MUDENNIMÙ 9

1Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Kɔtɛ okpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie, tínti Ebedeebɛ ti tũ nkù tu ɑ́ yóu tínti kù kó bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ tí yɛ̀ kɛ́ kù fìé iwũɔ̃. 2Kɑ̀ɑ yetɛ bɛ̀ bo yɛ̀mɛ̀, kɑ̀ɑ bɑɑ kpɑɑ́ yetírí, 3kù bo duɔ́ nkɛ̀ muwũɔ̃̀kṹṹ ntɑnní mɛdiɛ̀ nkɛ́kuɔ ɑ wũɔ̃: Sisɛ̃ĩ́ nɛ̀ sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ nɛ̀ yòyóbɛ̀ nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ ipe nɛ̀ sibɔɔ́. 4Ti Yiɛ̀ nKuyie nyó nyɛ̃́mu tínti Isidɑyɛɛribɛ ti kó iwũɔ̃ kpɛ́í mbɑ́ fɛ̀mɑfɛ̀ bɑ́ɑ́ kú. 5Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Nɑnkɛ nwe n yóó dɔɔ̀mɛ̀ dɛ kó tidiɛtì Esibiti tenkɛ̀ miɛkɛ. 6Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ ndɔɔ̀ kɛ̀ Esibiti kɔbɛ kó iwũɔ̃ kú, bɑ́ Isidɑyɛɛribɛ kɔfɛ mɑfɛ̀ í nku bɑ́ fɛ̀mɑ́ɑ̀. 7Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ síékɛ́ kɛ́nsɔ̃́ nyIsidɑyɛɛribɛ kó iwũɔ̃ í ku bɑ́ fɛ̀mɑ́ɑ̀, kòò to bɑɑ ńkpeńnì, kòo yetɛ Isidɑyɛɛribɛ bo yɛ̀mɛ̀. 8Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ dɔ̀: Koutɛ́nɛ̀ mutɑ́pɛí, nkɛ̀ Mɔyiisii mù ùtóo kɛĩ́nkɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì ììkɛ̀. 9Kɛ̀ mùu nɑɑ́ nkutɑ̃ɑ̃yukú kɛ́dɑ́tínnɛ́ Esibiti tenkɛ̀ kɛmɔu, kɛ́dɑri bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ kɛ́nɑɑ́ nyɛnúútɛ̀. 10Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ̀ bɛ̀ɛ koutɛ́ mutɑ́pɛí nkɛ́kɔtɛ okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ kɛ̀ Mɔyiisii mù ùtóo kɛĩ́nkɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì ììkɛ̀ kɛ̀ mùu dɑ́tínnɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ́nɑɑ́ nyɛnúútɛ̀ nɛ̀ yɛmuɔ. 11Esibiti kó bɛnitinɔ̀mbɛ̀ í nnɑ kɛ kɔ̀tɛ Mɔyiisi borɛ̀ kɛ yɛ̃́ yɛnúútɛ̀ múnkɛ do bɛ̀ pĩ̀ḿmɛ̀, yɛ̀ pĩ mmɛ̀ɛ̀ botí bɛtɔbɛ̀. 12Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpénkùnnɛ okpɑ̀ɑ̀tì to, kòo yetɛ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ bɛ kpɛti kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi. 13Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Á yɛ̀ dikṹnweńnì sɛ̀ì kɛ́nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie tínti Ebedeebɛ ti tũ nkù tu, ɑ́ ti yóu, kɛ̀ tí yɛ̀ kɛ́ kù fìé iwũɔ̃. 14Kɛ̀ dɛ̀ í dò mmɛmmɛ kù bo dɑ potɛ́, fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ tɔ̃mbɛ̀ nɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀, kɑ̀ɑ bɑntɛ́ òmɔù í bomɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ kù mɑ̀nnɛ̀. 15Kɛ̀ kù do tú kù bo duɔnní mumɔmmú kɛ̀ mù dɑ kuɔ fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ kɔbɛ nɛ̀ miɛ ndi do í kpɑɑ́ bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 16Kù nɛ́ dɑ yóu kɑ̀ɑ kpɑɑ́ fòù, kɛ bo yɑ̀ ku wɛ̃rímú mmu kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ́úkùnnɛ ku yètìrì kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 17Kɑ̀ɑ mɛ mbɑɑ dɔ́ kɛ́mpĩ́ nku nìtìbɛ̀ kɛ yetírí bɛ̀ bo yɛ̀mɛ̀. 