ƐSITADASI 8

1Kɛ̀ Ɛsitɑdɑsii bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ntɛ tìì nɑɑ̀mùntì kɔbɛ do n nɛinɛ̀ n yìtɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ nkũnti Sedisɑdɛmmu okpɑ̀ɑ̀tì Aditɑkisɛsi kó dimɔ̀nnì. 2Bɛɛ̀ tu: Kɛdisɔmmu Findee nɑɑ̀mùnkou nɛ̀ Etɑmɑɑ nɑɑ̀mùnkou, Dɑnniyɛɛri nɛ̀ Atuusi Dɑfiti nɑɑ̀mùnkù kou, 3nɛ̀ Sekɑnniyɑ nɛ̀ Pɑdosi nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ nɛ̀ Sɑkɑrii kɔku kɛ̀ bɛ̀ ḿbo bɛmɔu bɛnitidɑɑbɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìnùmmù (150), 4nɛ̀ Pɑsɑti-Mɔɑbu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ nɛ̀ Ediyoyennɑii nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ nɛ̀ Sɑkɑrii nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ ḿbo bɛnitidɑɑbɛ̀ sikɔusìdɛ́ (200). 5Sekɑnniyɑ Yɑsiyɛɛdi nɑɑ̀mùnkù kou Sɑtuu yɑɑ̀bí kɛ̀ bɛ̀ ḿbo bɛmɔu sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti (300). 6Adinni nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ, Ebɛɛdi Sonnɑtɑ̃ɑ̃ yɑɑ̀bí, kɛ̀ bɛ̀ ḿbo bɛnitidɑɑbɛ̀ sipísìnùmmù. 7Edɑmmu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ Yesɑyɑɑ Atɑdii yɑɑ̀bí kɛ̀ bɛ̀ ḿbo bɛnitidɑɑbɛ̀ sipísìyiekɛ̀. 8Sefɑtiɑ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ Sebɑdiɑ Mikɑyɛɛdi yɑɑ̀bí kɛ̀ bɛ̀ ḿbo bɛnitidɑɑbɛ̀ sipísìdɛ́. 9Soɑbu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ Abudiɑsi Yeyɛɛdi yɑɑ̀bí kɛ̀ bɛ̀ ḿbo bɛnitidɑɑbɛ̀ sikɔusìdɛ́ nɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ni (218). 10Yedomiti nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ Yosifiɑ yɑɑ̀bí kɛ̀ bɛ̀ ḿbo bɛnitidɑɑbɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìkuɔ̀ (160). 11Bebɑii nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ Bebɑii yɑɑ̀bí kɛ̀ bɛ̀ ḿbo bɛmɔu bɛnitidɑɑbɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀ni. 12Asikɑdi nɑɑ̀mùnkù kou Akɑtɑnni yɑɑ̀bí kɛ̀ bɛ̀ ḿbo bɛnitidɑɑbɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ tɛpíítɛ̀ (110). 13Adonnikɑmmu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɛ̀ɛ̀ do tú bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ Edifedee nɛ̀ Yeiyɛɛdi nɛ̀ Semmɑyɑ kɛ̀ bɛ̀ ḿbo bɛnitidɑɑbɛ̀ sipísìkuɔ̀. 14Bikibɑii nɑɑ̀mùnkù kou Utɑii nɛ̀ Sɑbudi yɑɑ̀bí kɛ̀ bɛ̀ ḿbo bɛmɔu bɛnitidɑɑbɛ̀ sipísìyiekɛ̀. 15Mɛm̀mɛ kɛ̀ n tíí mbɛnìtìbɛ̀ kukó nkùù pũɔ̃̀ nkɛ kɔrì Aɑfɑ ɛì ku borɛ̀ kɛ̀ ti ndɛ̀ bo kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kɛ̀ n wèí bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɑ́ n yí nyɑ̀ Defii wuɔ nkɔbɛ. 16Mɛm̀mɛ kɛ̀ n tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yúní bɛkótíbɛ̀ Ediesɛɛ nɛ̀ Adiyɛɛri nɛ̀ Semmɑyɑ nɛ̀ Edunɑtɑnni nɛ̀ Nɑtɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Sɑkɑrii nɛ̀ Mɛsudɑmmu kɛ́yíɛ́nɛ̀ Yoyɑdibu nɛ̀ Edinɑtɑ̃ɑ̃ tɔù, bɛdɛ́ bɛɛ̀ do tiè nKuyie nkuɔ́. 