ƐSITADASI 2

1Ntɛ Isidɑyɛɛribɛ do ìtɛ́ Bɑbidɔnni okpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ do pĩ̀ḿmú bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ntú tidɑɑtì o ciɛ, kɛ́ítɛ́ kɛ́konní Sedisɑdɛmmu Sudɑɑ tenkɛ̀ bɑ́ wè kòo kɑri o ɛì. 2Ntɛ bɛ̀ɛ̀ do bɛ̀ ni bɛ yètɛ̀: Sodobɑbɛɛdi nɛ̀ Sosuwee nɛ̀ Nɛemii nɛ̀ Sedɑyɑɑ nɛ̀ Ededɑyɑɑ nɛ̀ Mɑɑdosee nɛ̀ Bidisɑnni nɛ̀ Misipɑɑdi nɛ̀ Bikibɑii nɛ̀ Deummu nɛ̀ Bɑɑnɑ. Bɛɛ̀ nɑɑ̀mùntì tu tii: 3Pɑdosi kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ do bo sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ mbɛ (2172). 4Kɛ̀ Sefɑtiɑ nɑɑ̀mùnkù ḿbo sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ (372). 5Kɛ̀ Adɑɑ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔusìyiekɛ̀ nɛ̀ sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ bɛ̀nùmmù (775). 6Kɛ̀ Pɑsɑti-Mɔɑbu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ sikɔusìni nɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ (2812), Sosuwee nɛ̀ Soɑbu bɛ yɑɑ̀bí nyi. 7Kɛ̀ Edɑmmu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ (1254). 8Kɛ̀ Sɑtuu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔusìwɛi nɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀nùmmù (945). 9Kɛ̀ Sɑkɑii nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔusìyiekɛ̀ nɛ̀ sipísìkuɔ̀ (760). 10Kɛ̀ Bɑni nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔusìkuɔ̀ nɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ (642). 11Kɛ̀ Bɛbɑii nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔusìkuɔ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti (623). 12Kɛ̀ Asikɑdi nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ (1222). 13Kɛ̀ Adonnikɑmmu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔusìkuɔ̀ nɛ̀ sipísìkuɔ̀ nɛ̀ bɛ̀kuɔ̀ (666). 14Kɛ̀ Bikibɑii nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ sipísìnùmmù nɛ̀ bɛ̀kuɔ̀ (256). 15Kɛ̀ Adinni nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔusìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sipísìnùmmù nɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ (454). 16Kɛ̀ Atɛɛ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ Esekiɑsi yɑɑ̀bí ḿbo sipísìwɛi nɛ̀ bɛ̀ni. 17Kɛ̀ Besɑii nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti (323). 18Kɛ̀ Yodɑ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ (112). 19Kɛ̀ Asummu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti (223). 20Kɛ̀ Kibɑɑ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sipísìwɛi nɛ̀ bɛ̀nùmmù. 21Kɛ̀ Bɛtideɛmmu kó tɛhɛitɛ̀ kɔbɛ ḿbo tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti (123). 22Kɛ̀ Nɛtofɑɑ kó tɛhɛitɛ̀ kɔbɛ ḿbo sipísìnùmmù nɛ̀ bɛ̀kuɔ̀. 23Kɛ̀ Anɑtɔti kó tɛhɛitɛ̀ kɔbɛ ḿbo tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀ni (128). 24Kɛ̀ Asimɑfɛti kó tɛhɛitɛ̀ kɔbɛ ḿbo sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀. 25Kɛ̀ Kidiɑti-Yeɑdimmu nɛ̀ Kefidɑɑ nɛ̀ Bedɔti dɛ kó yɛhɛkɛ̀ kɔbɛ ḿbo sikɔusìyiekɛ̀ nɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti (743). 26Dɑmɑɑ nɛ̀ Kebɑɑ kɛ̀ dɛ kó yɛhɛkɛ̀ kɔbɛ ḿbo sikɔusìkuɔ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ òmɑ́ɑ̀ (621). 27Kɛ̀ Mikimɑsi ɛì kɔbɛ ḿbo tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ (122). 