MUDENNIMÙ 8

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Nɑ́kɛ́ Anɔɔ kòo youtɛ o pɑ̀ɑ̀ti ikó nnɛ̀ sikondɑkɛsí nɛ̀ yɛbirɛ dɛ bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ yɛcɛdɑkɛ̀ɛ píɛ nhEsibiti kó kɛtenkɛ̀. 2Kɛ̀ Anɔɔ youtɛ o nɔ̀ùtɛ̀ Esibiti kó ikó mbíɛ́kɛ̀, kɛ̀ yɛcɛdɑkɛ̀ɛ píɛ nhEsibiti tenkɛ̀. 3Kɛ̀ bɛnitinɔ̀mbɛ̀ múnkɛɛ dɔɔ̀ mɛbotí, kɛ́dennɛní yɛcɛdɑkɛ̀ Esibiti. 4Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi yú Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ dɔ̀: Bɑ́ntɛ̀nɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kù ti dennɛ yɛcɛdɑkɛ̀ mí nnɛ̀ n kɔbɛ, kɛ̀ n di yóu kɛ̀ di kɔtɛ kɛ́ kù fìé iwũɔ̃. 5Kɛ̀ Mɔyiisii nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: N nɑ́kɛ́ ɑ dɔ́ m bɑ́ntɛ̀ dìì mɔ̀nnì Kuyie nfɔ̃́ nnɛ̀ ɑ tɔ̃mbɛ̀ nɛ̀ ɑ kɔbɛ di kpɛ́í, kɛ̀ yɛcɛdɑkɛ̀ɛ yɛ̀ dihɛì, kɛ́nkpɑɑ́ kukó mmɑ́ɑ̀. 6Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Nɑnkɛ. Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: N yiemmu kɛ bo kù bɑ̀ńtɛ̀, kɑ̀ɑ bɑntɛ́ kɛ dò nhòmɔù í dònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie. 7Yɛcɛdɑkɛ̀ yóó yɛ̀mu fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ tɔ̃mbɛ̀ nɛ̀ ɑ kɔbɛ di cɛ̃́ĩ, kɛ́nkpɑɑ́ kukó mmɑ́ɑ̀. 8Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ kɛ̀ Mɔyiisi bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀ kùu dɛitɛ yɛcɛdɑkɛ̀ kù do tɑnnɛ́ yɛ̀ dihɛì. 9Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔɔ̀ Mɔyiisi kù bekɛ tì kɛ̀ yɛcɛdɑkɛ̀ɛ kú sicɛ̃́ĩ miɛkɛ nɛ̀ yɛtowɑɑrɛ̀ nɛ̀ dɛpɑɑ. 10Kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ tìkú kɛ́cóú nyɛcúò yɛcúò, kɛ̀ dihɛìi dɑ́tínnɛ́ kunɔ́ú. 11Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi yɑ̀ yɛcɛdɑkɛ̀ dèèmɛ̀ kòo toò kpenkɛ, kòo yetɛ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ bɛ kpɛti, kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nhò nɑ̀kɛ́mɛ̀. 12Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Nɑ́kɛ́ Anɔɔ kòo youtɛ o pɑ̀ɑ̀ti kɛ́potɛ́ mutɑ̃́ɑ̃́ nkɛ̀ mùu nɑɑ́ nyinɑmɛ́í Esibiti tenkɛ̀ kɛmɔu. 13Kɛ̀ bɛ̀ɛ yie nKuyie mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì, kɛ̀ Anɔɔ youtɛ́ o pɑ̀ɑ̀ti kɛ́potɛ́ mutɑ̃́ɑ̃́ nkɛ̀ mùu nɑɑ́ nyinɑmɛ́í kɛ́pɔ̃nnɛ́ bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃, kɛ̀ mutɑ̃́ɑ̃́ mmumɔu nɑɑ́ nyinɑmɛ́í Esibiti tenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ. 14Kɛ̀ bɛnitinɔ̀mbɛ̀ múnkɛ ndɔ́ kɛ́dennɛní bɛ kó inɑmɛ́í kɛ́yĩɛ̃kɛ, kɛ̀ inɑmɛ́í mpũɔ̃́ bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃. 15Kɛ̀ bɛnitinɔ̀mbɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Kuyie nkó tɛnɔ̀ùtɛ̀ ntɛ. Kòo kpɑ̀ɑ̀tì bɑɑ kpénkùnnɛ o to kɛ́yetɛ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ bɛ kpɛti. 16Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: A nɑɑ yɛ̀ dikṹnweńnì sɛ̀ì kɛ́sɔ̃́ntɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì ò yɛ̀tì dìì mɔ̀nnì kɛ tɑti kukó, kɑ̀ɑ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kuyie ntú ɑ yóu ku kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́ kù fìé iwũɔ̃. 17Kɑ̀ɑ mɛ nyetɛ, kù bo dennɛní tidɔndɔntì yɛiti, kɛ̀ tì ndɑ dɔmmù nɛ̀ ɑ tɔ̃mbɛ̀ nɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀, tì bo píɛ nhEsibiti kɔbɛ kó sicɛ̃́ĩ, kɛ́dɑ́tínnɛ́ kɛtenkɛ̀. 18Kɛ̀ dɛ kó tidɔndɔntì yɛ̀nní, kù í yóó yie nkɛ̀ tì mbo Kosɛnni, ku kɔbɛ ɛì, kɑ̀ɑ bɑntɛ́ kù bɛ̀ bonɛ̀mɛ̀. 19Kù bo nkɑ̃nkɛ́ ku kɔbɛ kɛ́yóu ɑ kɔbɛ. Dɛ̀ nɑɑ yóó dɔɔ̀mu. 20Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔɔ̀ kù bɛ́i ntì, kɛ̀ tidɔndɔntì yɛitii tɑnní kɛ́nsũ kɛ́píɛ nhokpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ o tɔ̃mbɛ̀ kpɛsi nɛ̀ Esibiti tenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ. 21Kɛ̀ dihɛìi cɑkɛ kòo kpɑ̀ɑ̀tìi yú Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́fíé nyiwũɔ̃ Kuyie ndi tenkɛ̀ miɛkɛ. 22Kɛ̀ Mɔyiisii yetɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ bɑ́ɑ́ yie! Ti yóó fíé ìì wũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie nyì dò nhEsibiti kɔbɛ borɛ̀ isɔkɛ nyì, kɛ̀ ti ì feu kɛ̀ bɛ̀ ti yɑ̀ bɛ̀ yóó ti búɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ nyɛ kɛ́kuɔ. 23Ti yó mmɔkɛ kucɛ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti ndi dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ, kɛ́fíé ti Yiɛ̀ nKuyie nyiwũɔ̃ kù yɛ̃ dɛ̀ ndòmmɛ̀. 24Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: N yiemmu kɛ bo di yóu kɛ̀ di kɔtɛ dikpɑ́ɑ̀ kɛ́fíé ìwũɔ̃ di Yiɛ̀ nKuyie, di nɛ́ bɑ́ɑ́ dɛ́tɛ́, dí kù bɑ̀ńtɛ̀ n kpɛ́í. 25Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: N yóó ítɛ́ ɑ borɛ̀ kɛ́bɑ́ntɛ̀mu ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kù nɑɑ dennɛ tidɔndɔntì ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ ɑ tɔ̃mbɛ̀ kpɛsi nɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀ kpɛsi. A nɛ́ bɑ́ɑ́ ti soutɛ́ kɛ́yetɛ Isidɑyɛɛribɛ bo kɔtɛmɛ̀ kɛ́fíé iwũɔ̃ ti Yiɛ̀ Kuyie. 26Kɛ̀ Mɔyiisii ítɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ kɛ́bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie. 27Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔɔ̀ wè kù bekɛ tì, kɛ́dennɛ tidɔndɔntì okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o tɔ̃mbɛ̀ nɛ̀ o nìtìbɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ, kudɔndɔnkù mɑkù í nkpɑɑ́ bɑ́ kumɑ́ɑ̀. 28Kòo kpɑ̀ɑ̀tì bɑɑ wɛ̃tɛ kɛ́kpénkùnnɛ o to kɛ́yetɛ Isidɑyɛɛribɛ bo yɛ̀mɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\