17Kɛ̀ m bɛ̀ tɔ̃ Kɑsifiɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Ido borɛ̀ nɛ̀ o tebìí kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ duɔnní bɛtɔ̃mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo ti teennɛ̀ mutɔ̃mmú Kuyie nti tũ nkù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. 18Kɛ̀ Kuyie nní nti bonɛ̀, kòo ti duɔnní Sedebiɑ, onìtì wèè mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀. Ò do tú Mɑdi bí kó dɛ̀mɑrɛ̀ ndɛ Defii birɛ, Sɑkɔbu yɑɑ̀birɛ nɛ̀ o bí nɛ̀ o tebìí kɛ̀ bɛ̀ ḿbo bɛnitidɑɑbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ni. 19Kɛ̀ bɛ̀ɛ yíɛ́nɛ̀ Asɑbiɑ nɛ̀ o nɑntɛ̀ Yesɑyɑ Mɛdidɑɑ birɛ nɛ̀ o yɑɑ̀bí, kɛ̀ bɛ̀ ḿbo bɛnitidɑɑbɛ̀ sipísìdɛ́. 20Dɑfiti nɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ tɔbɛ̀ bɛ̀ do tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ḿbo bɛnìtìbɛ̀ sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìdɛ́ (220) kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ duɔ́ nDefiibɛ, kɛ̀ bɛ̀ bo mbɛ̀ teénnɛ̀ mutɔ̃mmú Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɑ̃ri bɛ yètɛ̀. 21Dɛǹdɛ Aɑfɑ kó kukó mborɛ̀ n dɔúmmɛ̀ mɛnùboúmmɛ̀ kó dikɑ̃̀tìrì kɛ̀ ti bo boú ndinùù kɛ́kɛ̃́kùnnɛ timɑ́ɑ̀ Kuyie nyììkɛ̀, kɛ̀ ti cèmmu nnɑɑti kɛ̀ tí tuɔkɛnɛ̀ diwɛ̀ì, tínti nɛ̀ ti cɛ̃́ĩ kɔbɛ nɛ̀ ti kpɛrɛ. 22Ifɛi iì do m bonɛ̀ m bo bekɛmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nsɑ̃ndèèbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ti cíe, kɛ́ nti kɑ̃nkɛ́ ti dootitɔbɛ̀. Ti do diɛ nkɛ́nɑ́kɛ́mu okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Kuyie nhɔ̃ mbonɛ̀mu bɛ̀ɛ̀ kù wɑɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kù yetɛ ku miɛkɛ diɛkɛ̀ɛ do bɛ ĩ́nkɛ̀. 23Mɛm̀mɛ kɛ̀ tí boú dinùù kɛ́kuɔ́nnɛ̀ Kuyie, kɛ̀ kùu cɔutɛ́ ti bɑ́ɑmmìi kɛ́ ti teennɛ̀. 24Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ n tɑ̃ɑ̃tɛ́ ikuɔ́ nìùbɛ̀ miɛkɛ bɛkótíbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ́yíɛ́nɛ̀ Sedebiɑ nɛ̀ Asɑbiɑ nɛ̀ bɛ tebìí miɛkɛ bɛnìtìbɛ̀ tɛpíítɛ̀. 25Dɛ̀ndɛ bɛ ììkɛ̀ m bennɛ́mɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ nnɛ̀ tinɛntì okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o tũ̀mbɛ̀ nɛ̀ o ɛì kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ bo bɛ̀ do pɑ̃mmú yɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛ́í. 26Kɛ̀ dɛ̀ ḿbo timɑ́tì pɛ́ítì tɔ́nnì sipísìdɛ́, timɑ́tì pɛ́ítì kó tinɛntì sɑ̀ɑ̀tì tɔ́nnìbɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti mɛsɔɔ ntɔ́nnì bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti. 27Yɛsɔɔbɔ sipísìdɛ́ kɛ̀ yɛ̀ donku mɑ̀nnɛ̀ mɛdítíbii ntɛkɔupíítɛ̀ (1000) nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó ibòòkɛ ìdɛ́ì kɛ̀ ì wenni kɛ miɛti kɛ dònnɛ̀ mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀ kɛ̀ i donku kpeńnì. 