ƐSITADASI 10

1Kɛ̀ Ɛsitɑdɑsi nnínkú Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ììkɛ̀ kɛ kuɔ̀ nkɛ kù bɑ̀ɑ́ nkɛ dɑ́ɑnko bɛ yɛi, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ còḿmú o borɛ̀ ditĩ̀nnì pɛ́u bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ ibí, kɛ kuɔ̀ ntinɔǹniɛti. 2Mɛm̀mɛ Edɑmmu birɛ Yeyɛɛdi kó dɛbirɛ Sekɑnniyɑ nɑ̀kɛ́mɛ̀ Ɛsitɑdɑsi kɛ dɔ̀: Kuyie, ti cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu ti tùókɛ́mɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ ibotí tɛì ìì bo di nhɛì miɛkɛ i cuokɛ̀ kɛ puokɛ, nɛ̀ mɛmmɛ kucɛ kpɑɑ́ bomu tínti Isidɑyɛɛribɛ ti kpɛ́í. 3Ti dò nkɛ́túótɛ́ mɛtɑ̃ɑ̃tímɛ̀ mmɛ Kuyie nyììkɛ̀ kɛ́bɛti ti cuokɛ̀ ibotí tɛì kó bɛnitipòbɛ̀ ti tùókɛ́ bɛ̀ nɛ̀ bɛ bí kɛ́ntũ nhokótì Ɛsitɑdɑsi nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ Kuyie nti tũ nkù kó kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ bo ti duɔ́ ndìì nùù. Ti yó ntũ Kuyie nkuɔ́ yɛ̃mmɛ̀ mmɛ. 4Á ítɛ́ kɛ́cómmú! Fɔ̃́ɔ̃̀ te dɛ kó mutɔ̃mmú ɑ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù ti bo ɑ fɔ̃nkúò ndi, pĩ́ mmutɔ̃mmú. 5Kɛ̀ Ɛsitɑdɑsii ítɛ́ kɛ́cómmú kɛ́duɔ́ nkɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ɛ pɑrìkɛ̀. Kɛ̀ Defiibɛɛ pɑrìkɛ̀ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu pɑrìkɛ̀ kɛ dɔ̀, bɛ̀ yóó dɔɔ̀mu Sekɑnniyɑ do bɛ́i ntì. 6Kɛ̀ Ɛsitɑdɑsi ítɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ borɛ̀, kɛ́kɔtɛ kɛ́tɑ Ediɑsibu birɛ Yoɑnɑnni dieku kɛ́yié mbɑ́ ò í ndi, ò mɛ nyí nyɑ̃̀ mɛniɛ, kòo yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mɛyɛi nho kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ yentɛ́ kɛ konní bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ kpɛ́í. 7Kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩɛ̃kɛ́ Sudɑɑ tenkɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ konní bɛ kpɛ́í nkɛ dɔ̀, bɛ̀ɛ tíí nSedisɑdɛmmu. 8Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ tú: Kɛ̀ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ̀ wèè í kɔ̀tɛní mɛtíímmɛ̀ bɛ̀ɛ ò dènnɛ Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ kɛ́túótɛ́ o kpɛrɛ. 9Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛmɔu nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí nSedisɑdɛmmu yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti yɛnyɛ miɛkɛ otɑ̃̀nkù owɛínwè kó diyiè sipísìdɛ́, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ntíkú Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ kpeutí nɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kpɛ́í nɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ nìumɛ̀. 10Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Ɛsitɑdɑsii ítɛ́ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu di tùótɛ́ dɛ̀ ibotí tɛì kó bɛnitipòbɛ̀ kɛ̀ dɛ kó mɛyɛi nyìɛ́ mɛtɛ̃mɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 11Di mmɔ̀nnì bɑntɛ́nɛ̀ di cɑɑ̀rìmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi yɛmbɛ̀ do tũ nkù ììkɛ̀, kɛ́dɔɔ̀ kù dɔ́mɛ̀ kɛ́yɑtɛnɛ̀ dimɑ́ɑ̀ ibotí tɛì kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo di nhɛì miɛkɛ kɛ́bɛti i kó bɛnitipòbɛ̀ di tùókɛ́ bɛ̀. 12Bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu bɛ̀ɛ̀ do tíkú kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti dò nkɛ́dɔɔ̀mu ɑ bɛ́i ntì. 13Ti nɛ́ sũmu kɛ̀ dɛ̀ wɛ̃̀tɛ kɛ tú diyɔ̃ɔ̃̀, ti bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́mbo ditowɑɑ̀, dɛ̀ mɛ nyí tú diyiè dìmɑ́ɑ̀ kó mutɔ̃mmú yoo yɛ̀dɛ́ɛ̀, ti í sénní tínti bɛ̀ɛ̀ bo dɛ kó mɛyɛi mmiɛkɛ. 14Ti kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ ḿbo diɛ nnɛ̀ ti kó yɛyètɛ̀, bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tùókɛ́ bɛnitipòbɛ̀ ibotí tɛì miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ nkɔrìní di bɛ̀ kèétɛ́ yɛ̀ɛ̀ we, kɛ́nnɛínɛ̀ bɛ ɛkɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛbeémbɛ̀, kɛ̀ ti nkémmúnɛ̀ Kuyie ndo ti yɛ̀ kɛ̀ɛ̀ miɛkɛ dɛ kó mɛyɛi nkpɛ́í nkɛ̀ bo bonkɛmɛ̀. 15Kɛ̀ Asɑyɛɛdi birɛ Yonnɑtɑnni nɛ̀ Tikifɑ birɛ Yɑsiɑ kɛ̀ bɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ yetɛ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì, kɛ̀ Mɛsudɑmmu nɛ̀ Sɑbetɑii Defii wuɔ nkou kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kòńnɛ́. 16Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ dɔɔ̀ bɛ̀ do tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Ɛsitɑdɑsii tɑ̃ɑ̃tɛ́ sicɛ̃́ĩ kó bɛkótíbɛ̀ bɑ́ tɛ̀ɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́wɑ̃ri bɛ yètɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑri otɑ̃̀nkù píínwè kó diyiè ketirì kɛ bo yɑ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì. 17Dibenni tɛrì kóo tɑ̃̀nkù ketiwè kó diyiè ketirì do ndi bɛ̀ dèèmɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do tùókɛ́ ibotí tɛì kó bɛnitipòbɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì. 18Ikuɔ́ nìùbɛ̀ miɛkɛ ntɛ bɛ̀ɛ̀ do tùókɛ́ ibotí tɛì kó bɛnitipòbɛ̀ bɛ yètɛ̀: Sosuwee nɑɑ̀mùnkù miɛkɛ Yotisɑdɑki yɑɑ̀bí nɛ̀ bɛ tebìí, Mɑseyɑ nɛ̀ Ediesɛɛ nɛ̀ Yɑdibu nɛ̀ Kedɑdiɑ. 19Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ́i bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ììkɛ̀ kɛ dɔ̀, bɛ̀ bo bɛti bɛ pobɛ̀, kɛ́féútɛ́ dipedɑɑ̀ mɛyɛi nhũtímù kpɛ́í. 20Imɛɛ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ Anɑnni nɛ̀ Sebɑdiɑ 21Adimmu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ Mɑseyɑ nɛ̀ Ediyɑ nɛ̀ Semmɑyɑ nɛ̀ Yeyɛɛdi nɛ̀ Usiyɑ 22Pɑsuu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ Ediyoyennɑii nɛ̀ Mɑseyɑ nɛ̀ Isimɑyɛɛri nɛ̀ Nɑtɑnnɛyɛɛdi nɛ̀ Yosɑbɑdi nɛ̀ Edɑsɑɑ. 