28Betɛɛdi nɛ̀ Aii kɛ̀ dɛ kó yɛhɛkɛ̀ kɔbɛ ḿbo sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti (223). 29Kɛ̀ Nɛbo kó tɛhɛitɛ̀ kɔbɛ ḿbo sipísìnùmmù nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀. 30Kɛ̀ Mɑkibisi ɛì kɔbɛ ḿbo tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìnùmmù nɛ̀ bɛ̀kuɔ̀ (156). 31Kɛ̀ Edɑmmu tɔù kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìnùmmù nɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ (1254). 32Kɛ̀ Adimmu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sipísìdɛ́ (320). 33Dɔdi ɛì nɛ̀ Adidi nɛ̀ Onɔɔ kɛ̀ dɛ kɔbɛ ḿbo sikɔusìyiekɛ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀nùmmù (725). 34Kɛ̀ Sedikoo ɛì kɔbɛ ḿbo sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀nùmmù (345). 35Kɛ̀ Sennɑɑ ɛì kɔbɛ ḿbo sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔusìkuɔ̀ nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti (3630). 36Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ Yedɑyɑ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ Sosuwee yɑɑ̀bí ḿbo sikɔusìwɛi nɛ̀ sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti (973). 37Kɛ̀ Imɛɛ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ sipísìnùmmù nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ (1052). 38Kɛ̀ Pɑsuu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀ (1247). 39Kɛ̀ Adimmu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀ (1017). 40Defiibɛ nɛ̀ Sosuwee nɛ̀ Kɑdimiɛdi Odɑfiɑ kɛ̀ bɛ yɑɑ̀bí ḿbo sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀. 41Kɛ̀ Asɑfu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀ni (128) bɛɛ̀ do tú bɛdèmbɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. 42Sɑdummu nɛ̀ Atɛɛ nɛ̀ Tɑdimɔɔ nɛ̀ Akubu nɛ̀ Atitɑ nɛ̀ Sobɑii bɛɛ̀ kó ibí do tú bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó yɛbòrɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ḿbo tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ bɛ̀wɛi (139). 43Tisisɑ nɛ̀ Asufɑ nɛ̀ Tɑbɑɔti bɛɛ̀ kó tinɑɑ̀mùntì kɔbɛ do pĩ́ mmutɔ̃nyɔɔ̀mmù Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, 44nɛ̀ Kedosi nɛ̀ Siyɑɑ nɛ̀ Pɑdonni bɛ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ, 45Debɑnnɑɑ nɛ̀ Akɑbɑ nɛ̀ Akubu bɛ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ, 46Akɑɑbu nɛ̀ Sɑmmudɑii nɛ̀ Annɑni bɛ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ, 47Kidɛdi nɛ̀ Kɑsɑɑ nɛ̀ Edɑyɑ bɛ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ, 48Edetisinni nɛ̀ Nɛkodɑ nɛ̀ Kɑsɑmmu bɛ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ, 49Usɑɑ nɛ̀ Pɑsiyɑɑ nɛ̀ Besɑii bɛ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ, 50Asinɑ nɛ̀ Mɛunimmu nɛ̀ Nɛfusimmu bɛ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ, 51Bɑkibuku nɛ̀ Akufɑ nɛ̀ Aduuri bɛ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ, 52Bɑsiduti nɛ̀ Mɛyidɑ nɛ̀ Adisɑ, 53Bɑdikosi nɛ̀ Sisedɑɑ nɛ̀ Tɑmɑsi bɛ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ, 54Nɛsiɑsi nɛ̀ Atifɑ bɛ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ. 55Sɑdomɔɔ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ kó tinɑɑ̀mùntì kɔbɛ do tú: Sotɑii nɛ̀ Sofedɛti nɛ̀ Pedudɑ bɛ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ, 56Yɑɑdɑ nɛ̀ Dɑdikonni nɛ̀ Kidɛdi bɛ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ, 57Sefɑtiɑ nɛ̀ Atidi nɛ̀ Pokedɛti-Asebɑimmu nɛ̀ Ami bɛ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ. 58Bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́mbo sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sipísìwɛi nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ (392). 59Bɛ̀ɛ̀ do ìtɛ́ Bɑbidɔnni kɛ́kò nSedisɑdɛmmu kɛ í nnɑ kɛ́nɑ́kɛ́ weti weti kɛ́bɛnkɛ bɛ̀ tumɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ. Bɛ̀ɛ̀ do bonní bɛ̀ mbɛ Tɛdi-Mɛdɑɑ nɛ̀ Tɛdi-Adisɑɑ nɛ̀ Kedubu nɛ̀ Adɑnni nɛ̀ Imɛɛ. 60Dedɑyɑ nɛ̀ Tobiyɑ nɛ̀ Nɛkodɑ bɛ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ mbɛ kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔusìkuɔ̀ nɛ̀ sipísìnùmmù nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ (652). 61Ikuɔ́ nìùbɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ ḿbo: Obɑyɑɑ nɛ̀ Akikoti nɛ̀ Bɑdisidɑii bɛ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ. Bɑdisidɑii do tùótɛ́ onitipòkù mɔù nwe kòò tu Kɑdɑɑdi ɛì kou, kòo túótɛ́ dɛ kó diyètìrì. 62Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɑmmú o botí kó diyètìrì kɛ́mɔ́ntɛ́, kɛ́ bɛ̀ bɑ̀ɑ ikuɔ́ tɔ̃mmú. 63Kɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ bɛ̀ bɑ̀ɑ kɛ dɔ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ di bɛ̀ pɑ̃ mùù diì Kuyie kɛ́nkémmúnɛ̀ ikuɔ́ nìùtì bo beémmɛ̀ Kuyie nnɛ̀ ikuɔ́ nɛntì bɛ̀ tu tì udimmu nɛ̀ tumimmu. 64Bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́mbo sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sipísìkuɔ̀ (42360), 65kɛ nɛ́ mbúútí tidɑɑtì nɛ̀ bɛnitipotɔ̃mbɛ̀ kɛ̀ bɛmbɛ ḿbo sikɔupísìyiekɛ̀ nɛ̀ sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀, (7337) kɛ̀ bɛnitidɑdèmbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipodèmbɛ̀, kɛ̀ bɛmbɛ ḿbo sikɔusìdɛ́ (200). 66Kɛ̀ sisɛ̃ĩ́ ḿbo sikɔusìyiekɛ̀ nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikuɔ̀ (736), sɑ̃mmɑrímú nɛ̀ sisɛ̃ĩ́ dɛ̀ wɛ̃nnɛ́ kɛ pɛitɛ́ sì kɛ̀ sì ḿbo sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sìnùmmù (245). 67Kɛ̀ yòyóbɛ̀ ḿbo sikɔusìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ bɛ̀nùmmù (435) kɛ̀ sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ ḿbo sikɔupísìkuɔ̀ nɛ̀ sikɔusìyiekɛ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ (6720). 68Bɛ̀ tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì Sedisɑdɛmmu ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dihɛì kɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ kó bɛkótíbɛ̀ mɑbɛ̀ɛ pɑ̃mmú bɛ yɛ̀mmɛ̀ kó yɛpɑ̃rɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́nɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ fɔ̃̀tìrì. 69Kɛ̀ bɛ̀ɛ pɑ̃ bɛ wɛ̃rímú mɑ̀mɛ̀ kɛ̀ dɛ kó yɛpɑ̃rɛ̀ ḿbo yɛsɔɔwèrɛ̀ sikɔupípísìkuɔ̀ nɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ (61000), mɛdítíbii sikɔupísìnùmmù (5000), yɛkɔutɛ́yɑɑ̀bòrɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100). 70Ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛdèmbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó yɛbòrɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛtɔ̃mbɛ̀ tɛ miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑri yɛhɛkɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ duɔ́ nyɛ̀ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛɛ kɑri bɛ ɛkɛ̀ bɛ̀ do te yɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\