ̀ ɑ kó bɛnìtìbɛ̀. A borimɛ ti cuokɛ̀ mɛɛ̀ yó nti yɑɑ̀tì tínti nɛ̀ ibotí tɛì kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 17Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: N yóó dɔɔ̀mu ɑ bɛ́i ntì, n sɑ̀ɑ̀ ndɑ bonɛ̀mu kɛ yɛ̃́ míì dɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀. 18Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: M bɛnkɛ ɑ kpetì. 19Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: N yóó pɛ̃ɛ̃tɛ́mu ɑ borɛ̀ nɛ̀ n sɑ̀ɑ̀, n yóó dɑ nɑ́kɛ́mu n yètìrì. Nh ɔ̃ɔ̃ kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ n dɔ́ kɛ́ mɛ̀ kuɔ́ nwènwe, kɛ́cĩ́ɛ̃́ n dɔ́ kɛ́cĩ́ɛ̃́ nwè. 20Á nɛ́ í yóó yɑ̀ n yììkɛ̀, kɛ yɛ̃́ onìtì í yó n yɑ̀mɛ̀ kɛ́nfòù. 21Dipèrì mɑrì bomu diɛ n tɑkɛ́, ɑ́ ncómmú di ĩ́nkɛ̀. 22Kɛ̀ m pɛ̃nkɛ́ dìì mɔ̀nnì nɛ̀ n kpetì n yóó dɑ sɔnnɛ dipèrì fíè mmɛ̀ kɛ́ n dɑ kɑ̃nkɛ́ n nɔ̀ùtɛ̀ kɛ yɑ̀ɑ pɛ̃ɛ̃tɛ́nɛ̀. 23Kɛ̀ m pɛ̃ɛ̃tɛ́ n dɛitɛ n nɔ̀ùtɛ̀ kɑ̀ɑ yɑ̀ n yĩ́nkɛ̀ kɛ yɛ̃́ onìtì í yóó nɑmɛ̀ kɛ́yɑ̀ n yììkɛ̀ kɛ́nfòù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\