MUDENNIMÙ 39

1Kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ tipecìtì tìì dò mmɛbèrìmɛ̀ nɛ̀ tìì dò mmɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ tìì dò nfɛtònfɛ̀, kɛ́dɔɔ̀nɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Anɔɔ tiyɑ̀ɑ̀tì ò yó mpĩ́nnɛ̀ tì ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tou miɛkɛ mutɔ̃mmú, kɛ̀ bɛ̀ɛ tì dɔ̀ɔ̀ kɛ́ndònnɛ̀ Kuyie ndo tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi. 2Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀nɛ̀ dikɔutɛ́yɑɑ̀bòrì nɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù mùù kɔkɛ́nɛ̀ tipecìtì tìì dò mmɛbèrìmɛ̀ nɛ̀ tìì dò mmɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ tìì dò nfɛtònfɛ̀, kɛ́ dì kpɛ̃̀ mmɛsɔɔ, 3kɛ́ dì detí mɛsɔɔ nkó iwɛ̃ĩ, kɛ́nkɔɔ́nnɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù mùù dò mmɛbèrìmɛ̀ nɛ̀ mùù dò mmɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ mùù dò nfɛtònfɛ̀. 4Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ iyɑɑ̀bòbɑɑtí ìdɛ́ì kɛ́tuutɛ́ diyɑɑ̀bòrì mɑ̀nkɛ bɛ̀ níí bo dì bɑ̀ɑ́tínɛ̀ ì. 5Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ kuyɑɑ̀bomboúnkù kɛ kù nwɛ̃nnɛ́ diyɑɑ̀bòrì kɛ tɑu kɛ dò ndɛ tɔbɛ̀. Bɛ̀ do dì dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ dì ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ mmɛ Mɔyiisi, 6kɛ́dɔɔ̀ yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ bɛ̀ tu yɛ̀ kɔdinɑdínnì kɛ́wɛ̃nnɛ́ kɛ́ yɛ̀ dɑ̀nnɛ nɛ̀ mɛsɔɔ yɛbɑɑyɔ, kɛ́kerí yɛ ĩ́nkɛ̀ Sɑkɔbu bí yètɛ̀. 7Kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ cɑ̀tínɛ́ diyɑɑ̀bòrì kó iwɛ̃ĩ yɛbɑɑyɔ ĩ́nkɛ̀ kòò bo nyɛ̃́ Isidɑyɛɛribɛ botí tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ìdɛ́ì kɔ̃mɛ. Bɛ̀ tũ̀nnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ mmɛ Mɔyiisi kɛ́ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 8Kɛ̀ bɛyɑ́ntìbɛ̀ɛ dɔɔ̀ dicĩ̀ncĩ̀nkɔ̃̀nnì nɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù mùù kɔkɛ́nɛ̀ tipecìtì tìì dò mmɛ̀bèrìmɛ̀ nɛ̀ tìì dò mmɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ tìì dò nfɛtònfɛ̀. 9Kɛ̀ bɛ̀ɛ tì pòo mmɛ̀dɛ́mɛ̀ kɛ̀ di okùmɛ̀ nɛ̀ di pɛ̃kùmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ sɑ̃ntimɛ́tìrì sipísìdɛ́ nɛ̀ mɛ̀nùmmù. 10Kɛ̀ bɛ̀ɛ dì dɑ̀ri itɑ̃́cuɔ́ ìnɑ̀ɑ̀. Kucuɔ́ ketikù kpɛyɛ, kɛ̀ diketirì ndò ntisɛ̃ũmíɛ́tì, kɛ̀ didɛ́rì ndò ntiyɑ̃pemíɛ́tì. Kɛ̀ ditɑ̃ɑ̃́nnì ndò mmɛnɔ́ɔnnúɔ̀. 11Kucuɔ́ dɛ́ríkù kpɛyɛ kɛ̀ diì nni ndò mmɛcũ̀mmɛ̀ kɛ̀ ditɛrì dò ǹnùúsí kɛ̀ ditɛrì dò nsɑ̀ncìrɛ̀. 12Kucuɔ́ tɑ̃ɑ̃́nkù kpɛyɛ kɛ̀ dii nní ndò ntiwɛtì kɛ̀ ditɛrì dò mpũ̀tìpũ̀tì kɛ̀ ditɛrì dò mmɛtekɑ̃ɑ̃̀. 