28Kɛ̀ m bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ di cɑ̃̀ńnɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí kɛ̀ di tú ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔbɛ kɛ pĩ́ nku tɔ̃mmú, tinɛntì bɛ̀ múnkɛ ti cɑ̃̀ńnɛ́mu kɛ̀ tì tu ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛti, kɛ̀ bɛ̀ tì pĩ̀ńnɛ̀ Kuyie ndi yɛmbɛ̀ do tũ nkù tɔ̃mmú. 29Dí ntì tɔ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́ tì tùɔ̀kɛnɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɛ́ tì bennɛ́ ikuɔ́ nìùbɛ̀ diɛbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ ììkɛ̀, kɛ́ tì dɔú nSedisɑdɛmmu ti Yiɛ̀ nKuyie nti tũ nkù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. 30Mɛm̀mɛ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ dɛ kó timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ nnɛ̀ tinɛntì bɛ̀ bennɛ́ tì kɛ́ ntì tɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Sedisɑdɛmmu Kuyie nti tũ nkù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 31Dibenni tɑ̃̀nkù ketiwè kó diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ didɛ́rì yiè ndi ti do ìtɛ́mɛ̀ Aɑfɑ kó kukó mborɛ̀ kɛ́nkɔri Sedisɑdɛmmu. Kɛ̀ Kuyie nní nti bonɛ̀ kucɛ kɛ́ nti kɑ̃nkɛ́ ti dootitɔbɛ̀ nɛ̀ bɛyóóbɛ̀ bo ti dintɛ́mɛ̀ kucɛ, 32kɛ̀ tí tuɔkɛní Sedisɑdɛmmu kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ ompu. 33Diyiè nɑɑnnì yiè kɛ̀ tí bennɛ́ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ nnɛ̀ tinɛntì Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ tí dɛ̀ duɔ́ nyikuɔ́ nìùtì Odiɑ birɛ Mɛdimɔti, kɛ̀ Pinɑsi birɛ Edeɑsɑɑ ò bonɛ̀, Defiibɛ wuɔ nkɔbɛ Sosuwee birɛ Yosɑbɑti nɛ̀ Binnuii birɛ Nɔɑdiɑ kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ bonɛ̀. 34Kɛ̀ ti dɛ̀ kɑ̀ɑ ndɛmɔu, kɛ́ dɛ̀ bennɛ́ kɛ̀ dɛ̀ cɛ̃́ɛ̃́kù mmɑ kù do mɑmɛ̀. 35Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ ìtɛ́ Bɑbidɔnni kɛ konní Sedisɑdɛmmu kɛ̀ bɛ̀ɛ fíé iwũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù kɛ́tuɔ, yɛnɑɑdɑkɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ wuɔ nyimɔu kpɛ́í, yɛpedɑkɛ̀ sipísìwɛi nɛ̀ yɛ̀kuɔ̀ (96), yɛpedɑpɑ̀ɑ̀ nsipísìyiekɛ̀ nɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ (77), yɛbɔdɑkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í, dɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ tùɔ. 36Kɛ̀ bɛ̀ɛ deè kɛ̀ n nɑ́kɛ́ bɛhɛìkɛ̀nkótíbɛ̀ nɛ̀ kukó nyɑ́ɑ̀ kóò kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo ndɑkɛ kɛ́ n teénnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ pĩ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mutɔ̃mmú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\