MUDENNIMÙ 38

1Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Bɛtisɑdiɛdii dɔɔ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì bɛ̀ yó ntuɔ̀ ndìì ĩ́nkɛ̀ iwũɔ̃ bɛ̀ feu ì Kuyie, kɛ́ dì dɔ̀ɔ̀nɛ̀ dɛtekperɛ̀ kó tidɑbɛɛtì, kɛ̀ di okùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì mɛ̀dɛ́mɛ̀ nɛ̀ dikéè, kɛ̀ di pɛ̃kùmɛ̀ mmɛ mbo, dì do mɑmu di píìtì tinɑ̀ɑ̀. Kɛ̀ di cómmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì òmɑ́ɑ̀ nɛ̀ dikéè. 2Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ bɑ́ kùù mɑ̀nku dɛ ĩ́nkɛ̀ kɔku bɑ́ kù dibɑ̀ù kɛ̀ yɛ̀ ntɑunɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ wɛ̃ ntimɑ́tì tìmɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ dɑ̀ri disɔɔwũɔ̃̀. 3Kòo deè kɛ́dɔɔ̀ dɛ kó titɔ̃nnɛntì tibotí tibotí: Yɛbɔ nɛ̀ tikɑ̃penti nɛ̀ yɛbɔ diɛyɛ̀ nɛ̀ simɑ́tìkũmpeé yɛnìì nkpɛsi nɛ̀ tikɑ̀dɑ̀ɑ̀buuti. Dɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀. 4Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó tɛdìtɛ̀ kɛ̀ tɛ̀ pɑ̃̀ńnɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì cuokɛ̀, fɛkpɛ̃ntìfɛ̀ fũ̀ɔ̃̀, 5kɛ́dɔɔ̀ dɛmɑ́mɑ́nnɛ̀ dɛ̀nɑ̀ɑ̀ kɛ́cɑ́tínnɛ́ tɛdìtɛ̀ mɑ̀nkɛ ìnɑ̀ɑ̀ bɛ̀ yó ntũɔ̃̀ dɛ̀ ipɑ̀ɑ̀ti. 6Kɛ̀ bɛ̀ɛ cíɛ́kɛ́ idɛí nɛ̀ dɛtekperɛ̀ kó tidɑbɛɛtì kɛ́ ì dɑ̀ri disɔɔwũɔ̃̀, 7bɛ̀ níí yóó tɔ̃nnɛ́ ì diwũɔ̃tɔ̀nnì píìtì kɛ́nɑ kɛ́ dì tùótɛ́. Bɛ̀ do dì dɔ̀ɔ̀nɛ̀ tidɑbɛɛtì nti kɛ̀ mɛfíè nni mbo di miɛkɛ. 8Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó dibuu nɛ̀ di kó ditɑ̀rì kɛ̀ dì ntú bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do ɔ̃ mbo Kuyie ntou bòrì bɛ kó tɛ̀wéìtɛ̀. 9Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo dɔɔ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù nɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù kɛ́fii nKuyie ntɑummɛ̀ tou difɔ̃nkúò kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀. Kɛ̀ ku okùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì sipísìnùmmù, 10kɛ́ kù pìtínnɛ́ ipɑ̀ɑ̀ti sipísìdɛ́ dɛ kó ipɑ̀ɑ̀ti nɛ̀ yɛcɑubɛ yɛ̀ɛ̀ ì tɔ, kɛ̀ dɛ̀ tu disɔɔwũɔ̃̀. Dɛ kó ipɑ̀ɑ̀ti kó yɛbɑ̀kɛ̀ nɛ̀ ipɑ̀ɑ̀ti ìì pɑ̃̀ḿmú kɛ̀ dɛ̀ tu timɑ́tì pɛ́ítì. 11Kɛ̀ kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kpɛrɛ mɛ ndò. Kɛ̀ dɛ̀ okùmɛ̀ mɛ mmɑ, kɛ bɑɑ cɑ́ɑ́tí mɛɛ̀ botí. 12Kɛ̀ diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kpɛrɛ mɛ ndò, kɛ̀ dɛ kó mɛokùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì sipísìdɛ́ nɛ̀ mɛ̀nùmmù, kɛ̀ bɑɑ píítí mɛɛ̀ botí, kɛ̀ dɛ kó idɛí bo tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛcɑubɛ tɛpíítɛ̀. 13Diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ dibòrì bo kùù píkù kɛ̀ ku pɛ̃kùmɛ̀ múnkɛ ḿbo mɛ́tìrì sipísìdɛ́ nɛ̀ mɛ̀nùmmù. 14- 15Dibòrì píìtì tidɛ́ bɑ́ kùù píkù kɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù okùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì mɛ̀yiekɛ̀ nɛ̀ dikéè. Bɑ́ kùù píkù ipɑ̀ɑ̀ti ìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛcɑubɛ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti. 16Dɛ kó kuyɑ̀ɑ̀kù kumɔu bɛ̀ fii nkù Kuyie ntɑummɛ̀ tou, kù do tú kùù dùɔ̀kɛnɛ̀ kùnku mupɑ̀ɑ̀konkperímù. 17Dɛ kó idɛí kó yɛcɑubɛ do tú disɔɔwũɔ̃̀ ndi, yɛbɑ̀kɛ̀ nɛ̀ idɛí ìì pɑ̃̀ḿmú kɛ̀ dɛ̀ tu timɑ́tì pɛ́ítì kɛ tuutɛ́nɛ̀ ìì pɑ̃̀ḿmú. 18Kɛ̀ bɛyɑ́ntìbɛ̀ɛ kpɛ̃ nkuyɑɑ̀kpenkpetínkù mupɑ̀ɑ̀konkperímù mùù dò mmɛbèrìmɛ̀ nɛ̀ mùù dò mɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ mùù dò nfɛtònfɛ̀. Kɛ̀ ku okùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀, mɛcómmɛ̀ mɛ́tìrì mɛ̀dɛ́mɛ̀ nɛ̀ dikéè. Kɛ̀ ku pɛ̃kùmɛ̀ mɑ̀nnɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù kùù fitɛ́ Kuyie ntɑummɛ̀ tou. 19Kɛ̀ kù mpíítí yɛsɑ̃ǹkɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ kɛ̀ yɛ̀ còḿmú yɛcɑubɛ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ ĩ́nkɛ̀, dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ tu disɔɔwũɔ̃̀, kɛ̀ yɛbɑ̀kɛ̀ tu timɑ́tì pɛ́ítì, yɛ yɑtimɛ̀, nɛ̀ idɛí ìì pɑ̃̀ḿmú kɛ ì dɑ̀ri timɑ́tì pɛ́ítì. 20Idɛí bɛ̀ fii nyì Kuyie ntou nɛ̀ dɛ kó kudɑ̀nkù kɛ̀ dɛ̀ tu disɔɔwũɔ̃̀. 21Ntɛ bɛ̀ do dɔ̀ɔ̀nɛ̀ tìì nɛntì Kuyie ntɑummɛ̀ tou tì mɑ̀mɛ̀: Ikuɔ́ nɛntì do bo dìì miɛkɛ. Mɔyiisi weè do duɔ́ nkɛ̀ Kuyie nkuɔ́ nìùtì Anɔɔ birɛ Itɑmɑɑ nɛ̀ Defiibɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑɑ ndɛ kó tinɛntì. 22Sudɑɑ nɑɑ̀mùnkù kou Uu yɑɑ̀birɛ Uuri kó dɛbirɛ Bɛtisɑdiɛdi, weè do pĩ́ mmutɔ̃mmú mumɔu kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo mù duɔ́mmɛ̀ Mɔyiisi. 23Kɛ̀ Dɑnni nɑɑ̀mùnkù kou Ayisɑmɑki birɛ Odiyɑbu nhò teénnɛ̀, ò do tú oyɑ́ntì nwe kɛ nɔ nkɛ cɛ́ú idɛí, kɛ dɔɔri tifèntì, kɛ kpɛ̃ntinɛ̀ tipecìtì tìì dò mmɛbèrìmɛ̀ nɛ̀ tìì dò mmɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ tìì dò nfɛtònfɛ̀. 