13Kucuɔ́ nɑɑnkù kpɛyɛ kɛ̀ diì nní ndò tinɔ́bɛ́ntì kɛ̀ ditɛrì dò ntimɑntɔ̃ntì kɛ̀ ditɛrì do nditɑ̃́wũɔ̃̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɑnnɛ bɑ́ dìì tɑ̃́rì mɛsɔɔ nyĩ́nkɛ̀. 14Kɛ̀ bɛ̀ɛ kerí Isidɑyɛɛri bí tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ìdɛ́ì yètɛ̀ dɛ kó yɛtɑ̃́rɛ̀ ĩ́nkɛ̀. Bɑ́ dìì tɑ̃́rì diyètìrì dìmɑ́ɑ̀, bɛ̀ do yɛ̀ kerí bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kerí mɛ̀ɛ̀ botí nku onìtì cɑnnimɛ̀ tɑ̃̀mpɔ̃́ɔ̃̀ ĩ́nkɛ̀. 15Kɛ̀ bɛ̀ɛ ɑ̃nnɛ́ dicĩ̀ncĩ̀nkɔ̃̀nnì mɛsɔɔfĩmmɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ ndò nyiwɛ̃ĩ, 16kɛ́dɔɔ̀ isɔɔwɛ̃ĩ ìdɛ́ì nɛ̀ dɛsɔɔmɑ́mɑ́nnɛ̀ dɛ̀dɛ́rɛ̀ kɛ́ dɛ̀ cɑ̀tínnɛ́ diyɑɑ̀bòrì mɑ̀nkɛ dɛĩ́nkɛ̀ kpɛyi idɛ́. 17Kɛ̀ bɛ̀ɛ cɑ́tínɛ́ mɛsɔɔfĩmmɛ kó iwɛ̃ĩ idɛ́ dicĩ̀ncĩ̀nkɔ̃̀nnì kó dɛmɑ́mɑ́nnɛ̀. 18Kɛ̀ bɛ̀ɛ tuutɛ́ iwɛ̃ĩ yómmɛ̀ tɛ̃mɛ̀ yɛbɑkóyɔ borɛ̀, dɛ̀ bo yiemmɛ̀ kɛ̀ tɛkɔutɛ́yɑɑ̀bòtɛ̀ níí mbo o cĩ̀ncĩ̀nnì. 19Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ dɛsɔɔmɑ́mɑ́nnɛ̀ tɛrɛ̀ dɛ̀dɛ́rɛ̀ kɛ́cɑ́tínnɛ́ dɛ fũ̀ɔ̃̀ tɛkɔutɛ́yɑɑ̀bòtɛ̀ dɛ miɛkɛ bíɛ́kɛ̀. 20Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ dɛsɔɔmɑ́mɑ́nnɛ̀ tɛrɛ̀ dɛ̀dɛ́rɛ̀ kɛ́cɑ́tínnɛ́ tɛkɔutɛ́yɑɑ̀bòtɛ̀ bɑɑti fũ̀ɔ̃̀ kuyɑɑ̀bomboúnkù yɑ́ ndɛ̀ yuu. 21Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ kuhɔ̃ũ kùù dò mmɛbèrìmɛ̀ kɛ́sɛu ndicĩ̀ncĩ̀nkɔ̃̀nnì kó dɛmɑ́mɑ́nnɛ̀ nɛ̀ tɛkɔutɛ́yɑɑ̀bòtɛ̀ kpɛrɛ kɛ̀ dɛ̀ ńwɛ̃ nkɛ tɑu kɛ̀ dicĩ̀ncĩ̀nkɔ̃̀nnì bɑ́ɑ́ totɛ. Bɛ̀ do dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ dɛ̀ ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntì nɑ̀kɛ́mɛ̀ mmɛ Mɔyiisi. 22Kɛ̀ bɛ̀ɛ duɔkɛnɛ̀ tipecìtì tìì do mmɛbèrìmɛ̀ dikɔutɛ́yɑɑ̀bòrì tɛkɔutɛ́yɑɑ̀bòtɛ̀ yó nnɔ́nkɛ́ dìì ĩ́nkɛ̀, 23kɛ́duɔkɛ diyuu yó nyiɛ̀ dɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ ndò nyɛ̃́kɛ́yɛ̃́kɛ́ kɛ bɑ́ɑ́ kɛ̃tɛ́, 24kɛ́kpɛ̃ ndiyɑɑ̀bòrì fũ̀ɔ̃̀ kɛ́fitɛ́ nɛ̀ tipecìtì tìì dò mmɛbèrìmɛ̀ nɛ̀ tìì dò mmɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ tìì dò nfɛtònfɛ̀ nɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù kɛ̀ dɛ̀ ndò nyɛtebɛ bɛ̀ tu yɛ̀ kèdènɑ́tì. 25Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀nɛ̀ mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀ isɔɔdede kɛ́cɑ́tínɛ́ diyɑɑ̀bòrì fũ̀ɔ̃̀ kɛ́fitɛ́, kɛ́nsokù diɛ nkèdènɑ́tì, diɛ nfɛdedefɛ̀. 26Bɛ̀ do cɑ̀tínnɛ́ kèdènɑ́tìbɛ̀ nɛ̀ idedekɛ́ kɛ́soó nsoó ndɛ tɔbɛ̀ cuokɛ̀ nkɛ, kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi. 27Kɛ̀ bɛ̀ɛ yíɛ́ kɛ́duɔkɛ yɛyɑɑ̀bòrɛ̀ nɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù Anɔɔ nɛ̀ o bí kpɛ́í, 28kɛ́dɔɔ̀ fɛyítoodɑ́fɛ̀ nɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù nɛ̀ tiyɑɑ̀bomboúntì nɛ̀ ifiɛtí. 29Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ kuyɑɑ̀bomboúnkù kɛ́ kù kpɛ̃ nnɛ̀ mmupɑ̀ɑ̀konkperímù mùù kɔkɛ́nɛ̀ tipecìtì tìì dò mmɛbèrìmɛ̀ nɛ̀ tìì do mmɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ tìì dò nfɛtònfɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ dɛ̀ ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi. 30Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀ kó tɛmɑ́tìpɛ̀tɛ̀, kɛ́kerí ikuɔ́ kó mɛcɑnnimɛ̀ kɛ dɔ̀: Wèè cɑ̃̀ɑ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í. 31Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɛ̀ pĩ̀ńnɛ́nɛ̀ kuhɔ̃ũ kùù dò mmɛbèrìmɛ̀ o tĩ́nnì kuyɑɑ̀bomboúnkù ĩ́nkɛ̀ kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi. 32Isidɑyɛɛribɛ do tũ̀nnɛmu nweti weti tì Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ tì Mɔyiisi, kɛ́dɔɔ̀ Kuyie ntɑummɛ̀ tou. 33Bɛ̀ dèè dìì mɔ̀nnì kɛ́ dɛ̀ tɔní dɛmɔu kɛ́duɔ́ mMɔyiisi Kuyie ntɑummɛ̀ tou nɛ̀ di kó tinɛntì timɔu: Yɛsɑ̃ǹkɛ̀ nɛ̀ yɛbɑ̀kɛ̀ nɛ̀ idɛí ipɑ̃́mpɑ̃́nníyì nɛ̀ tidɑbɛɛtì nɛ̀ yɛmɑ́tìcɑubɛ. 34Kupekɔ̃̀nkù kó kuyɑɑ̀wũɔ̃kù nɛ̀ kukɔ̃̀kperíkù, nɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù kùù kpetí dɛ miɛkɛ. 35Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu nɛ̀ di nɛntì tìì bo di miɛkɛ nɛ̀ di pɑ̀ɑ̀ti nɛ̀ di pòkù 36nɛ̀ tɑ́bùrì nɛ̀ o nɛntì nɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀ bɛ̀ yó mpɑ̃ɑ̃ mbɛ̀ Kuyie nnɛ̀ dɛ kóo pɛ̃́ɛ̃̀. 37Tɛsɔɔfitíkɛ̀kɛ̀tɛ̀ nɛ̀ tɛ kó sibúkúsí nɛ̀ tɛ nɛntì nɛ̀ mɛkùɔ̀ mbɛ̀ yó ntɛ̀ tùɔ̀nnɛ̀ mɛ̀. 38Diwũɔ̃tɔ̀nnì nɛ̀ ikuɔ́ kó mɛkùɔ̀ nnɛ̀ tihúúntì bɛ̀ yó tuɔ̀ ntì nɛ̀ kuyɑɑ̀kpenkpetínkù kùù yó nkpetí Kuyie ntɑummɛ̀ tou. 39Disɔɔwũɔ̃̀ kó diwũɔ̃tɔ̀nnì nɛ̀ di dìtɛ̀, dɛmɔu disɔɔwũɔ̃̀ nɛ̀ dɛ kó ipɑ̀ɑ̀ti nɛ̀ di nɛntì, nɛ̀ dinɑɑbuu bɛ̀ yó nniitì dì nɛ̀ di kó ditɑ̀rì. 40Nɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ fii ntì Kuyie ntɑummɛ̀ tou kó kudɑ̀nkù nɛ̀ dɛ kó yɛsɑ̃ǹkɛ̀, nɛ̀ dɛ kó yɛcɑubɛ, nɛ̀ kuyɑɑ̀kpenkpetínkù kùù yó nkpetí dibòrì kudɑ̀nkù kpɛri, nɛ̀ ku kó iwɛ̃ĩ nɛ̀ yɛsɑ̃ǹkɛ̀, nɛ̀ tinɛntì timɔu tìì yó mpĩ́nnɛ̀ Kuyie ntɑummɛ̀ tou miɛkɛ mutɔ̃mmú. 41Tikɔutɛ́yɑ̀ɑ̀tì ikuɔ́ nìùbɛ̀ níí yó ndɑ́ɑ́tí tì kɛ pĩ́nnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú. Nɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwè Anɔɔ nɛ̀ o bí bɛ̀ yó ndɑɑti tì kɛ pĩĩnnɛ̀ bɛ tɔ̃mmú. 42Isidɑyɛɛribɛ do tũ̀nnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ mɛ̀ mmɛ Mɔyiisi kɛ́dɔɔ̀ dɛ kó mutɔ̃mmú mumɔu. 43Kɛ̀ Mɔyiisi yɑ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀, kɛ́ bɛ̀ pɑ̃ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\