23Defii nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ: Yosɑbɑdi nɛ̀ Simmɛii nɛ̀ Kedɑyɑ kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ ò yu kɛ tú Keditɑ yoo Petɑyɑɑ nɛ̀ Yeudɑ nɛ̀ Ediesɛɛ. 24Kɛ̀ bɛdèmbɛ̀ kó kutɔ̃nkù kou ḿbo weè tu Ediɑsibu, bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ bɛ kó kutɔ̃nkù kɔbɛ ḿbo bɛɛ̀ yètɛ̀ tu: Sɑdummu nɛ̀ Tedɛmmu nɛ̀ Uudi. 25Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ miɛkɛ ntɛ bɛ̀ɛ̀ do tùókɛ́ ibotí tɛì kó bɛnitipòbɛ̀ Pɑdosi nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ Adɑmmiɑ nɛ̀ Isiyɑ Mɑdikiɑ Minyɑminni nɛ̀ Edeɑsɑɑ Mɑdikiɑ tɔu nɛ̀ Bennɑyɑ. 26Edɑmmu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ: Mɑtɑnniyɑ nɛ̀ Sekɑnniyɑ nɛ̀ Yeyɛɛdi nɛ̀ Abudi nɛ̀ Yedemɔti nɛ̀ Edii. 27Sɑtuu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ: Ediyoyennɑii nɛ̀ Ediɑsibu nɛ̀ Mɑtɑnniyɑ nɛ̀ Yedemɔti nɛ̀ Sɑbɑdi nɛ̀ Asisɑ. 28Bebɑii nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ Yeoɑnɑnni nɛ̀ Anɑnniyɑ nɛ̀ Bɑbɑii nɛ̀ Atidɑii. 29Bɑni nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ Mɛsudɑmmu nɛ̀ Mɑduki nɛ̀ Adɑyɑ nɛ̀ Yɑsubu nɛ̀ Seɑdi nɛ̀ Yedɑmɔti. 30Pɑsɑti-Mɔɑbu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ Adinɑ nɛ̀ Kedɑdi nɛ̀ Bennɑyɑ nɛ̀ Mɑseyɑ nɛ̀ Mɑtɑnniyɑ nɛ̀ Besɑdɛdi Binnuii Mɑnɑnsee. 31Adimmu nɑɑ̀mùnkù kou Ediesɛɛ nɛ̀ Isiɑ nɛ̀ Mɑdiɑ nɛ̀ Semmɑyɑ nɛ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃, 32nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ nɛ̀ Mɑduki tɔù nɛ̀ Semmɑdiɑ. 33Asummu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ, Mɑtennɑii nɛ̀ Mɑtɑtɑ nɛ̀ Sɑbɑti. Edifedee nɛ̀ Yedemmɑii nɛ̀ Mɑnɑnsee nɛ̀ Simmɛii. 34Bɑni nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ, Mɑdɑii Amudɑmu nɛ̀ Uyɛɛdi, 35nɛ̀ Bennɑyɑ Bedeiyɑ nɛ̀ Keduii. 36Wɑnniyɑ nɛ̀ Mɛdimɔti nɛ̀ Ediɑsibu, 37nɛ̀ Mɑtɑnniyɑ nɛ̀ Mɑtennɑii nɛ̀ Yɑsɑii, 38nɛ̀ Bɑnni nɛ̀ Binnuii nɛ̀ Simmɛii, 39nɛ̀ Sedemiɑ nɛ̀ Nɑtɑnni nɛ̀ Adɑyɑ. 40Mɑkinɑdebɑii nɛ̀ Sɑsɑii nɛ̀ Sɑdɑii. 41Asɑdɛɛdi nɛ̀ Sedemiɑ nɛ̀ Semmɑdiɑ. 42Sɑdummu nɛ̀ Amɑdiɑ nɛ̀ Sosɛfu. 43Nɛbo nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ, Yeiyɛɛdi nɛ̀ Mɑtitiɑ nɛ̀ Sɑbɑdi nɛ̀ Sebinɑ nɛ̀ Yɑdɑii nɛ̀ Yoyɛɛdi nɛ̀ Bennɑyɑ. 44Bɛmbɛ kó dimɑ̀ɑ̀ tu bɛ̀ɛ̀ do tùókɛ́ bɛmbɛ ibotí tɛì kó bɛnitipòbɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ kɔbɛɛ bɛ̀ piɛ́nɛ̀ ibí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\