ƐSITADASI 9

1Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ɛ kɔtɛní m borɛ̀ kɛ́ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ bɛ̀ɛ̀ í yɑ̀tɛnɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ ibotí tɛì, bɛ̀ teetɛ́ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ mbɛ nɛ̀ Itiibɛ nɛ̀ Pedisiibɛ nɛ̀ Sebusiibɛ nɛ̀ Amɔniibɛ nɛ̀ Mɔɑbiibɛ nɛ̀ Esibiti kɔbɛ nɛ̀ Amɔriibɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛ̀ɛ̀ yɛi mmɛ. 2Bɛmbɛ nɛ̀ bɛ bí bɛ̀ tùókɛ́ ibotí tɛì kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ mbɛ kɛ puokɛ, bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ tu Kuyie nkɔbɛ kɛ kɔkɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Kuyie nkɔbɛ. Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí bɛɛ̀ tu bɛketibɛ̀ kɛ tɑ dɛ kó mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ yɛimɛ miɛkɛ. 3N kèè dìì mɔ̀nnì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ́kɛ̃rí n yɑ̀ɑ̀tì kɛ́fɔ̃ri n yùtì nɛ̀ n dɛɛ̀nfɛ̀, kɛ́nkɑri kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀. 4Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhɑutɛ́ bɛnìtìbɛ̀ mɑbɛ̀ Kuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù yɑ̀ɑ̀ bo bɛ̀ potɛ́mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ntíkú m borɛ̀, kɛ̀ nní nkɑri dikṹnweńnì kɛ̀ dɛ̀ɛ tuɔkɛnɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ fíé dìì mɔ̀nnì kuyuoku kó iwũɔ̃. 5Dɛ̀ tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì bɛ̀ bo fíé dɛ̀ kuyuoku kó iwũɔ̃ kɛ̀ n yítɛ́ní n do kɑri dɛ̀ nɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ kɛ bɑɑ dɑ́ɑ́tí tiyɑɑ̀kɛ̃títì kɛ́doroo kɛ́nínkú kɛ́youtɛ n nɔu n Yiɛ̀ Kuyie mbíɛ́kɛ̀ kɛ́ kù bɑ́ntɛ̀ kɛ dɔ̀: 6N Yiɛ̀ nKuyie, ifɛi iì m bo n yí dɑ̀ɑ́tí kɛ bo mbúɔ́ ɑ bíɛ́kɛ̀ ti cɑ̀ɑ̀rìmɛ̀ mɛɛ̀ dɛukɛ kɛ sèńtɛ́ ti yɔ, kɛ̀ ti yɛi nyotí kɛ kɑ́ɑ́ ntiwɛtì. 7Nɛ̀ ti yɛmbɛ̀ kó dimɔ̀nnì nɛ̀ yíenní ti cɑɑ̀rìmɛ̀ í sénní dɛɛ̀ te kɛ̀ ti dootitɔbɛ̀ ti nɑ tínti nɛ̀ ti kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ ti kó ikuɔ́ nìùbɛ̀, kɛ ti kɔù kɛ̀ ti nɑɑ́ ntidɑɑtì kɛ̀ bɛ̀ fèkù ti kpɛrɛ kɛ̀ ti tɑ ifɛi miɛkɛ, dɛ̀ mɛ̀ mbo kɛ ti dòmmɛ̀ yíe. 8Kɛ̀ dɛ̀ í tú di mmɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie ɑ mɛ nti kuɔ́mmɛ̀ mɛsémmɛ̀ kɛ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ yentɛ́, kɑ̀ɑ ti kɑ̀nnɛ ɑ cɑ̃̀ńnɛ́ dìì bòrì ti kpɛ́í ndimɔ̀nnì sɑ́m̀pɔ́rì miɛkɛ kɛ̀ ti yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀tɛ́ kɑ̀ɑ ti om̀pùnnɛ. 9Bɑ́ nɛ̀ ti mɛ ntúmɛ̀ tidɑɑtì, ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ í ti dootóo, fɔ̃́ɔ̃̀ duɔ́ nkɛ̀ ti mɔkɛ mɛtɑummɛ̀ sɑ̀ɑ̀mɛ̀ nɛ̀ Pɛrɛsi kóo kpɑ̀ɑ̀tì, kòò ti pɑ̃ kucɛ kɛ̀ ti bo íi nhɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ̀ɛ̀ do, kɛ́mɔɔtɛ ti bo mborɛ̀ Sedisɑdɛmmu Sudɑɑ tenkɛ̀ miɛkɛ. 10Ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ tiì nti tùɔ̀kɛní ti bo yĩ́ bɑ? Ti yetɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ ɑ nùù 11ɑ do nɑ̀kɛ́ dì ɑ pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ dì wɑ̃̀ri, dìì tu: Dihɛì di tɑti dì kɛ bo dì tiekɛ, dì tu dihɛì mɛyɛi mbo dì ndi, bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dì bo bɛɛ̀ dɔ̀ɔri isɔkɛ dihɛì dimɔu miɛkɛ. 12Nɛ̀ dɛ kpɛ́í di bɑ́ɑ́ bɛ̀ duɔ́ ndi kó bɛsɑmpɑ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ puokɛ, di mɛ mbɑ́ɑ́ túókɛ́ bɛ kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ́puó ndi bí. Di bɑ́ nwɑnti dɛ kó ibotí kó kuyɛǹnɑɑtí mɑkù bìtì, yoo bɛ kó mmɛsɑ̀ɑ̀ mmɑmɛ̀! Mɛm̀mɛ di bo kpenkɛmɛ̀ kɛ́nyo ndɛ̀ɛ̀ tu dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀ dɛ kó dihɛì miɛkɛ, kɛ̀ di bíi sɔɔtɛ́ kɛ́nyo dɛ kó dihɛì kó dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀. 13Ti yɛi nnɛ̀ ti yetímɛ̀ dɛɛ̀ sũ̀ṹ ndɛɛ̀ te kɛ̀ tiì nti tùɔ̀kɛní, nɛ̀ mɛmmɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɑ́ ɑ í yũ̀ɔ̃́ nti to ɑ do dò nkɛ́ yɛ̀ yũ̀ɔ̃́mmɛ̀, kɛ ti sùɔ́ mbɛ nnìtìbɛ̀. 14Ti tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ yie nkɛ́cɑɑ̀rɛ̀ ɑ tɑnnɔ̀ kɛ́tɑunnɛ̀ timɑ́ɑ̀ bɛbɔɔféúbɛ̀ kɛ́ntóú bɛ kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ puokú ɑ miɛkɛ yɑ̀ɑ̀ bo ti yɛ̀ kɑ̀ɑ ti kuɔ pɑ́íí bɑ́ ɑ bɑ́ɑ́ súɔ́ nhòmɔù. 15A wetímu fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie tínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ nkù, dɛɛ̀ te kɛ̀ ti kpɑɑ́ yíe nkɛ bo ɑ ììkɛ̀. Ti bɑntɛ́mu ti cɑɑ̀rìmɛ̀, ti kóo mɔù do í mɑ̀nnɛ̀ kɛ́nkpɑɑ́ kɛ fòù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\