ESEKIƐRI 15

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: 2Onìtì fɔ̃́! N yóó dɑ bekɛ tìmɑtì nti, fínyĩ̀ kó kudɔú pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɑ dɛtie ntɛrɛ̀ kpɛyi? 3Bɛ̀ dɔ̀ɔ̀rinɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ dɛ kó kudɔúɑ̀? Bɛ̀ bo nɑ kɛ́ kù dɔ̀ɔ̀nɛ̀ fɛbɑɑfɛ mɑfɛ̀ kɛ́nsɑkù tinɛntɑ̀ɑ̀? 4Ntɛ ku kɛ̀ bɛ̀ kù tɔ̀tìnnɛ kɛ̀ kù cɔ̀útɛ́ tipíìtì tidɛ́. Kɛ̀ ku cuokɛ̀ cɔ̀útɛ́. Kù bo yie nkɛ́dɔɔ̀nɛ̀ dɛ̀mɑrɑ̀ɑ̀? 5Bɑ́ kù do wenni dìì mɔ̀nnì bɛ̀ do í kù dɔ̀ɔ̀rinɛ̀ mùmɑmù, kɛ̀ kù bo cɔ́útɛ́mu kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ kù dɔ̀ɔ̀nɛ̀ dɛ̀mɑrɑ̀ɑ̀? 6Dɛɛ̀ te mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ m bɛ́i nkɛ tú: N cɔ́u mmɛ̀ɛ̀ botí nfínyĩ̀ kó kudɔú idɛí tɛì cuokɛ̀, n yóó mɛ n dɔ̀ɔ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ. 7N wɛ̃̀ɛ̃tɛní bɛ bíɛ́kɛ̀ nkɛ, kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ dò mbɛ̀ yentɛ́nɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ nkɛ̀ mù nɛ́ yóó bɛ̀ cɔ̀útɛ́. M bo wɛ̃ɛ̃tɛní bɛ bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie. 8M bo duɔ́ nkɛ̀ bɛ ɛìi ndɔúnko bɛ̀ n yetɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\