ƐSITADASI 4

1Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kɔbɛ kɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ɛ keè bɛ̀ɛ̀ konní Bɑbidɔnni bɛ̀ mɑɑ́mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, 2kɛ́ítɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Sodobɑbɛɛdi nɛ̀ Sosuwee nɛ̀ bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ mɑbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti dɔ́ kɛ di wɛ̃nnɛ́nɛ̀mu kɛ̀ ti mɑɑ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, ti tũmmu di kó Kuyie. Nɛ̀ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Ɛdi-Adonni ti tɔnímɛ̀ diɛ nti kù feumu iwũɔ̃. 3Sodobɑbɛɛdi nɛ̀ Sosuwee nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ tí wɛ̃nnɛ́ tínti nɛ̀ díndi kɛ́mɑɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nti tũ nkù tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Tíì dò nkɛ́ tɛ̀ mɑɑ́ timɑ́ɑ̀. Pɛrɛsi kóo kpɑ̀ɑ̀tì Siduusi weè ti duɔ́ ndinùù. 4Kɛ̀ dihɛì kɔbɛ ítɛ́ kɛ́cómmú kɛ bo yɑ̃́ríkùnnɛ Sudɑɑ kɔbɛ kɔ̃̀ntì kɛ́ bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ kufɔ̃wɑɑ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yóu mumɑrimù. 5Kɛ̀ bɛ̀ɛ yietí Pɛrɛsi kóo kpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo cónnɛ́ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑrimù kó mutɔ̃mmú. Kɛ̀ bɛ̀ mmɛ nhɔ̃ Siduusi kpɑ̀tì timɔu miɛkɛ kɛ́tɑnnɛ̀nko Dɑriyuusi kpɛti miɛkɛ. 6Okpɑ̀ɑ̀tì Siduusi kpɑ̀tì ketírí dìì mɔ̀nnì ndi Sifubɛ dootitɔbɛ̀ wɑ̃̀rimɛ̀ dipɑ́tíri kɛ́wɑ́tí Sudɑɑ tenkɛ̀ kɔbɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Sedisɑdɛmmu. 7Aditɑkisɛsi tu dìì mɔ̀nnì Pɛrɛsi kóo kpɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ Bisidɑmmu nɛ̀ Mitidedɑti nɛ̀ Tɑbɛɛdi nɛ̀ bɛ tɔ̃ntitɔbɛ̀ mɑbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò wɑ̃̀ri dipɑ́tíri nɛ̀ Arɑmu ɛì kɔbɛ kó tinɑ́ɑǹtì. 8Kɛ̀ Deummu kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ nɛ̀ opɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì Simisɑii kɛ̀ bɛ̀ múnkɛ wɑ̃ri dipɑ́tíri okpɑ̀ɑ̀tì Aditɑkisɛsi bɛ̀ɛ̀ bo Sedisɑdɛmmu bɛ kpɛ́í nkɛ dɔ̀: 9Mí nkùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ Deummu nɛ̀ opɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì nɛ̀ titɔ̃ntitɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Dinni ɛì nɛ̀ Afɑdisɑtɑki nɛ̀ Tɑdipedi nɛ̀ Afɑdɑsi nɛ̀ Ɛdɛsi nɛ̀ Bɑbidɔnni nɛ̀ Susi nɛ̀ Denɑ nɛ̀ Edɑmmu dɛ kó yɛhɛkɛ̀ kɔbɛ, 10nɛ̀ ibotí tɛì okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè Asinnɑpɑɑ do pĩ̀ḿmúní bɛ̀ kɛ́ bɛ̀ kɑ̀nnɛ Sɑmmɑrii nɛ̀ kukó nhEfɑdɑti yɑ́ɑ̀ kó yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀. 11Ntɛ bɛ̀ do wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri kɛ́duɔ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì Aditɑkisɛsi kɛ tú: Tínti ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo kukó nyɑ́ɑ̀ nɛ̀ bɛtɔbɛ̀, tíì dɑ wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri, 12kɛ dɔ́ kɛ́ dɑ nɑ́kɛ́ kɛ́tú Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ ìtɛ́ní ɑ ciɛ kɛ konní Sedisɑdɛmmu bɛ̀ wɛ̃̀tɛ kɛ mɑɑ́mu dihɛì dìì do yetɛ ɑ kpɛti, dihɛì yonkurì, bɛ̀ íinkomu iduotí kɛ dɑmmù kɛ bo dɔú ndipũũ. 