MUDENNIMÙ 4

1Kɛ̀ Mɔyiisi tɛ̃́nnɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ í yóó yie, bɛ̀ í yó n kéntɛ́. Bɛ̀ yóó yĩ́mu ti Yiɛ̀ nKuyie mmɑkù í m bɛnkɛ kumɑ́ɑ̀. 2Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: A tɔ bɑ? Kòò dɔ̀: Kupɑ̀ɑ̀ti. 3Kɛ̀ kù dɔ̀: Dɔú nku kɛtenkɛ̀. Kòo kù dɔú nkɛ̀ kùu nɑɑ́ nfɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀, kòo cokɛ́. 4Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: Pĩ́ nfɛ yóú. Kòo pĩ́ nfɛ yóú kɛ̀ fɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́nɑɑ́ nkupɑ̀ɑ̀ti. 5Kɛ̀ kù dɔ̀: A yóó mɛ nyĩ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie, nhɑ yɛmbɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu bɛ̀ do tũ nkù míì dɑ bɛnkɛmɛ̀ m mɑ́ɑ̀. 6Kɛ yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Bɑɑ́ ɑ nɔ̀ùtɛ̀ ɑ pɛ̃tɛ́mpĩɛ̃̀kù. Kɛ̀ Mɔyiisii bɑɑ́, kɛ́ nyóó dɛitɛní o nɔ̀ùtɛ̀ kɛ sɔ̃́ ntikɔ̀ntì tɛ̀ pĩ nkɛ̀ tɛ̀ pɛikɛ kɛ do ntipɑ̀ɑ̀kóntì. 7Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: Wɛ̃tɛ kɛ́bɑɑ́ ɑ pɛ̃tɛ́mpĩɛ̃̀kù. Kòo bɑɑ́ kɛ́ nyóó dɛitɛní o nɔ̀ùtɛ̀ kɛ sɔ̃́ ntɛ̀ nɑɑ́ ntɛ̀ do dòmmɛ̀. 8Kɛ̀ kù dɔ̀: Kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ tidiɛtì ketitì kɛ̀ bɛ̀ yetɛ, ɑ yóó dɔɔ̀ dɛdɛ́rɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yiemmu. 9Kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ dɛdɛ́ mɛmmɛ, kɛ̀ bɛ̀ yetɛ ɑ́ yɛ̃ntɛ́ kukó nNiidi kó mɛniɛ nkɛ́cóú nkɛtenkɛ̀ mɛ̀ yóó nɑɑ́ mmɛyĩ̀ĩ̀ mmɛ. 10Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: N dɑ bɑ́ɑ́mmu n Yiɛ̀ nKuyie, n yí tú onɑ́ɑǹtì. Dɛ̀ í tú yíe nyoo wenkɛ yoo sòkɛ, nɛ̀ m bomɛ̀ mmɛ. 11Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: We nhɑ̃nnɛ́ onìtì dinùù? We nhɔ̃ nte kòo nìtì nɔ́ndɛnfɛ̀ɛ dɑri yoo wèe ɔ̃? Yoo wè nwúó? Yoo wèe yɛ̃ĩ? Dɛ̀ í tú mí nKuyie nnɑɑ̀? 12Kɔtɛ! Míì yó ndɑ nɑ́ɑ́ nhɑ yó nnɑ́ɑ́ ntì, kɛ dɑ bɛnkú ɑ yó nnɑ́ɑ́ ntì. 13Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: Kuyie, n dɑ bɑ́ɑ́mmu, tɔ̃ nhotɔù mɔù. 14Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛɛ pɛikɛ Mɔyiisi mɛdiɛ̀. Kɛ̀ kù dɔ̀: Defii kó kuwuɔ nkou ɑ kóo kótì Anɔɔ nɔmmu kɛ nɑ́ɑ́. Ò kèrínímu kɛ bo dɑ co, kɛ dɑ yɑ̀ kòo yɛ̀mmɛ̀ɛ nɑrikɛ. 15Á ò nɑ̀kɛ́ n dɑ nɑ̀kɛ́ tì, kóò tùo n nɑ́ɑǹtì, míì yó ndi bonɛ̀, kɛ di nɑ́ɑ́ ndi yó nnɑ́ɑ́ ntì, kɛ di bɛnkú di yó nnɑ́ɑ́ ntì nɛ̀ di yó ndɔɔri dɛ̀. 16Anɔɔ weè yó ncómmú ɑ fɔ̃̀tìrì kɛ nɑ́ɑ́nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀, kɛ̀ nní ndɑ duɔ̀ ntinɑ́ɑǹtì kɑ̀ɑ ò nɑ̀ɑ́. 