MUDENNIMÙ 36

1Mɛm̀mɛ kɛ̀ Bɛtisɑdiɛdi nɛ̀ Odiyɑbu nɛ̀ bɛyɑ́ntìbɛ̀ tɔbɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ mbɛ̀ mɛciì nkɛ̀ bɛ̀ nɔ nkɛ yɑ́ntí, kɛ bo nɑ kɛ́dɔɔ̀ tikɔutɛ́nɛntì bɛ̀ yó mpĩ́nnɛ̀ tì ti Yiɛ̀ nKuyie n tou miɛkɛ mutɔ̃mmú kɛ́ntũ nKuyie ntì nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi. 2Kɛ̀ Mɔyiisii yú Bɛtisɑdiɛdi nɛ̀ Odiyɑbu nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tɔbɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ mbɛ̀ mɛciì nkɛ̀ bɛ̀ nɔ nkɛ yɑ́ntí, kɛ duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀ kɛ bo pĩ́ ndɛ kó mutɔ̃mmú. 3Kòo bɛ̀ duɔ́ nyIsidɑyɛɛribɛ pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bo dɔɔ̀nɛ̀ Kuyie ntɑummɛ̀ tou. Bɑ́ dìì kṹnweńnì kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɑɑ ntɔuní bɛ pɑ̃rɛ̀ bɛ̀ pɑ̃ yɛ̀ Kuyie. 4Dɛ mɔ̀nnì bɛtɔ̃mbɛ̀ bɛmɔu bɛ̀ɛ̀ duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀ kɛ dɔɔri Kuyie ntɑummɛ̀ tou kɛ̀ bɛ̀ɛ kṹnnɛ́ bɛ tɔ̃mmú, kɛ́kɔtɛ Mɔyiisi borɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: 5Bɛnìtìbɛ̀ pɑ̃mmú yɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ sɑ̀nnɛ̀mu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ketíkɛ ti bo dɔɔ̀nɛ̀mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tou kù yɛ̃mmɛ̀. 6Kɛ̀ Mɔyiisi pɑ̃̀nkɛɛ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ pĩɛ̃kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɑrì kɛ dɔ̀: Onitidɔ̀ù yoo onitipòkù, òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ pɑ̃ dɛ̀mɑrɛ̀ Kuyie ntou kpɛ́í. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ yóu bɛ̀ bo mpɑ̃ɑ̃mmɛ̀. 7Bɛ̀ do pɑ̃mu kɛ̀ dɛ̀ nsɑ̀nnɛ̀ bɛ̀ bo dɔɔ̀nɛ̀mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tou kɛ́súɔ́. 8Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛyɑ́ntìbɛ̀ mɔ́mmɔmbɛɛ dɔɔ̀ Kuyie ntou, kɛ́duɔkɛnɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù tiyɑɑ̀yɔ́ntì tɛpíítɛ̀ tìì dò mmɛbèrìmɛ̀ nɛ̀ tìì dò mmɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ tìì dò nfɛtònfɛ̀, kɛ́ ti kpɛ̃ nkɛ̀ dɛ̀ ndò mbɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀. 9Kɛ̀ ti okùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛ̀nɑ̀ɑ̀ kɛ̀ ti pɛ̃kùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì mɛ̀dɛ́mɛ̀, kɛ̀ tì mmɑ̀ timɔu tɛpíítɛ̀ tɛntɛ. 