13Okpɑ̀ɑ̀tì, ɑ́ nyɛ̃́ kɛ dò nkɛ̀ bɛ̀ wɛ̃̀tɛ kɛ dì mɑɑ́ kɛ íi ndi duotí di nìtìbɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yóó nyietì dɑ̀mpóò yoo dihɛì kó idíítí yoo tipotɑntì kpɛyi dɛ mɔ̀nnì ɑ nyɛ̃́ kɛ dò nhɑ ɛì cĩ̀tɛmu. 14Dɛɛ̀ te tínti bɛ̀ɛ̀ tu ɑ kpɑ̀ɑ̀tìyuu kɔbɛ kɛ dɑ mɔkɛnɛ̀ mɛtɑummɛ̀ dɛ̀ í ti nɑɑti bɛ̀ bo dɑ sènkɛ̀rìmɛ̀, dɛɛ̀ te kɛ̀ ti dɔ́ kɛ́ tì ndɑ nɑ́kɛ́. 15Kɑ̀ɑ fiɛ́ dihɛì kó yɛpɑ́tɛ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ́yɑ̀ dɛ kó dihɛì do yetɛmu bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kpɛti kɛ́ndɔɔri bɛ̀ í dɔ́ dɛ̀, bɛ̀ bɑɑ yetírímu bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ bomɛ̀, dɛɛ̀ do te kɛ̀ bɛ̀ɛ pɔntɛ bɛ ɛì. 16Ti dɑ nɑ́ɑ́mmu kɛ tú kɑ̀ɑ yóu kɛ̀ bɛ̀ wɛ̃̀tɛ kɛ mɑɑ́ dihɛì kɛ íi nyiduotí ɑ tɛ̃́nkɛ í yó mmɔkɛ kɛtenkɛ̀ kukó nyɑ́ɑ̀. 17Mɛm̀mɛ kòo kpɑ̀ɑ̀tìi wɑ̃ri kɛ́ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Mí nhokpɑ̀ɑ̀tì míì wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ Deummu nɛ̀ opɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì Simɛsɑii, nɛ̀ bɛtɔ̃ntitɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Sɑmmɑrii nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo kukó nyɑ́ɑ̀ míì di dɔunko. 18Dipɑ́tíri di n duɔnní dì, bɛ̀ dì nni nkɑ̀ɑmmu kɛ n cɛ̃́ĩ. 19Kɛ̀ n duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ fiɛ́ yɛpɑ́tɛ kɛ sɔ̃́ ndɛ kó dihɛì nɛ̀ dì bomɛ̀ di í yíé mbɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kpɛti, kɛ ɑ̃ɑ̃̀ yɛkpɑ̀rɛ̀ bɑ́ dìì mɔ̀nnì kɛ yetírí bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀. 20Bɛkpɑ̀ɑ̀tìdiɛbɛ̀ do buotɛ́mu Sedisɑdɛmmu kɛ́mbɑkɛ́ kukó nyɑ́ɑ̀ kó yɛhɛkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ yietì dɑ̀mpóò nɛ̀ ihɛikɛ̀ndíítí nɛ̀ tipotɑntì kpɛyi. 21Nɛ̀ dɛ kpɛ́í duɔ́nnɛ̀ kɛ́ bɛ̀ɛ cónnɛ́ mutɔ̃mmú kɛ bɑ́ɑ́ sɔɔtɛ́ mumɑrimù kɛ́nkémmúnɛ̀ m bo wɛ̃tɛ kɛ́duɔ́mmɛ̀ dinùù. 22Dí ndɑkɛ kɛ bɑ́ɑ́ wɑ́nnɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ dɛ kó mɛcɑɑ̀rìmɛ̀ bo nsɔkɛ́ kɛ dɛ́úkú kɛ̀ dɛ̀ ti yonkɛnɛ̀ tínti bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀. 23Bɛ̀ kɑ̀ɑ ndìì mɔ̀nnì okpɑ̀ɑ̀tì Aditɑkisɛsi wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ Deummu ììkɛ̀ nɛ̀ opɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì Simɛsɑii nɛ̀ bɛtɔ̃ntitɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃ kɛ́kɔtɛ Sedisɑdɛmmu Sifubɛ borɛ̀ kɛ nɛinɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ́cónnɛ́ mutɔ̃mmú nɛ̀ muwɛ̃rímú. 24Mɛm̀mɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑrimù kó mutɔ̃mmú còḿmúmɛ̀ Sedisɑdɛmmu, kɛ́ncómmú kɛ̀ dɛ̀ yɑ̀ɑ̀ tuɔkɛnɛ̀ Pɛrɛsi kóo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑdiyuusi kpɑ̀tì benni dɛ́rì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\