GALATES 5

1Kirisi ti dènnɛmu tidɑɑtì miɛkɛ pɑ́íí kɛ̀ ti mɛ̀nkɛ yɛ̀, nfííkúnɛ̀ teii, bɑ́ɑ́ yiennɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́nɑɑ́ ntidɑɑtì. 2Mí mPɔɔri n di nɑ́ɑ́mmu kɛ tú kɛ̀ di cɑ̃mmú, Kirisi tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ di teennɛ̀. 3M bo yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yie nkɛ́cɑ̃mmú bɛ̀ ntũ nyikuɔ́ imɔu. 4Díndi bɛ̀ɛ̀ dɔ́ Kuyie ndi wénkùnnɛ di yie mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nyikuɔ́, di yɑ̀tɛnɛ̀mu Kirisi, kɛ pɑ̀ɑ̀ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀. 5Tínti yɛ̃́mu kɛ dò nti tɑ̃́ Yesu kɛ̀ Kuyie nyóó ti wénkùnnɛ, dɛǹdɛ ti bɑɑmɛ̀ nɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kó muwɛ̃rímú mùù bo ti miɛkɛ. 6Kɛ̀ ti tɑunɛ̀ Yesu Kirisi kɛ cɑ̃mmù yoo ti í cɑ̃mmù, dɛ kpɛti í bo, ti bo ntɑ̃́mɛ̀ Yesu, kɛ́ndɔ́ titɔbɛ̀ kɛ teénnɛ̀ titɔbɛ̀ dɛɛ̀ tu. 7Di do ketɛ́ kɛ̀ dɛ̀ nwennimu, we ndi còńnɛ́ kɛ̀ di tɛ̃́nkɛ í tũ ntimɔ́mmɔnti? 8Dɛ yɛmbɛ̀ di tié nyìì tié nyí bonní Kuyie nkùù di yu ku borɛ̀. 9Mutie mùù muuti pɛ̃́ɛ̃̀ mù ɔ̃ɔ̃ mmɑ sɑ́m̀pɔ́rɛ̀ ndɛ, kɛ̀ tipɛ̃́ɛ̃̀cootì timɔuu múútí. 10N yí di yĩɛ̃̀kù, n yɛ̃́mu kɛ dò ndi yɛ̀mmɛ̀ í cɑ̀ɑ̀rɛ̀ n kɔ̃mɛ. Wèè di kɔɔ́nnɛ̀ bɑ́ kòo tú wè, Kuyie mbo ò kpetínnɛ́. 11N kɔbɛ bɛ̀mɑbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dò n nɑ́ɑ́ mmucɑ̃mmù dɛɛrímɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ tú mɔ́mmuɔ mbɛ̀ nɑ bɑ́ nni nfɛ̃́ũnko. N nɑ́ɑ́ ntì kɛ tú Kirisi ku kudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀ ti nɑ bɑ́ nyóù òmɔù. 12Bɛ̀ɛ̀ mɛ ndi kɔɔ́nnɛ̀ mucɑ̃mmù kpɛ́í, mbɛ̀ dɔ̀kɛ sɔɔtɛ́ kɛ́fɔ̃mmu. 13Díndi Kuyie ndi dɛɛtɛ́nɛ̀mu ikuɔ́, kù nɛ́ í di dɛɛtɛ́ kɛ̀ di bo ndɔɔri di dɔ́mɛ̀, kù di dɛɛtɛ́ kɛ̀ di bo ndɔ́ ditɔbɛ̀ mbɛ, kɛ teénnɛ̀ ditɔbɛ̀. 14Kɛ yɛ̃́ ikuɔ́ imɔu kó dikũ̀nnì tumɛ̀: N dɔ́ otɔù ɑ dɔ́mɛ̀ ɑmɑ́ɑ̀. 15Kɛ̀ di mɛ nkpɑ, nkɛ dɔmmù ditɔbɛ̀, dɔɔ̀nɛ̀ mɛyɔɔ̀mmɛ̀ kɛ̀ di bɑ́ɑ́ kuɔ ditɔbɛ̀ kɛ́deè. 16Ntɛnɛ̀ n dɔ́ kɛ́ di nɑ́kɛ́ tì: Bɑ́ ndɔɔrinɛ̀ di dɔ́ dɛ̀, yóunɛ̀ kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù di bɛnkɛ di dò nkɛ́dɔɔ̀ dɛ̀. 17Kɛ yɛ̃́ di dɔ́ dɛ̀ í wɛ̃ńnɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù dɔ́ dɛ̀, di dɔ́ dɛ̀ cɑ̃̀ɑ̃́mmu, kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù dɔ́ dɛ̀ cɑ̃̀ɑ̃́ nkɛ̀ dɛ̀ pìètì. Kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ di bɑ́ ndɔɔri di dɔ́mɛ̀. 18Kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù di ni, ikuɔ́ tɛ̃́nkɛ í di te. 19Ti yɛ̃́mu bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri bɛ̀ dɔ́mɛ̀ bɛ kó mufòmmu tú mù: Kɛ́ndɔuti dɔutinɛ̀ bɛtɔbɛ̀, kɛ fòù mufòmmu yɛimu, kɛ foù bɛ̀ dɔ́mɛ̀, 20kɛ feu yɛbɔkɛ̀, kɛ diiti dɛtie, kɛ níí mbɛtɔbɛ̀, kɛ kpɑntì, kɛ ɛ̃ɛ̃nnɛ̀ bɛtɔbɛ̀. Kɛ̀ bɛ miɛkɛ pɛ́i bɛtɔbɛ̀, kɛ sĩnkùnko bɛtɔbɛ̀ yètɛ̀, kɛ yɑɑtì bɛ cuokɛ̀, 21kɛ dɔ́ bɛtɔbɛ̀ kpɛrɛ, kɛ tú tinɑyɑ̃̀kɛ́muɔ́ntì, kɛ ɔ̃ɔ̃ nyo kunɑɑtí kɛ yonko, kɛ dɔɔri mɛyɛi ntɛ̃mɛ̀ mɛ̀ɛ̀ mɛ̀ dònnɛ̀. N ti ndi nɑ̀kɛ́mu kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ di nɑ́ɑ́, bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛ kó kubotí bɛ̀ í tɑti Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ. 22Ntɛnɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kó mutɔ̃mmú: Muù ɔ̃ nte kɑ̀ɑ ndɔ́ otɔù, kɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ ńnɑɑti, kɑ̀ɑ mmɔkɛ diwɛ̀ì kɛ nɔ nkɛ mi, kɛ tú onitisɑ̀ɑ̀wè, kɛ niti, kɛ nɑ́ɑ́ ntimɔ́mmɔnti, kɛ bɑ́ ndɔri, kɛ nnɔ nkɛ pĩĩ nhɑmɑ́ɑ̀. 23Ikuɔ́ í yetɛ dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀. 24Bɛ̀ɛ̀ tɑunnɛ̀ Kirisi, bɛ fòmmu kótímù nɛ̀ mù do dɔ́ dɛ̀, bɛ̀ dɛ̀ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Yesu Kirisi nwe, kɛ bɑɑkɛ́ kudɑpɑ̃ɑ̃tí. 25Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù mmuù ti duɔ̀ mmufòmmu, mùù dò nkɛ nti bɛnkú ti bo ndɔɔrimɛ̀. 26Ti bɑ́ ntú sipɔɔ yɛmbɛ̀, kɛ pɛ́ikùnko titɔbɛ̀ miɛkɛ, kɛ dɔ́ titɔbɛ̀ fɔ̃̀tɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\