10Kɛ̀ bɛ̀ɛ tì tɑu ntìnùmmù tìnùmmù, 11kɛ́cɑ́tínɛ́ tiketitì tìnùmmù mɑ̀nku iwɛ̃ĩ ìì dò mmɛbèrìmɛ̀ kɛ́ mɛ nyĩ́ titɛtì tìnùmmù. 12Kɛ̀ dɛ kó iwɛ̃ĩ ḿbo sipísìnùmmù ku mpíkù nɛ̀ kutɛkù kɛ dò nyitɔbɛ̀. 13Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ mɛsɔɔ nkó iyɑ́rí kɛ̀ ì ndò nyifɔ́dìnyɑ́rí ìì yó mpɛ̃ũnɛ̀ sipísìnùmmù kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑunnɛ̀ dɛ kó tiyɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ tìì nɑɑ́ nkùmɑ́ɑ̀. 14Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́duɔkɛnɛ̀ tibɔcìtì tiyɑɑ̀yɔ́ntì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ kùmɑ́ɑ̀, dɛ kó kuyɑɑ̀dɛ́ríkù kuù yó nkɑ̃nkɛ́ Kuyie ntou. 15Kɛ̀ dɛ kó tiyɑɑ̀yɔ́ntì okùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛ̀nùmmù kɛ̀ ti pɛ̃kùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì mɛ̀dɛ́ mɛ̀dɛ́. 16Kɛ̀ bɛ̀ɛ ketɛ́ kɛ́tɑu ntìnùmmù kɛ́ mɛ nyĩ́ tisɔnti tikuɔ̀, 17kɛ́cɑ́tínnɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù ketikù mɑkù kù tuutɛ́nɛ̀ dɛ̀ kutɛkù iwɛ̃ĩ sipísìnùmmù, kɛ́ mɛ nyĩ́ kutɛkù, 18kɛ́dɔɔ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó iyɑ́rí sipísìnùmmù kɛ́sɛunnɛ̀ dɛ kó iwɛ̃ĩ kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑɑ́ kuyɑ̀ɑ̀kù kùmɑ́ɑ̀. 19Kɛ̀ bɛ̀ɛ nukú tipekɔ̃̀ntì kɛ́ tì cɛ̃kɛ́ kɛ̀ tìi wũɔ̃tɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɑ́tínnɛ́ Kuyie ntɑummɛ̀ tou kɛ́ nɔ́ɔ́ kukɔ̃̀nkperíkù. 20Kɛ̀ bɛ̀ɛ deè kɛ́dɔɔ̀ nKuyie ntou nɛ̀ dɛtekperɛ̀ kó tidɑbɛɛtì. 21Bɑ́ kùù dɑbɛkù kɛ̀ ku okùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì mɛ̀nùmmù, mɛpɛ̃kùmɛ̀ sɑ̃ntimɛ́tìrì sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ mɛ̀nùmmù. 22Bɑ́ kùù dɑbɛkù kɛ̀ kù mmɔkɛ mɛyɑ̀ɑ̀ mmɛ̀dɛ́mɛ̀ dɛ́mɛ̀ mɛ̀ɛ̀ yóó sɛunɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kó yɛcɑubɛ. Kuyie ntɑummɛ̀ tou kó tidɑbɛɛtì timɔu do mɛ ndò. 23Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ tidɑbɛɛtì sipísìdɛ́ tìì yó mbo diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀. 24Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ yɛmɑ́tìcɑubɛ sipísìnɑ̀ɑ̀ tidɑbɛɛtì yó ncómmú yɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀, bɑ́ kùù dɑbɛkù yɛcɑubɛ yɛ̀dɛ́ɛ̀ yɛtɔ̃rɛ dò mmɛ̀ɛ̀ botí. 25Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ tidɑbɛɛtì tɛtì sipísìdɛ́ tìì yó mbo kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀. 