24Isidɑyɛɛribɛ do pɑ̃ mɛ̀ɛ̀ sɔɔ nkó dimɑ̀ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo dɔɔ̀nɛ̀ Kuyie ntɑummɛ̀ tou mɛ̀ do bo cìdóòbɛ̀ sikɔu sìni nɛ̀ sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀ (877) nɛ̀ kɑdɑ́mmù sikɔu sìtɑ̃ɑ̃ti (300) ndi. Bɛ̀ do beúnɛ̀ tɛ̀ɛ̀ biètɛ̀ tinɛntì tìì yóó dɔɔ̀nɛ̀ Kuyie ntɑummɛ̀ tou tɛ̀ do cɑ̃́ɑ̃́mmu. 25Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ do kɑ̀ɑ mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ pɑ̃ timɑ́tì pɛ́ítì kɛ̀ tì mbo cìdóòbɛ̀ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀ (3017) nɛ̀ kɑdɑ́mmù sikɔu sìyiekɛ̀ nɛ̀ sipísìnùmmù (750) dɛ kó tɛbiètɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 26Bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ do kɑ̀ɑ mbɛ̀ do bo sikɔupíkɔu sìkuɔ̀, nɛ̀ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔu sìnùmmù nɛ̀ sipísìnùmmù (603550) bɛ̀ɛ̀ do mɔkɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko bɛɛ̀ do pɑ̃ sɑ́m̀pɔ́ sɑ́m̀pɔ́ kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ mɛmmɛ. 27Kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ cìdóòbɛ̀ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (3000) timɑ́tì pɛ́ítì kɛ́dɔɔ̀ yɛcɑubɛ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100) Kuyie ntɑummɛ̀ tou kó yɛsɑ̃ǹkɛ̀ kpɛ́í, nnɛ̀ kuyɑɑ̀kpenkpetínkù, dɛ miɛkɛ kɔku, bɑ́ dìì cɑubii kɛ̀ dì mmɔkɛ cìdóòbɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti. 28Cìdóòbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀ nɛ̀ dikéè bɛɛ̀ do kpɑɑ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ tì tùótɛ́ kɛ́dɔɔ̀nɛ̀ yɛsɑ̃ǹkɛ̀ kó yɛbɑ̀kɛ̀ kɛ́dɑri yɛ yɑtimɛ̀ timɑ́tì, kɛ́ tì ndɔ̀ɔ̀nɛ̀ ipɑ̀ɑ̀ti ìì yóó pɑ̃́nnɛ́. 29Disɔɔwũɔ̃̀ bɛ̀ do pɑ̃ dì kɛ̀ dindi ḿbo cìdóòbɛ̀ sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ (2124). 30Kɛ̀ bɛ̀ɛ dì tùótɛ́ kɛ́dɔɔ̀nɛ̀ Kuyie ntɑummɛ̀ tou bòrì kó yɛcɑubɛ, kɛ́ di ntùótɛ́ kɛ́dɔɔ̀nɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì, nɛ̀ tɛdìtɛ̀ nɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì nɛntì sɔnti. 31Kɛ̀ bɛ̀ɛ di ndɔɔ̀nɛ̀ yɛsɑ̃ǹkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ fitɛ́ Kuyie ntɑummɛ̀ tou kó yɛcɑubɛ nɛ̀ dibòrì kpɛyɛ dɛmɔu nɛ̀ Kuyie ntɑummɛ̀ tou kó yɛsɑ̃ǹkɛ̀ nɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dì fitɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\