17A yó ntɔ ku mpɑ̀ɑ̀ti nku kɛ dɔɔrinɛ̀ tidiɛtì. 18Kɛ̀ Mɔyiisii kò nho cɔ̀kù Setidoo borɛ̀, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N dɔ́ kɛ́kɔtɛ n kɔbɛ borɛ̀ ndɛ Esibiti kɛ́yɑ̀ bɛ̀ bo nkpɑɑ́ fòù. Kɛ̀ Setidoo dɔ̀: Kɔtɛ kɛ̀ dɛ̀ ńnɑɑti. 19Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi Mɑndiyɑ̃ɑ̃ kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ kɛ dɔ̀: Wɛ̃tɛ Esibiti, bɛ̀ɛ̀ do dɔ́ kɛ dɑ kuɔ bɛ̀ kumu bɛmɔu. 20Kɛ̀ Mɔyiisii túótɛ́ o pokù nɛ̀ o bí kɛ́dee nsɑ̃mmɑrímúbɛ̀, kɛ́túótɛ́ Kuyie nkó kupɑ̀ɑ̀ti kɛ́pikú kɛ̀ bɛ̀ nwɛ̃ti Esibiti. 21Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: N dɑ duɔ́mmu muwɛ̃rímú kɑ̀ɑ bo dɔɔ̀ tidiɛtì tibotí tibotí okpɑ̀ɑ̀tì ììkɛ̀, n nɛ́ yóó kpénkùnnɛmu o to kòo yetɛ di bo yɛ̀mɛ̀. 22Á nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntú: Isidɑyɛɛribɛ kó kuwuɔ ntú m birɛ ndɛ, n kóo po, 23míì tu ɑ́ yóu m birɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ yɛ̀, kɛ́ n fìé iwũɔ̃, kɑ̀ɑ yetɛ m bo kuɔ ɑ kóo po. 24Kɛ̀ Mɔyiisi nkérí kɛ́ndɔ́ kɛ́yié nkucɛ dibòrì mɑrì, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔtɛní kɛ́ndɔ́ kóò kùɔ. 25Kòo pokù Sefodɑɑ túótɛ́ ditɑ̃́rì dìì ɑ̃ mɛnɑtimɛ̀ kɛ́cɑ̃ntɛ́ o birɛ, kɛ́kɑ́ɑ́kɛ́ kutɑkɔ̃̀nkù Mɔyiisi tɑkɛ́ kɛ dɔ̀: A tú n kpɛ́í mmɛyĩ̀ĩ̀ nkóo dɔù nwe. 26Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyóu Mɔyiisi kɛ́ítɛ́. Mɛm̀mɛ Sefodɑɑ yumɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Mɛyĩ̀ĩ̀ nkóo dɔù, mucɑ̃mmù kpɛ́í. 27Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Anɔɔ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ kɛ́co Mɔyiisi dikpɑ́ɑ̀. Kɛ̀ Anɔɔ kɔtɛ, kóò yɑ̀ Kuyie ntɑ̃rì kóò ɔrí. 28Kòo ò nɑ̀kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tìì kó dimɑ̀ɑ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kù yɛ̃ nwèe dɔɔ̀ tìì diɛtì. 29Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɛi kɛ́kɔtɛ kɛ́tíí nyIsidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀. 30Kɛ̀ Anɔɔ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ tìì kó dimɑ̀ɑ̀ Mɔyiisi, kɛ́dɔɔ̀ tidiɛtì kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀, 31kɛ́yie. Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nyɑ̀mɛ̀ bɛ̀ fɛ̃́ũ̀rìmɛ̀ kɛ dɔ́ kɛ́ bɛ̀ dɛɛtɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ do kɛ́nínkú Kuyie n yììkɛ̀ kɛ́ kù bɑ̀ńtɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\