MUDENNIMÙ 40

1Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 2Dibenni kóo tɑ̃̀nkù ketiwè kó diyiè ketirì yiè ɑ́ cónnɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou, 3kɛ́ĩ́nnɛ́ mɛtɑummɛ̀ tɔu, ikuɔ́ nɛntì bo dìì miɛkɛ, ɑ dì ĩ̀ńnɛ́ kufɑ̃́ɑ̃́ mbɛ̀ í yó ndì wùó ndɛ̀. 4A yóó dɛ nyĩ́nnɛ́ tɑ́bùrì, kɛ́dɑɑ́ mpɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ di m pɑ̃ bɛ̀, kɛ́tɔní tɛfitíkɛ̀kɛ̀tɛ̀ kɛ́cɔ́u ntɛ fìtíyì. 5Kɑ̀ɑ dɛ̀ tɑnnɛ́ disɔɔhúúntɔ̀nnì di yó ntuɔ̀ ndìì ĩ́nkɛ̀ tihúúntì, kɛ́ dì ĩ̀ńnɛ́ kɛ̀ dì nwetí mɛtɑummɛ̀ tɔu. Kɑ̀ɑ núnnɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù kùù yó nkpetí ikuɔ́ tou kó dibòrì, 6kɛ́cónnɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì di yó ntuɔ̀ ndìì ĩ́nkɛ̀ iwũɔ̃ di n feu ì, kɛ̀ dì ḿbo n tɑummɛ̀ tou bòrì ììkɛ̀. 7Kɑ̀ɑ ĩ́nnɛ́ dinɑɑbuu di níí yó nniitì dìì miɛkɛ ditou nɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì dɛ sɑku, kɛ́ dì píɛ mmɛniɛ. 8A fii mɛtɑummɛ̀ tou tiyɑ̀ɑ̀tì kɛ́ɑ̃nnɛ́ dibòrì kɛ́ di kpetínnɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù. 9Kɑ̀ɑ dèè mɛmmɛ ɑ́ túótɛ́ mɛkùɔ̀ nkɛ́yɔɔrɛ mɛtɑummɛ̀ tou ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ tinɛntì tìì kó dimɑ̀ɑ̀ bo di miɛkɛ kɛ́ tì cɑ̃̀ńnɛ́, kɛ̀ tìì wenkɛ, kɛ́nwenni. 10A múnkɛɛ yɔɔrɛ mɛkùɔ̀ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, kɛ́ dì cɑ̃̀ńnɛ́ kɛ́ dì wénkùnnɛ, kɛ̀ dì ntú dìì wenni pɑ́íí. 11Nɛ̀ mɛɛ̀ kùɔ̀ mmɑ́ɑ̀ ndi ɑ yóó wénkùnnɛmɛ̀ dinɑɑbuu nɛ̀ di kó ditɑ̀rì. 12Kɑ̀ɑ dèè mɛmmɛ ɑ́ yú Anɔɔ nɛ̀ o bí kɛ́ bɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou bòrì kɛ́ bɛ̀ wùɔ, 13kɛ́dɑ́tínnɛ́ Anɔɔ ikuɔ́ yɑ̀ɑ̀tì, kóò cɑ̃̀ńnɛ́ kòo ntú ikuɔ́ nìùtì kɛ pĩ́ n tɔ̃mmú. 14Kɑ̀ɑ duɔ́ nkɛ̀ Anɔɔ bíí tɔ́ɔ́nní kɑ̀ɑ bɛ̀ dɑ̀tínnɛ́ sikɔutɛ́yɑɑ̀bòo, 15kɛ́ bɛ̀ còú mmɛkùɔ̀ nkɛ́ bɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́ ɑ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ bɛ cicɛ, kɛ̀ bɛ̀ ntú ikuɔ́ nìùbɛ̀ kɛ́mpĩ́ n tɔ̃mmú. A yóó bɛ̀ còú mmɛ̀ɛ̀ kùɔ̀, mmɛɛ̀ yó nte bɛmbɛ nɛ̀ bɛ yɑɑ̀bío kɛ̀ bɛ̀ ncɑ̃́ɑ̃́ kɛ tú ikuɔ́ nìùbɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀. 16Kɛ̀ Mɔyiisi dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì weti weti. 17Kɛ̀ bɛ̀ɛ cónnɛ́ Kuyie ntɑummɛ̀ tou dibenni dɛ́rì kóo tɑ̃̀nkù ketiwè diyiè ketirì nɛ̀ bɛ̀ yɛ̀mɛ̀ Esibiti. 18Kɛ̀ Mɔyiisi fíí nyɛcɑubɛ nɛ̀ tidɑbɛɛtì nɛ̀ idɛí pɑ̃́mpɑ̃́nníyì nɛ̀ dɛ kó yɛsɑ̃ǹkɛ̀, 19kɛ̀ bɛ̀ɛ dì dɑ̀tínnɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù kɛ́nɔ́ɔ́ nkutɛkù kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nhò nɑ̀kɛ́mɛ̀. 20Kɛ̀ Mɔyiisi túótɛ́ Kuyie ntɑnnɔ̀ tɛpíítɛ̀ wɑ̃̀ri tìì tɑ̃́píɛ̀tì ĩ́nkɛ̀ kɛ́ɑ̃nnɛ́ ku tɑummɛ̀ tɔu miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ̃nnɛ́ ipɑ̀ɑ̀ti, kɛ́ dì pòo ndi pòkù, 21kɛ́ dì tɑnnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tou miɛkɛ, kɛ́kpetínnɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɑ́ ndì yɑ̀u, Kuyie ndo tì nhò nɑ̀kɛ́mɛ̀. 