ƐSITADASI 1

1Pɛrɛsi tenkɛ̀ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Siduusi kpɑ̀tì benni ketirì miɛkɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní ndɔ́ kɛ́dɔɔ̀ kù do nɑ̀kɛ́ tì ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Sedemii kòò tì wɑ̃̀ri. Mɛm̀mɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛnkɛmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Siduusi ò dò nkɛ́dɔɔ̀ tì kòo tì wɑ̃̀ri, kɛ́pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: 2Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù bo kɛĩ́nkɛ̀ kuù n duɔ́ nyɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛmɔu kutenkù kɛ̀ n yɛ̀ bɑkɛ́. Kuù n nɑ̀kɛ́ kɛ tú n kù mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Sedisɑdɛmmu Sudɑɑ tenkɛ̀ miɛkɛ. 3Díndi bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tu ku kɔbɛ kù ndi bonɛ̀ kɛ̀ di kɔtɛ Sedisɑdɛmmu Sudɑɑ tenkɛ̀ kɛ́ kù mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Kuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù bo Sedisɑdɛmmu nwe. 4Isidɑyɛɛribɛ bo yɛ̀ɛ̀ kɑ̀rɛ̀ kɔbɛɛ yíɛ́ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ nɛ̀ tinɛntì nɛ̀ iwũɔ̃ kɛ́ bɛ̀ pɑ̃nɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ kpɛyɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑrimù kpɛ́í nSedisɑdɛmmu. 5Mɛm̀mɛ Sudɑɑ wuɔ nkɔbɛ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kɔbɛ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ Kuyie nnɑmpɛ bɛ̀ɛ kó mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́bɑ́ɑ́tí kɛ bo kò nSedisɑdɛmmu kɛ́mɑɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 6Kɛ̀ bɛ pɛɛtitɔbɛ̀ɛ bɛ̀ teennɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́ bɛ̀ pɑ̃mmú timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ nnɛ̀ tinɛntì nɛ̀ iwũɔ̃ nɛ̀ tinɛntì tɛtì tìì donku yóù, bɛ̀ í nkɑ̀ɑnnɛ̀ ketíkɛ bɛ̀ɛ̀ dɔ́ kɛ́pɑ̃ nɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ bɛ kó yɛpɑ̃rɛ̀. 7Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo kpɑ̀ɑ̀tì Siduusii duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ dennɛní ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tinɛntì okpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ do tùótɛ́ tì kɛ́tɑnnɛ́ o bɔɔ̀cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 8Kòo duɔ́ nkɛ̀ odítísɔnniwè Mitidedɑti tì dènnɛní kɛ́kɑɑ nkɛ́ tì duɔ́ nSudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sebɑsɑɑ. 9Ntɛ bɛ̀ do kɑ̀ɑ ndɛ kó tinɛntì kɛ̀ tì mmɑ̀mɛ̀: Mɛsɔɔ nyɛbɔ sipísìtɑ̃ɑ̃ti, timɑ́tì pɛ́ítì yɛbɔ tɛkɔupíítɛ̀ (1000), yɛse sipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀wɛi. 10Isɔɔbòòkɛ sipísìtɑ̃ɑ̃ti, timɑ́tì pɛ́ítì ibòòkɛ isɑ̀ɑ̀yì tɛkɔupíítɛ̀ (1000), itɛì ìì kó kuwenniku í ì mɑ̀nnɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ tɛpíítɛ̀ (410) nɛ̀ titɛtì tɛkɔupíítɛ̀ (1000). 11Kɛ̀ bɛ̀ɛ tì bɑ̀tɛ tisɔɔnɛntì nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kpɛti kɛ̀ tì ḿbo sikɔupísìnùmmù nɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (5400), kɛ̀ Sebɑsɑɑ ndɛ̀ tɔ dɛmɔu bɛ̀ iti dìì mɔ̀nnì kɛ kũnti Sedisɑdɛmmu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\