ƐSITADASI 3

1Dibenni tɑ̃̀nkù yiénwè miɛkɛ kɛ sɔ̃́ nyIsidɑyɛɛribɛ kɑ̀ri bɛ ɛkɛ̀ kɛ dèè. Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ dinùù dìmɑ́ɑ̀ kɛ́tíí nSedisɑdɛmmu. 2Kɛ̀ Yotisɑdɑki birɛ Sosuwee nɛ̀ o tebìí ikuɔ́ nìùbɛ̀ tɔbɛ̀ nɛ̀ Sodobɑbɛɛdi Seditiɛri birɛ nɛ̀ o tebìí kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì Kuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù kpɛ́í nkɛ bo kù fìé iwũɔ̃ kù do duɔ́ nyìì kuɔ́ ku kóo tɔ̃ntì Mɔyiisi kòo ì wɑ̃̀ri ì yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀. 3Bɑ́ nɛ̀ bɛ̀ do mɛ ndémɛ̀ dihɛì yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndiwũɔ̃tɔ̀nnì dì do bo dìì fɔ̃̀tìrì kɛ́fíé iwũɔ̃, dikṹnweńnì kpɛyi nɛ̀ kuyuoku kpɛyi. 4Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́bɑɑ́ ntitouti kó dibɑnni tì wɑ̃̀ri kɛ yɛ̃mmɛ̀ kɛ́fíé Kuyie nyiwũɔ̃ bɛ̀ do dò nkɛ́ ì fìémɛ̀, dibɑnni kó yɛwe miɛkɛ bɑ́ dìì yiè nɛ̀ di kó iwũɔ̃ ì dò nkɛ́mmɑ̀mɛ̀, 5kɛ́fíé bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ fíé ì bɑ́ dìì yiè kɛ́tuɔ, kɛ́fíénɛ̀ otɑ̃̀nkù pɑ̀nwè kó dibɑnni kpɛyi nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó yɛbɑɑ ntɛyɛ̀ kpɛyi. Kɛ nɛ́ mbúútí bɛ yɛ̀mmɛ̀ kó yɛpɑ̃rɛ̀ bɛ̀ do kù pɑ̃mmú yɛ̀. 6Otɑ̃̀nkù yiénwè kó diyiè ketirì kɛ̀ bɛ̀ɛ ketɛ́ bɛ̀ bo nfeumɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyiwũɔ̃ kɛ tuɔ̀ mbɑ́ bɛ̀ mu nyí dɔú ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dipũũ. 7Kɛ̀ bɛ̀ɛ yietí idíítí bɛtɑ̃́cíɛ̀bɛ̀ nɛ̀ bɛdɑyɑɑ̀bɛ̀, kɛ́duɔ́ ntidiitì nɛ̀ mɛnɑɑ̀ nnɛ̀ mɛkùɔ̀ nSitɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Tiiri ɛì kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ bo kɔtɛ Dimɑɑ kɛ́wɑɑ́ ndɛtekperɛ̀ kó idɛí kɛ́ dɛ̀ tɑnnɛ́ní dɑ̀mɛ́ɛ̀rì, kɛ̀ dɛ̀ɛ cútɛ́ Sɑfɑɑ ɛì. Pɛrɛsi kóo kpɑ̀ɑ̀tì Siduusi weè do bɛ̀ duɔ́ ndinùù kɛ̀ bɛ̀ɛ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 8Dibenni dɛ́rínnì do ndi nɛ̀ bɛ̀ tùɔ̀kɛmɛ̀ Sedisɑdɛmmu Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ borɛ̀ otɑ̃̀nkù odɛ́rì miɛkɛ. Kɛ̀ Sedobɑbɛɛdi Seditiɛri birɛ nɛ̀ Sosuwee Yotisɑdɑki birɛ nɛ̀ bɛ tebìí nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ bɛ̀ɛ̀ do konní Sedisɑdɛmmu, kɛ̀ bɛ̀ɛ ketɛ́ mutɔ̃mmú. Bɛ̀ do tɑ̃ɑ̃tɛ́ Defiibɛ miɛkɛ nkɛ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ sìdɛ́ kɛ́ntɔ kɛ deètìnko, kɛ̀ bɛ̀ nni ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mutɔ̃mmú. 9Mɛm̀mɛ Sosuwee nɛ̀ o bí nɛ̀ o tebìí Kɑdimiɛdi nɛ̀ o bí nɛ̀ Odɑyɑ kó ibí, kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ dinùù dìmɑ́ɑ̀ kɛ́nni Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ̀ Enɑdɑdi nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ Defiibɛ mbɛ̀ teénnɛ̀. 10Bɛmɑribɛ̀ dɔú ndìì mɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dipũũ kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ɛ dɑ́ɑ́tí ikuɔ́ yɑ̀ɑ̀tì kɛ́nheu siheú, kɛ̀ Defiibɛ Asɑfu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛɛ túótɛ́ tikɑ̃penti kɛ bo sɑ̃ntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, Dɑfiti Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì do tì wɑ̃̀ri kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀. 11Kɛ̀ bɛ̀ ndiè kɛ sɑ̃ntí ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ kù dɔúnnɛ̀ mutɔ̃mmú kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ cɔ̀ú nkɛ tú kù wennimu kɛ dɔ́ Isidɑyɛɛribɛ sɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu yìútí kɛ sɑ̃ntí ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ dɔú mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dipũũ. 12Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kusṹkù nɛ̀ Defiibɛ kusṹkù bɛ̀ɛ̀ kòtɛ́ kɛ do yɑ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ketitɛ̀, kɛ̀ bɛmbɛ nti yɛdɑbùò mbɛ̀ dɔunko dìì mɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dipũũ, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ biɛ yíútí. 13Bɛ̀ í nnɑ kɛ bɑ̀tɛ iyíutii nɛ̀ yɛdɑbùò, dɛ̀ do yiɛ̀ kɛ dɛ́tírí mɛdiɛ̀ mmɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\