ƐSITADASI 6

1Mɛm̀mɛ kòo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑriyuusii duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ fiɛ́ Bɑbidɔnni ɛì kó tinɛntì nɛ̀ yɛpɑ́tɛ yɛ̀ɛ̀ tɔ dihɛì kó tinɑ́ɑǹtì duɔ́ duɔ́ sìì cɛ̃́ĩ miɛkɛ, 2kɛ́yɑ̀ kupɑ́tíkɔ̃̀nkù mɑkù Mɛdii kó kutempɛ̃ Ekibɑtɑnni ɛì kó tɛcɛ̃kpetɛ̀ mɑtɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ kù cití kɛ wɑ̃̀ri kɛ tú: Ntɛ tìì dɔ̀ɔ̀. 3Okpɑ̀ɑ̀tì Siduusi kpɑ̀tì benni ketirì miɛkɛ kòo duɔ́ ndinùù kɛ dɔ̀: Bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Sedisɑdɛmmu tɛ fɔ̃̀tìrì tɛ pũũ borɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ nfeu Kuyie nyiwũɔ̃ tɛ miɛkɛ, bɛ̀ɛ tɛ̀ mɑɑ́ kɛ̀ tɛ cómmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrìbɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti, mɛpɛ̃kùmɛ̀ mɛɛ̀ mɑ́ɑ̀. 4Bɛ̀ɛ cónnɛ́ titɑ̃́píɛ̀tì icuɔ́ ìtɑ̃ɑ̃ti tidɑbɛɛtì kucuɔ́ kùmɑ́ɑ̀, okpɑ̀ɑ̀tì kó ditɔu kó idíítí iì yó nyietì tɛ mɑrimù kó idíítí. 5Kɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tukúnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tinɛntì, mɛsɔɔ nkpɛti nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kpɛti okpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ do tɔní tì Sedisɑdɛmmu kɛ́konnɛ̀nní Bɑbidɔnni bɛ̀ɛ tì tɛ̃̀ńnɛ́ Sedisɑdɛmmu Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɑ́ kùù nɛnkù ku fɔ̃̀tìrì. 6Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Dɑriyuusii wɑ̃ri dipɑ́tíri kukó nyɑ́ɑ̀ kóo kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ Tɑtennɑii nɛ̀ Setɑɑ-Bosinnɑii nɛ̀ bɛtɔ̃ntitɔbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di bɑ́ mbɛ̀ kɔɔ́nnɛ̀. 7Yóunɛ̀ Sifubɛ kóo kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ nɛ̀ Sifubɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mpĩ́ mbɛ tɔ̃mmú kɛ́mɑɑ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ fɔ̃̀tìrì. 8Ntɛ di yó mpĩ́ mmɛ̀ɛ̀ botí mumɑrimù kó mutɔ̃mmú: Díndi kukó nyɑ́ɑ̀ kɔbɛ di kó dihɛì kó ditɔu di yietì dɑ̀mpóò kɛ̀ ìì tɑɑ̀, di yó nyi nyietì bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ kṹntɛ́. 9Kɛ̀ di ndɑkɛ kɛ́nduɔ̀ nyikuɔ́ nìùbɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ bèkú dɛ̀ bɑ́ dìì yiè. Yɛnɑɑdɑpɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑbɛ bɛ̀ yó nfeu dɛ̀ Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ tuɔ̀, kɛ́ nkù pɑ̃ɑ̃nnɛ̀ tidiitì nɛ̀ mukɔ́kúɔ́ nnɛ̀ mɛnɑɑ̀ nnɛ̀ mɛkùɔ̀. 10Kɛ̀ di nfeu Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ iwũɔ̃ kɛ tuɔ̀, ku dɔkɛ dɔ́ yɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ kufɔ̃ɔ̃ku kpɛyɛ kɛ́ nkù bɑ̀ɑ́nnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kpɛ́í, wenwe nɛ̀ o bí kɛ̀ bɛ̀ nfòù. 11Kɛ̀ wèè yetɛ dɛ kó dinùù bɛ̀ɛ dɛitɛ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kudɔú kóò tɔ̃nnɛ́ kòo cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ɛ nɑɑ́ nditɑ́pùò. 12Kòo kpɑ̀ɑ̀tì mɔù yoo kubotí mɑkù yetɛ n dɔú ndìì nùù, kɛ dì pɛɛ́nnɛ̀ kɛ pɔ̀ntɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Sedisɑdɛmmu bɛ̀ yu dɛ̀ ku yètìrì, Kuyie nku mɔ́mmɔnku kuù yóó ò potɛ́. Mí nhokpɑ̀ɑ̀tì Dɑriyuusi míì dɔú ndɛ kó dinùù kɛ di dò nkɛ́dɔɔ̀ weti weti. 13Mɛm̀mɛ kɛ̀ kukó nyɑ́ɑ̀ kóo kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ Tɑtennɑii nɛ̀ Setɑɑ-Bosinnɑii nɛ̀ bɛtɔ̃ntitɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tũnnɛ okpɑ̀ɑ̀tì Dɑriyuusi dɔú ndìì nùù weti weti. 14Kɛ̀ Sifubɛ kó bɛkótíbɛ̀ biɛ nsɔkɛ́ bɛ tɔ̃mmú kɛ́ntũ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ Ido birɛ Sɑkɑrii nɛ̀ Asee bɛ̀ do bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì, kɛ́deè Kuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mumɑrimù kù do bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀. Nɛ̀ Pɛrɛsi tenkɛ̀ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ Siduusi nɛ̀ Dɑriyuusi nɛ̀ Aditɑkisɛsi bɛ̀ do bɛ̀ duɔ́ ndìì nùù. 15Kɛ̀ bɛ̀ɛ deè Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mumɑrimù okpɑ̀ɑ̀tì Dɑriyuusi kpɑ̀tì benni dikuɔ́nnì, otɑ̃̀nkù bɛ̀ tu wè Adɑri o yiè tɑ̃ɑ̃́nnì. 16Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ sɔmbɛ nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do ìtɛ́ Bɑbidɔnni kɛ́konní Sedisɑdɛmmu, kɛ̀ bɛ̀ɛ ɑ̃nnɛ́ dibɑnni, kɛ́nyɑ̃nkunɛ̀ diwɛ̀ì bɛ̀ mɑɑ́mɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ dèè. 17Kɛ̀ bɛ̀ɛ fíé ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpetímù kpɛ́í yɛnɑɑdɑkɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100) yɛpedɑkɛ̀ sikɔusìdɛ́, (200) yɛpedɑbɛ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (400), kɛ́yíɛ́nɛ̀ yɛbɔdɑkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɑ́ kùù wuɔ kó mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í. 18Kòo kɑnnɛ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ tɔ̃ntì bɛ tɔ̃ntì nɛ̀ Defiibɛ sɔmbɛ bɛ̀ dò nkɛ́mpĩ́ mmɛ̀ɛ̀ botí Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú Sedisɑdɛmmu. Kɛ̀ bɛ̀ ntũ nti wɑ̃̀ri Mɔyiisi pɑ́tɛ miɛkɛ kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀. 19Dibenni pɑ̀nnì kóo tɑ̃̀nkù ketiwè kó diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dinɑɑnnì bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ do konní Sedisɑdɛmmu kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑɑ́ ndiyentɛ́bɑnni. 20Ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ bɛ tebìí Defiibɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́dɔɔ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́ kɛ́wénkùnnɛ bɛmɑ́ɑ̀ kɛ́fíé diyentɛ́bɑnni kó iwũɔ̃ bɛ̀ɛ̀ konní Bɑbidɔnni bɛ kpɛ́í nnɛ̀ bɛmɔ́mmɔmbɛ bɛ kpɛ́í, 21kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́di diyentɛ́bɑnni kó mudiì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do tú tidɑɑtì Bɑbidɔnni kɛ konní, nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do kpɑɑ́ dihɛì kɛ́yɑtɛnɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ kɔbɛ dɔɔri mɛ̀ɛ̀ yɛi, kɛ́wɑmmú ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù. 22Kɛ̀ bɛ̀ɛ sɔɔtɛ́ kɛ́mbɑɑ̀ mpɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti bɛ kó dibɑnni kɛ nyɑ̃nkunɛ̀ diwɛ̀ì kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. Kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo bɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́kɑ́ɑ́kɛ́ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì yɛ̀mmɛ̀ kòo bo bɛ̀ teennɛ̀ Kuyie bɛmbɛ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ tũ nkù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑrimù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\