ƐSITADASI 5

1Kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ Ido birɛ Sɑkɑrii nɛ̀ Asee, kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ bo Sudɑɑ tenkɛ̀ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu. Kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù kùù bɛ̀ bɑkɛ́ kù bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì. 2Mɛm̀mɛ Sodobɑbɛɛdi Seditiɛri birɛ nɛ̀ Sosuwee Yotisɑdɑki birɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́pĩ́ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mumɑrimù Sedisɑdɛmmu miɛkɛ, kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛ̀ bonɛ̀ kɛ bɛ̀ teénnɛ̀. 3Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ kukó nyɑ́ɑ̀ kóo kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ Tɑtennɑii nɛ̀ Sedɑɑ-Bosinɑii nɛ̀ bɛtɔ̃ntitɔbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́bekɛ Sifubɛ kɛ dɔ̀: We ndi duɔ́ ndinùù kɛ̀ di mɑɑ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ íinko iduotí? 4Di yètɛ̀ tu bɑ díndi bɛ̀ɛ̀ mɑɑ̀ dihɛì kɛ íinko iduotí? 5Kɛ̀ Kuyie mmɛ nní ḿbonɛ̀ Sifubɛ kó bɛkótíbɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í còńnɛ́ bɛ tɔ̃mmú, kɛ̀ bɛ̀ nsɔkɛ́ mutɔ̃mmú kɛ́kémmúnɛ̀ bɛ̀ bo duɔ́mmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Dɑriyuusi yɛpɑ́tɛ kòo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ o kpɛri dɛ kó tinɑ́ɑǹtì ĩ́nkɛ̀. 6Ntɛ dipɑ́tíri kukó nyɑ́ɑ̀ kóo kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ Tɑtennɑii nɛ̀ Sedɑɑ-Bosinɑii nɛ̀ bɛtɔ̃ntitɔbɛ̀ bɛ̀ do duɔ́ ndìì pɑ́tíri Dɑriyuusi. 7Ntɛ bɛ̀ do dì wɑ̃̀ri mɛ̀ɛ̀ botí: Okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè Dɑriyuusi ti dɑ dɔunkomu, ḿbo kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti. 8Okpɑ̀ɑ̀tì ti dɔ́ kɛ́ dɑ nɑ́kɛ́ kɛ tú: Ti kɔ̀tɛmu Sudɑɑ kɔbɛ kó dikɑrì Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ borɛ̀ kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ mɑɑ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ commu yɛsɑ̃ǹkɛ̀ imɑrí cuokɛ̀ kɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ mù kèrí. 9Kɛ̀ ti bekɛ bɛ̀ɛ̀ ni mutɔ̃mmú, wèè bɛ̀ duɔ́ ndinùù kɛ̀ bɛ̀ mɑɑ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ íinko dihɛì kó iduotí? 10Kɛ̀ ti bɛ̀ bìékɛ́ bɛ yètɛ̀ kɛ yɛ̀ wɑ̃̀ri kɛ bo yɛ̀ ndɑ duɔ́. 11Kɛ̀ bɛ̀ ti tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ tú, bɛ̀ tu Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ ku kɔbɛ mbɛ, kɛ̀ bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì diɛwè mɔù weè do mɑɑ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì. 12Kɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀ɛ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ Kuyie nkùù bo kɛĩ́nkɛ̀ kɛ̀ ku miɛkɛɛ bɛ̀ yɛ̀, kɛ̀ kùu duɔ́ nkɛ̀ Kɑndee kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ wèè bo Bɑbidɔnni kòo bɛ̀ pɔ̀ntɛ kɛ tɑunnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ bɛ̀ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni kɛ̀ bɛ̀ ntú tidɑɑtì. 13Mɛm̀mɛ okpɑ̀ɑ̀tì Siduusi kpɑ̀tì benni ketirì miɛkɛ kòo duɔ́ ndinùù kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́ tɛ̀ mɑɑ́. 14Kòò tùótɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛntì mɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì okpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ do tùótɛ́ tì Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ Sedisɑdɛmmu kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni kɛ́tɑnnɛ tɛbɔɔcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kòo tì duɔ́ Sesibɑsɑɑ wèè tu bɛ kóo kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀. 15Kòo ò nɑ̀kɛ́ kɛ tú wèe túótɛ́ dɛ kó tinɛntì kɛ́kɔtɛnɛ̀ Sedisɑdɛmmu Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ borɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ tɛ̀ mɑɑ́ tɛ fɔ̃̀tìrì. 16Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sesibɑsɑɑ kɔtɛ kɛ pṹṹtɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɛ̀ bɛ̀ kpɑɑ́ kɛ tɛ̀ mɑɑ̀, bɑ́ tɛ̀ í dèè. 17Okpɑ̀ɑ̀tì kɑ̀ɑ bo yie mbɛ̀ɛ fiɛ́ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì kó yɛpɑ́tɛ kɛ́yɑ̀ kɛ̀ nsɑ̀ kòo kpɑ̀ɑ̀tì Siduusi mɛ̀nkɛ do duɔ́ ndinùù kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Sedisɑdɛmmu. Kɛ̀ bɛ̀ dèè okpɑ̀ɑ̀tì, ɑ́ ti nɑ́kɛ́ ɑ yɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì ĩ́nkɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\