MUDENNIMÙ 7

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: N yóó dɑ duɔ́mmu n kó muwɛ̃rímú kɑ̀ɑ kɔtɛ okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀, nɛ̀ n kó diyètìrì, kɑ̀ɑ kóo kótì Anɔɔ nnɑ́ɑ́ nhɑ ò nɑ̀ɑ́ ntì. 2Fɔ̃́ɔ̃̀ yó nnɑ́ɑ́ nhɑ kóo kótì n dɑ nɑ́ɑ́ ntì, kòò tì cɛ̃́ĩ́nko okpɑ̀ɑ̀tì, kòo di yóu kɛ̀ di yɛ̀ o tenkɛ̀. 3N yóó kpénkùnnɛmu okpɑ̀ɑ̀tì to, kɛ́dɔɔ̀ tidiɛtì nɛ̀ mɛbɛnkùmɛ̀ pɛ́u Esibiti miɛkɛ. 4Okpɑ̀ɑ̀tì yóó yetɛmu di kpɛti, kɛ̀ m bɛnkɛ n wɛ̃rímú Esibiti miɛkɛ kɛ́ bɛ̀ potɛ́, kɛ́dennɛ díndi n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ. 5M bo bɛnkɛ dìì mɔ̀nnì n wɛ̃rímú Esibiti tenkɛ̀ kɔbɛ kɛ́ di dennɛ Esibiti tenkɛ̀. Dɛ mɔ̀nnì bɛ̀ bo bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie. 6Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì weti weti. 7Bɛ̀ do yó nnɑ́ɑ́nnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ Mɔyiisi mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìni ndi kɛ̀ Anɔɔ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìni nɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti. 8Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ dɔ̀: 9Kòo kpɑ̀ɑ̀tì di bekɛ kɛ tú dí dɔɔ̀ tidiɛtì mɑtì, fɔ̃́ mMɔyiisi ɑ́ nɑ́kɛ́ Anɔɔ kòo túótɛ́ o pɑ̀ɑ̀ti kɛ́dɔúnko okpɑ̀ɑ̀tì ììkɛ̀, kɛ̀ kùu nɑɑ́ nfɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀. 10Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ kɛ́dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì. Kɛ̀ Anɔɔ dɔúnko o pɑ̀ɑ̀ti okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o tɔ̃mbɛ̀ bɛ ììkɛ̀, kɛ̀ kùu nɑɑ́ nfɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀. 11Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi yúní bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛnitinɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛtetiebɛ Esibiti kɔbɛ. Kɛ̀ bɛ̀ múnkɛɛ dɔ̀ɔ̀ mɛbotí, 12kɛ́dɔú ndɔú mbɛ kó ipɑ̀ɑ̀ti kɛ ìi nɑɑ́ nyiwɑ̀ɑ̀kɛ. Kɛ̀ Anɔɔ kó kupɑ̀ɑ̀tii mɑɑ́ mmɑɑ́nko bɛ kpɛyi. 13Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi kpénkùnnɛ o to, ò í nyie mMɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ bɛ kpɛti kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì mbɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀. 14Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì to kpenkɛmu, kòò yetɛ Isidɑyɛɛribɛ bo yɛ̀mɛ̀. 15Túótɛ́ kupɑ̀ɑ̀ti kùù do nɑɑ́ nfɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀ kɛ́kɔtɛ dikṹnweńnì sɛ̀ì okpɑ̀ɑ̀tì tɑɑ̀ dìì mɔ̀nnì kukó nNiidi, kɛ̀ dí ḿmɑ̀. 