26Yɛmɑ́tìcɑubɛ pɛ́íyɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ bɑ́ kùù dɑbɛkù yɛcɑubɛ yɛ̀dɛ́ɛ̀, 27kɛ́dɔɔ̀ tidɑbɛɛtì tìkuɔ̀ tìì yó mbo dɛ kó ditou fitímɛ̀ dɛ̀ ììkɛ̀ bíɛ́kɛ̀. 28Kɛ̀ titɛtì ncɑ̃́ɑ̃́ nkɛ bo tìdɛ́tì tìì bo ditou kentímɛ̀ mɛfitímɛ̀ dɛ ììkɛ̀ bíɛ́kɛ̀. 29Kɛ̀ dɛ kó tidɑbɛɛtì ndɛ́tirìnɛ̀ titɔbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ sɑ̀nnɛ̀ kɛ́dekoo kɛ́mɑ́ɑ́ dɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tì pĩ́nnɛ́nɛ̀ mumɑ́mɑ́ɑ́. Ti do mɛ ndò ntidɛ́ ditou kentímɛ̀. 30Kɛ̀ ditou fɔ̃nkúò bíɛ́kɛ̀ mmɔkɛ tidɑbɛɛtì tìni timɑ́tì pɛ́ítì kó yɛcɑubɛ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀kuɔ̀ bɑ́ kùù dɑbɛkù yɛcɑubɛ yɛ̀dɛ́ɛ̀. 31Kɛ̀ bɛ̀ɛ cíɛ́kɛ́ dɛtekperɛ̀ kó tidɑbɛɛtì ipɑ̀ɑ̀ti kɛ̀ ì mbo ìnùmmù bɑ́ kùù píkù, kɛ̀ ì bo mpĩ́ nKuyie ntɑummɛ̀ tou, 32itɛyì ìnùmmù kupíkù tɛkù. Itɛì ìnùmmù dɛ ììkɛ̀ bíɛ́kɛ̀. 33Kɛ̀ dɛ cuokɛ̀ kó kupɑ̃nníi tɔ̃nnɛ́ yɛsɑ̃ǹkɛ̀ cuokɛ̀ ku mmɑ̀nku nɛ̀ kutɛkù. 34Kɛ̀ bɛ̀ɛ tì dɑ̀ri timɔu mɛsɔɔ ntidɑbɛɛtì nɛ̀ ipɑ̃nní kɛ́dɔɔ̀ dɛsɔɔmɑ́mɑ́nnɛ̀ ipɑ̃nní yó ntũɔ̃̀ dɛ̀ɛ̀ miɛkɛ. 35Kɛ̀ bɛyɑ́ntìbɛ̀ɛ dɔɔ̀ kuyɑɑ̀kpenkpetínkù nɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù nɛ̀ tipecìtì tìì dò mmɛbèrìmɛ̀ nɛ̀ tìì dò mmɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ tìì dò nfɛtònfɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ kù kpɛ̃ ntifèntì kɛ̀ dɛ̀ ndò mbɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀. 36Kɛ̀ bɛ̀ɛ cíɛ́kɛ́ dɛtekperɛ̀ kó idɛí yɛsɑ̃ǹkɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀, kɛ́ yɛ̀ dɑ̀ri mɛsɔɔ, nkɛ́ɑ̃nnɛ́ yɛbɑ̀kɛ̀ bɛ̀ níí yóó sɑɑ nyɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù, kɛ́dɔɔ̀ yɛmɑ́tìcɑubɛ nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì yɛsɑ̃ǹkɛ̀ yó ncómmú yɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 37Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ kuyɑɑ̀kpenkpetínkù kùù yó nkpetí ikuɔ́ dieku kɛ́ kù kpɛ̃ mmupɑ̀ɑ̀konkperímù nɛ̀ tipecìtì tìì dò mmɛbèrìmɛ̀, nɛ̀ tìì dò mmɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ tìì do nfɛtònfɛ̀. 38Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́dɔɔ̀ bɑ́ dìì sɑ̃ɑ̃̀ dibɑ̀ù nɛ̀ mɛyɑ̀ɑ̀ nɛ̀ idɛí pɑ̃́mpɑ̃́nníyì, kɛ́ dɛ̀ dɑ̀ri dɛmɔu mɛsɔɔ, nkɛ́dɔɔ̀nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó yɛcɑubɛ yɛ̀nùmmù, bɑ́ dìì sɑ̃ɑ̃̀ di kó dicɑubii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\