22Kòo tɑnnɛ́ tɑ́bùrì dɛ miɛkɛ, kóò ĩ̀ńnɛ́ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kɛ́pɛ́ɛ́nnɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù kùù kpetí dibòrì, 23kɛ́dɑɑ́ ndɛ ĩ́nkɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ pɑ̃ bɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kù do tì nhò nɑ̀kɛ́mɛ̀. 24Kòo tɑnnɛ́ tɛfitíkɛ̀kɛ̀tɛ̀ Kuyie ntou miɛkɛ, kɛ́ĩ́nnɛ́ kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kɛ́wetínnɛ́ tɑ́bùrì, 25kɛ́tuɔ ntɛ fìtíyì ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀, kɛ́ndònnɛ̀ kù tì nhò nɑ̀kɛ́mɛ̀. 26Kòo ĩ́nnɛ́ disɔɔhúúntɔ̀nnì dɛ miɛkɛ kɛ́wetínnɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù kùù kpetí dibòrì, 27kɛ́cɔ́u ntihúúntì dɛ ĩ́nkɛ̀, Kuyie tì nhò nɑ̀kɛ́mɛ̀. 28Kòo núnnɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù dibòrì kɔku, 29kɛ́cónnɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì bɛ̀ yó ntuɔ̀ ndìì ĩ́nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyiwũɔ̃ kɛ̀ dì ntɔ́kɛ́nɛ̀ dibòrì, kɛ̀ bɛ̀ɛ féútɛ́ Kuyie nfɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ́tuɔ nkɛ́ kù pɑ̃nɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ tɛyɛ̀. Kù do tì nhò nɑ̀kɛ́mɛ̀. 30Kòo ĩ́nnɛ́ dinɑɑbuu diwũɔ̃tɔ̀nnì nɛ̀ Kuyie ntɑummɛ̀ tou dɛ sɑku, kɛ́ dì píɛ mmɛniɛ nkɛ̀ bɛ̀ bo nhɔunɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀. 31Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ nɛ̀ o bí bɛ̀ do mɛ nniitìnɛ̀ kɛ mɛ nhɔunɛ̀ bɛ nɑɑ̀cɛ̀i. 32Bɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ mɛ nhɔ́únɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ bɛ̀ tɑti dìì mɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tou, yoo bɛ̀ dɔ́ kɛ́tɔ́ɔ́nnɛ̀ dìì mɔ̀nnì diwũɔ̃tɔ̀nnì. Kuyie ndo mɛ ntì nɑ̀kɛ́ Mɔyiisi. 33Kɛ̀ Mɔyiisii fíí nyidɛí Kuyie ntɑummɛ̀ tou nɛ̀ dihúúntɔ̀nnì kɛ́kpetínnɛ́ kudɑ̀nkù kó dibòrì kuyɑ̀ɑ̀kù. Ò do mɛ ndèè o tɔ̃mmú. 34Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ diwɛtirìi kɔtɛní kɛ́dɑ́tínnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tou kɛ̀ ku diɛtìi dì píɛ. 35Mɔyiisi í nnɑ kɛ bo tɑ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tou miɛkɛ. 36Kɛ̀ diwɛtirì ìtɛ́, bɛ̀ɛ ítɛ́, bɛ̀ do mɛ nhɔ̃ mbɛ cèmmu mumɔu miɛkɛ. 37Kɛ̀ diwɛtirì í nɑmpɛ bɛ̀ bɑ́ɑ́ ítɛ́ bɛ̀ mbɑɑ̀ dì bo ítɛ́ dìì yiè. 38Kɛ̀ dì níí ndɑ́ɑ́tí ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tou kuyie mmɔ̀nnì, kɛyènkɛ̀ kɛ́ndò ndihɑ̃ɑ̃tĩnni, bɛ cèmmu mumɔu miɛkɛ. Bɛ̀ do ɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ bɑ̀tɛ́ dɛ̀, dɛ̀ mmɛ ndò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\