16Kɑ̀ɑ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntínti Ebedeebɛ ti tũ nkù kuù n tɔ̃nní, kɛ tú n dɑ nɑ́kɛ́ kɑ̀ɑ ti yóu kɛ̀ tí kɔtɛ dikpɑ́ɑ̀ kɛ́ kù fìé iwũɔ̃, ɑ mɛ nyí yie. 17Dɛɛ̀ te kɛ̀ kù bɛ́i nkɛ tú, nɛ̀ mɛ ndɔɔ̀rìmɛ̀ miɛkɛ nkɛ ɑ yóó bɑntɛ́mɛ̀ kù tumɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie. M bo potɛ́ kupɑ̀ɑ̀ti m mɛ ntɔ kù mɛniɛ nkɛ̀ mɛ̀ɛ nɑɑ́ mmɛyĩ̀ĩ̀. 18Kɛ̀ siyĩĩ kú, kɛ̀ mɛniɛ nhɑ̃nnɛ́ kunɔ́ú, kɛ̀ Esibiti kɔbɛɛ yĩɛ̃kɛ mɛ muyɑ̃̀ɑ̃̀. 19Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ Mɔyiisii kɛ dɔ̀: Nɑ́kɛ́ Anɔɔ kòo youtɛ o pɑ̀ɑ̀ti Esibiti kó ikó ndiɛyì nɛ̀ isɑ́m̀pɔ́ì nɛ̀ yɛbirɛ nɛ̀ sikondɑkɛsí dɛ bíɛ́kɛ̀ Esibiti omɔu miɛkɛ. Kɛ̀ dɛ kó mɛniɛ nnɑɑ́ mmɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ́dɑ́tínnɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu kɛ́tɑunnɛ̀ yɛdɔ́ nɛ̀ yɛdíè ndɛ miɛkoo. 20Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì, kɛ̀ Anɔɔ youtɛ kupɑ̀ɑ̀ti kɛ́potɛ́ mɛniɛ nhokpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o tɔ̃mbɛ̀ bɛ ììkɛ̀, kɛ̀ kukó nkumɔuu nɑɑ́ mmɛyĩ̀ĩ̀. 21Kɛ̀ siyĩĩ kú, kɛ̀ mɛniɛ nhɑ̃nnɛ́ kunɔ́ú, kɛ̀ Esibiti kɔbɛɛ yĩɛ̃kɛ muyɑ̃̀ɑ̃̀. 22Kɛ̀ Esibiti kó bɛnitinɔ̀mbɛ̀ múnkɛɛ dɔɔ̀ mɛbotí. Kòo kpɑ̀ɑ̀tì to bɑɑ ńkpeńnì kòo yetɛ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ bɛ kpɛti, kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo bɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀. 23Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ítɛ́ kɛ́kò nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́ketɛ́ kɛ í ndɑkɛ bɛ tɛrɛ̀ kpɛti. 24Kɛ̀ Esibiti tenkɛ̀ kɔbɛɛ dɑmmú sibií kukó ntɑkɛ́ kɛ bo pɛ́tɛ́ mɛnɛ́sɑ̀ɑ̀mɛ̀, kɛ yɛ̃́ kukó nkɔ̃mɛ do í dòmmɛ̀ kɛ́yɑ̃̀. 25Mɛniɛ ndo nɑɑ́ mmɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ ndi. 26Kɛ̀ ti Yiɛ̀ Kuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu, ɑ́ yóu kɛ̀ ku kó bɛnìtìbɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́ kù fìé iwũɔ̃. 27Kɑ̀ɑ yetɛ kù bo duɔ́ nkɛ̀ yɛcɛdɑkɛ̀ɛ píɛ nhɑ tenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ. 28Yɛcɛdɑkɛ̀ bo píɛ nkukó nkɛ́yɛ̀nní kɛ́tɑ ɑ kpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, ɑ dieku ɑ dɔu dɛ̀ nɛ̀ ɑ dɔ́ù ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ ɑ tɔ̃mbɛ̀ kó sicɛ̃́ĩ nɛ̀ ɑ kɔbɛ kpɛsi, nɛ̀ bɛ̀ pũũ dɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀ nɛ̀ bɛ̀ ò piiku dɛ̀. 29Yɛcɛdɑkɛ̀ bo ndekù ɑ ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ ɑ tɔ̃mbɛ̀ ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ ɑ kɔbɛ ĩ́nkɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\