MUDENNIMÙ 5

1Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie, tínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ nkù tu ɑ́ ti yóu kɛ̀ tí kɔtɛ dikpɑ́ɑ̀ kɛ́dɔɔ̀ dibɑnni, kɛ́dɛ́úkùnnɛ ku yètìrì. 2Kɛ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: We ntú di Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ m bo yie nho kpɛti kɛ́ di yóu kɛ̀ dí yɛ̀? N yí ò yɛ̃́, m mɛ nyí yóó di yóu kɛ̀ dí yɛ̀. 3Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntínti Ebedeebɛ ti tũ nkù ti bɛnkɛmu kumɑ́ɑ̀. Á ti pɑ̃ kucɛ kɛ̀ tí ce nyɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ́kɔtɛ dikpɑ́ɑ̀ kɛ́ kù fìé iwũɔ̃, kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ kù bo duɔnní mumɔmmú kɛ̀ ti kú, yoo ti dootitɔbɛ̀ɛ tí kuɔ. 4Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di sukíí Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ bo yóu mutɔ̃mmú? Kɔtɛnɛ̀ di tɔ̃mmú. 5Di mmɔ̀nnì ndi bɛ̀ sũ̀ṹmmɛ̀ kɛ̀ di wɛ̃̀tɛ kɛ dɔ́ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yóu mutɔ̃mmú. 6Dɛ kó diyiè mɔ́mmɔnni kòo kpɑ̀ɑ̀tìi nɑ́kɛ́ bɛ̀ɛ̀ ni mutɔ̃mmú nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ bɑɑ̀ kɛ dɔ̀: 7Di tɛ̃́nkɛ bɑ́ nduɔ̀ nyIsidɑyɛɛribɛ timúkpetì kɛ̀ bɛ̀ piikunɛ̀ yɛdombiɛ. Bɛ̀ ńkɔrì bɛ mɔ́mmɔmbɛ kɛ tì wɑɑ̀. 8Bɛ̀ mɛ mbɑɑ yó mpiiku yɛdombiɛ nkɛ̀ yɛ̀ tùɔ̀kù yɛ̀ sòò mɑ̀mɛ̀ mmɛ, di bɑ́ɑ́ yɑɑtɛ. Bɛtɔ̃nnɛ́kótíbɛ̀ mbɛ, dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ tu, tí bɛ̀ yóu kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́fíé Kuyie nyiwũɔ̃. 9Kɛ̀ bɛ̀ pĩ mmutɔ̃mmú mɛdiɛ̀ mbɛ̀ í yóó pɛ́tɛ́ bɛmɑ́ɑ̀ kɛ́ndɑkɛnɛ̀ tiyɑ́ɑ̀bìsínɑ́ɑǹtì. 10Bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ mutɔ̃mmú nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mù pɑkɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì tu bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ ndi duɔ̀ ntimúkpetì. 11Kɔtɛnɛ̀ kɛ́wɑmmú timúkpetì! Díì yɛ̃́ di yóó tì pɛ̀tɛ́ dɛ̀, kɛ bɑɑ nɛ́ mpiiku yɛdombiɛ nkɛ̀ yɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ yɛ̀ sòò ɔ̃ mmɑ̀mɛ̀, ti í yóó yɑɑtɛ. 12Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ cíɛ́tɛ́ Esibiti omɔu miɛkɛ kɛ́nwɑɑ̀ ntimúkpetì. 13Bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ bɑ̀ɑ kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ kpɑ̀nnɛ̀ kɛ tú: Pííkúnɛ̀ yɛdombiɛ nkɛ̀ yɛ̀ɛ tuɔkɛ bɛ̀ sòò di duɔ̀ ntimútì kɛ̀ yɛ̀ mɑ̀mɛ̀. 14Kòo kpɑ̀ɑ̀tì kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́, kɛ̀ bɛ̀ ḿpuotì Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ tú: Dɛ̀ yĩ́mɛ wenkɛ nɛ̀ yíe nkɛ̀ di í pìíkú yɛdombiɛ nkɛ̀ yɛ̀ tùɔ̀kɛ di sòò piiku kɛ̀ yɛ̀ mɑ̀mɛ̀? 15Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ bɛtɔ̃mbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́yɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ ti fɛ̃́ũnko mɛmmɛ, tínti ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀? 16Bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í ti duɔ̀ ntimútì kɛ tú tí mpiiku yɛdombiɛ nkɛ̀ yɛ̀ tùɔ̀kù yɛ̀ sòò mɑ̀mɛ̀, kɛ ti puotì kɛ dò nti cɑ̀ɑ̀rɛ̀? 17Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Di tú bɛtɔ̃nnɛ́díébɛ̀ mbɛ, bɛtɔ̃nnɛ́kótíbɛ̀. Dɛɛ̀ te kɛ̀ di tú di bo kɔtɛ kɛ́fíé di Yiɛ̀ nKuyie nyiwũɔ̃. 18Kɔtɛnɛ̀ kɛ́pĩ́ ndi tɔ̃mmú, bɛ̀ í yó ndi duɔ̀ ntimútì, di mɛ mbɑɑ nɛ́ yó mpiiku yɛdombiɛ nkɛ̀ yɛ̀ tùɔ̀kù yɛ̀ sòò ɔ̃ mmɑ̀mɛ̀ mmɛ. 19Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ bɛtɔ̃mbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ bɛ̀ bɑɑ bɛ̀ fɛ̃́ũnkomɛ̀mu kɛ dɔ́ bɛ̀ mpiiku yɛdombiɛ nkɛ̀ yɛ̀ tùɔ̀kù yɛ̀ sòò ɔ̃ mmɑ̀mɛ̀, bɛ̀ í yóó yɑɑtɛ. 20Kɛ̀ bɛ̀ nyɛtìní okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ kɛ́yɑ̀ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ, kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ bɑ̀ɑ. Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: 21Ti Yiɛ̀ nKuyie ndi wúómmu kɛ yóó di bekɛ́nɛ̀, díì te kòo kpɑ̀ɑ̀tì tɛ̃́nkɛ í dɔ́ ti kpɛti, díì ò duɔ́ ndisiè, kòò yóó ti kuɔ. 22Kɛ̀ Mɔyiisii bɛ́innɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ fɛ̃́ũnko ku mbotí? Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ n tɔ̃nní diɛ? 23Nɛ̀ n kɔ̀tɛmɛ̀ kɛ yɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì koò bɛ́innɛ̀ ɑ kó diyètìrì, ò fɛ̃́ũnkomu ti kó kubotí, ɑ mɛ nyí kù dɛɛtɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\