ƐSITADASI 7

1- 6Pɛrɛsi kóo kpɑ̀ɑ̀tì Aditɑkisɛsi kó tikpɑ̀tì miɛkɛ nkɛ onìtì bɛ̀ tu wè Ɛsitɑdɑsi ò konnímɛ̀ Bɑbidɔnni. Ò do tú ikuɔ́ nìùtì diɛwè Anɔɔ kó kufuku kou mɔù nwe. Weè pɛitɛ́ Pinɑsi kɛ̀ Pinɑsii pɛitɛ́ Abisuɑɑ kòo pɛitɛ́ Bukii kɛ̀ Bukii pɛitɛ́ Uusii kòò mɛ ntó pɛitɛ́ Sedɑyɑ kɛ̀ Sedɑyɑɑ pɛitɛ́ Mɛdɑyɔti kɛ̀ Mɛdɑyɔtii pɛitɛ́ Aitubu kɛ̀ Aitubuu pɛitɛ́ Sɑdɔki, kòo pɛitɛ́ Sɑdummu, kɛ̀ Sɑdummuu pɛitɛ́ Idikiyɑ, kɛ̀ Idikiyɑ pɛitɛ́ Asɑdiɑ, kɛ̀ Asɑdiɑɑ pɛitɛ́ Sedɑyɑ, kòo pɛitɛ́ Ɛsitɑdɑsi. Bɛ̀ do bɛ̀ pĩ̀ḿmú kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni, kɛ̀ wèe wɛ̃tɛ kɛ́konní Sedisɑdɛmmu. Ɛsitɑdɑsi do tú wèè yɛ̃́ wènwe Kuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù kuɔ́, kù do duɔ́ nyì Mɔyiisi. Kɛ̀ Kuyie nní nhò bonɛ̀ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ Pɛrɛsi kóo kpɑ̀ɑ̀tìi ò duɔ́ nwè ò bekɛ́ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀. 7Dɛ̀ do tú okpɑ̀ɑ̀tì Aditɑkisɛsi kpɑ̀tì benni yiénnì ndi Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ, kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ mɑbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ nɛ̀ bɛdèmbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ yɛbòrɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛtɔ̃mbɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ bɛ̀ tùɔ̀kɛnímɛ̀ Sedisɑdɛmmu. 8Dii benni yiénnì kóo tɑ̃̀nkù nummuwè miɛkɛ nkɛ Ɛsitɑdɑsi konnímɛ̀ Sedisɑdɛmmu. 9Ò do ìtɛ́ Bɑbidɔnni dibenni tɑ̃̀nkù ketiwè kó diyiè ketirì ndi, kɛ̀ Kuyie nní nhò bonɛ̀ kòo tuɔkɛ Sedisɑdɛmmu nɛ̀ kusɑ̀ɑ̀kù otɑ̃̀nkù nummuwè kó diyiè ketirì. 10Ɛsitɑdɑsi do duɔ́ nho yɛ̀mmɛ̀ mmɛ kɛ́nkɑɑ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuɔ́ pɑ́tíri kɛ dɔɔri ì yɛ̃mmɛ̀, kɛ́tié nyIsidɑyɛɛribɛ Kuyie nkuɔ́ nɛ̀ ku tɑnnɔ̀. 11Ntɛ okpɑ̀ɑ̀tì Aditɑkisɛsi do duɔ́ ndìì pɑ́tíri Ɛsitɑdɑsi wèè do tú ikuɔ́ nìùtì, kɛ wɑ̃ũ Kuyie nkuɔ́ nɛ̀ ku tɑnnɔ̀ kɛ dɛ̀ tiè nyIsidɑyɛɛribɛ. 12Kɛ̀ dɛ kó dipɑ́tíri wɑ̃̀ri kɛ tú: Mí nhokpɑ̀ɑ̀tì diɛwè Aditɑkisɛsi míì wɑ̃̀ri dipɑ́tíri kɛ dɑ dɔu nfɔ̃́ nhƐsitɑdɑsi Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ ku kuɔ́ nìùtì wèè ì wɑ̃̀ũ. 13N duɔ́mmu dinùù kɛ tú bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo n kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ kɛ tú Isidɑyɛɛribɛ, ikuɔ́ nìùbɛ̀ yoo Defiibɛ kɛ dɔ́ kɛ́kò nSedisɑdɛmmu bɛ̀ bo nɑ kɛ́ dɑ nɛinɛ̀. 14Mí nhokpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ nh ɛì kó bɛtũ̀mbɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀ tíì wɛ̃nnɛ́ kɛ dɑ duɔ́nko Sudɑɑ kɔbɛ tenkɛ̀ Sedisɑdɛmmu, kɑ̀ɑ bo yɑ̀ kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ tũ nKuyie nhɑ tũ nkù kuɔ́ pɑ́tíri ɑ tɔ dì yɛ̃mmɛ̀. 15Kɑ̀ɑ bo ntɔ mí nhokpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ n kó bɛtũ̀mbɛ̀ ti yɛ̀mmɛ̀ kó yɛpɑ̃rɛ̀ mɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì ti pɑ̃ dɛ̀ Kuyie, kùù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bo Sedisɑdɛmmu, Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù. 16A múnkɛɛ cuɔ́nɛ̀ Bɑbidɔnni kó kutempɛ̃ nkɔbɛ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ cɛ̃́nkoo kɔbɛ duɔ́ nyɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ bo kò nSedisɑdɛmmu nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛ́í, yɛ̀ɛ̀ tu timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ. 17Nɛ̀ dɛ kó timɑ́tì pɛ́ítì nti, ɑ bii yóó dońnɛ̀mɛ̀ yɛnɑɑdɑkɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑpɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ tidiitì nɛ̀ mɛnɑɑ̀ dɛ̀ɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kɔɔrɛnɛ̀, kɑ̀ɑ dɛ̀ tùɔ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ Sedisɑdɛmmu. 18Timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ ndɛ̀ɛ̀ bo nkpɑɑ́ dí dɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ di dɔ́mɛ̀ fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ tebìí kɛ́ntũ nKuyie di tũ nkù dɔ́mɛ̀. 19Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛntì bɛ̀ dɑ duɔ́ ntì ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɔ̃mmú kpɛ́í, ntɔ ti kɛ́ kù duɔ́ nku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Sedisɑdɛmmu. 20Kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ kpɑɑ́ kɛ dò nkɛ́dɔɔ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛ́í ɑ bɑɑ́ okpɑ̀ɑ̀tì kó didítítɔu miɛkɛ kɛ́ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 21Mí nhokpɑ̀ɑ̀tì Aditɑkisɛsi m mɔ́mmuɔ, mmíì duɔ́ ndinùù kukó nyɑ́ɑ̀ kó sidítícɛ̃́ĩ simɔu kɛ tú kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Ɛsitɑdɑsi Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ ku kuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀tì di bekɛ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dí dɛ̀ nhò duɔ́ nkɛ bɑ́ɑ́ ɔɔtɛ. 22Dí ò duɔ́ ntimɑ́tì pɛ́ítì cìdóòbɛ̀ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (3000) tidiitì cìdóòbɛ̀ sikɔupípísìtɑ̃ɑ̃ti (30000), mɛnɑɑ̀ nyɛdíè nsikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (4000), mmɛkùɔ̀ nyɛdíè nsikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (3000), di pɑ̃ mukɔ́kúɔ́ ndi dɔ́ dɛ̀ mmɑmɛ̀. 23Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kù bɛ́i ndìì nùù ku kó bɛnìtìbɛ̀ dò nkɛ́ dì dɔ̀ɔ̀mu nɛ̀ tikɔ̃nyɑuti, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ ku miɛkɛ bɑ́ɑ́ ti do, mí nnɛ̀ m bí nɛ̀ n kpɑ̀ɑ̀tìyuu. 24Ntɛ dinùù tɛrì n di duɔ́ ndì: Ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ nɛ̀ bɛdèmbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ yɛbòrɛ̀ di bɑ́ mbɛ̀ cɔú dɑ̀mpóò nɛ̀ ihɛikɛ̀ndíítí nɛ̀ tipotɑntì kpɛyi, bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ pĩ́ mmutɔ̃mmú Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 25Fɔ̃́ nhɑ mɔ́mmuɔ Ɛsitɑdɑsi, nɛ̀ Kuyie ndɑ duɔ́ mmɛ̀ɛ̀ ciì mmiɛkɛ ɑ́ ɑ̃nnɛ́ Kuyie nkuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ nɛ̀ bɛbeémbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yó mbekùnɛ̀ kukó nyɑ́ɑ̀ kó bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu. Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ yɛ̃́ Kuyie nkuɔ́ kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ í ì yɛ̃́ dí ì mbɛ̀ tié. 26Kɛ̀ wèè yetɛ kɛ í tũ̀nnɛ Kuyie nhɑ tũ nkù kó ikuɔ́ yoo mí nhokpɑ̀ɑ̀tì kpɛyi, bɛ̀ɛ yṹɔ̃́ nho to, kòò dò nkɛ́kuɔmu, bɛ̀ɛ ò kùɔ. Kɛ̀ bɛ̀ bo ò dènnɛ o kɔbɛ cuokɛ̀ bɛ̀ɛ ò dènnɛ, kòò bo yietímu wèe yietí, kɛ̀ bɛ̀ mɛ mbo ò kpetínnɛ́mu bɛ̀ɛ ò kpetínnɛ́. 27Kɛ̀ Ɛsitɑdɑsii sɑ̃ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie n yɛmbɛ̀ do tũ nkù yètìrì ńdɛu. Kuù ɑ̃nnɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì mɛyɛ̀mmɛ̀ ò bo dɛ́úkùnnɛmɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ̀ɛ̀ bo Sedisɑdɛmmuu. 28Kuù duɔ́ nkòo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu o kó bɛtũ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛkperíbɛ̀ o kpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. Mí m mɔ́mmuɔ nkɛ̀ m múnkɛɛ túótɛ́ tikɔ̃nyɑuti, kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbonɛ̀mɛ̀. Mɛm̀mɛ kɛ̀ n tíí nyIsidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ n nɛinɛ̀ kɛ́konní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\