18Dɛ̀ nɑɑ bo nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ miɛ nkɛ̀ kùu duɔnní fɛtɑɑfɛ̀ nɛ̀ yɛmɑ́tɑ̃́rɛ̀ diɛyɛ̀, di mu nyí dɛ̀ yɑ̀ nɛ̀ Esibiti bomɛ̀. 19Á tɑnnɛ́ ɑ kó iwũɔ̃ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tu ɑ kpɛrɛ, iwũɔ̃ ìì bo mbo dikpɑ́ɑ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ í ntɑ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, yɛmɑ́tɑ̃́rɛ̀ yɛɛ̀ yóó dɛ̀ bùɔ́tí kɛ̀ dɛ̀ɛ kú. 20Kòo kpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mbɛ̀ mɑbɛ̀ɛ depɛ Kuyie nnɑ̀kɛ́ tì, kɛ́tɑnnɛ́ bɛ wũɔ̃ nɛ̀ bɛ tɔ̃mbɛ̀ dɛ yiè. 21Bɛ̀ɛ̀ sènkɛ̀rì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ bɛmbɛɛ yóu bɛ wũɔ̃ nɛ̀ bɛ̀ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ dikpɑ́ɑ̀. 22Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Youtɛ ɑ nɔ̀ùtɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀, kɛ̀ yɛmɑ́tɑ̃́rɛ̀ɛ duoní Esibiti tenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ, bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ nɛ̀ dɛpɑɑ ntidiitì ĩ́nkɛ̀. 23Kɛ̀ Mɔyiisii youtɛ o pɑ̀ɑ̀ti tiwɛtì bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ mmíí nkɛ pɛ́ú kɛ̀ yɛmɑ́tɑ̃́rɛ̀ duòní Esibiti tenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ. 24Esibiti kɔbɛ mu ndo í yɑ̀ dɛ kó fɛtɑɑfɛ̀ botí nɛ̀ bɛ̀ bomɛ̀, fɛ̀ɛ̀ mìí nkɛ pɛ́ú kɛ̀ yɛmɑ́tɑ̃́rɛ̀ duòní. 25Kɛ̀ yɛmɑ́tɑ̃́rɛ̀ɛ búɔ́tí bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ kɛ́kuɔ, kɛ́cɑkɛ tidiitì nɛ̀ dɛtie. 26Kɛ̀ Kosɛnni Isidɑyɛɛribɛ kó dikɑrì diì mɑ́ɑ̀ nsokɛ́. 27Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi yú Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ dɔ̀: Di mmɔ̀nnì mí nnɛ̀ n kɔbɛ ti cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu, di Yiɛ̀ nKuyie nkuù wenni. 28Bɑ́ntɛ̀nɛ̀ ku, kɛ̀ yɛmɑ́tɑ̃́rɛ̀ nɛ̀ itɑpíɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ cómmú kɛ̀ n di yóu kɛ̀ dí yɛ̀. 29Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: N yóó yɛroomu dihɛì kɛ́youtɛ n nɔu kɛ́bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ̀ itɑpíɛ nɛ̀ yɛmɑ́tɑ̃́rɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ cómmú, kɑ̀ɑ bɑntɛ́ kuù temɛ̀ kɛtenkɛ̀. 30N nɛ́ yɛ̃́mu kɛ tú fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ tũ̀mbɛ̀ di mu nyí depɛ ti Yiɛ̀ nKuyie. 31Dɛ̀ do sɔ̃́ ntidiitì òtɛmu, kɛ̀ titɔ̃̀ntì pòrí, kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ mɑ́tɑ̃́rɛ̀ dɛ̀ potɛ́. 32Tidiniiti tiì mɑ́ɑ̀ do yentɛ́ kɛ yɛ̃́ ti mu ndo í òtɛmɛ̀. 33Kɛ̀ Mɔyiisii ítɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀, kɛ́tɑ dikpɑ́ɑ̀, kɛ́bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ itɑpíɛ nɛ̀ yɛmɑ́tɑ̃́rɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ cómmú, bɑ́ fɛtɑɑfɛ̀ tɛ̃́nkɛ í nniu. 34Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi yɑ̀ fɛtɑɑfɛ̀ nɛ̀ yɛmɑ́tɑ̃́rɛ̀ nɛ̀ itɑpíɛ dɛ̀ dèèmɛ̀, kòo too wɛ̃tɛ kɛ́kpenkɛ wenwe nɛ̀ o tũ̀mbɛ̀. 35Kòò bɑɑ n kpɑɑ́ yetírí Isidɑyɛɛribɛ bo yɛ̀mɛ̀ kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\