GALATES 6

1N kɔbɛ díndi Kuyie nkɔbɛ, kòò mɔù dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi ndíndi Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù bonɛ̀ bɛ̀ di ò tɛ̃̀ńnɛ́ní kucɛ sɑ̀ɑ̀kù miɛkɛ diyɔɔ̀nnì, kɛ nɛ́ nyɛ̃́ kɛ̀ di bɑ́ɑ́ do di mɔ́mmɔmbɛ mɛyɛi mmiɛkɛ. 2Ntɔunɛ̀ ditɔbɛ̀ kó yɛtuɔ, dɛ mɔ̀nnì di yie nKirisi kó ikuɔ́ nyi. 3Kòò mɔù yɛ̀mmɛ̀ dò nhò tú òmɔù ò soú nhomɑ́ɑ̀ ndi. 4Bɑ́ wè wèè wéntɛ́ o dɔɔ̀rìmɛ̀ kòò dɔ̀ɔ̀ri Kuyie ndɔ́mɛ̀ dɛ̀ nhò nɑɑti omɑ́ɑ̀ borɛ̀, kòò bɑ́ mpɔtì kɛ ɛrìnɛ̀ bɛtɔbɛ̀ omɑ́ɑ̀. 5Kuyie nyóó bekɛ́nɛ̀ bɑ́ wè nɛ̀ o kpɛti nti. 6Bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nwè Kuyie nnɑ́ɑǹtì, ò ntotírínɛ̀ o kpɛrɛ wèè tì nhò nɑ̀ɑ́. 7Di bɑ́ nsoú ndimɑ́ɑ̀, bɛ̀ í dɑú Kuyie, onìtì buɔtí dɛ̀, ò ɔ̃ɔ̃ dɛ ndɛitɛ. 8Wèè buɔtí o mɔ́mmuɔ nhò dɔ́ dɛ̀, dɛ̀ bo ò pɛitɛ́ mukṹṹ. Kɛ̀ wèè buɔtí Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù dɔ́ dɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ ò pɛitɛ́ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀. 9Ti bɑ́ɑ́ yóu ti bo ndɔɔrimɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. Kɛ̀ ti dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ ti kɔ̃̀ntì í yɑ̃rikɛ, kɛ̀ dɛ mɔ̀nnì tùɔ̀kɛ ti bo dɛitɛ ti dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ kó yɛbɛ. 10Ti kpɑɑ́ mɔkɛmu di mmɔ̀nnì mɛfíè, yóunɛ̀ kɛ̀ ti ndɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu, kɛ nɛ́ dɔkɛ mmɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri Yesu kɔbɛ. 11Bɑ̀mbɑ̀ mmíì wɑ̃̀ri m mɔ́mmuɔ nɛ̀ n nɔ̀ùtɛ̀, di bo bɑntɛ́ n wɑ̃rii ì dɛu mɛ̀mmɛ. 12Bɛ̀ɛ̀ di tié nkɛ dɔ́ di cɑ̃mmú, bɛ̀ dɔ́ di mbɛ̀ nɑɑtinɛ̀mu, bɛ̀ í dɔ́ kɛ́nnɑ́ɑ́ mbɛ̀ bɑɑkɛ́mɛ̀ Kirisi kudɑpɑ̃ɑ̃tí mɑ́ɑ̀ kpɛti kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ fɛ̃́ũ. 13Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ cɑ̃mmù, bɛ̀ í dɔɔri ikuɔ́ imɔu yɛ̃mmɛ̀, bɛ̀ dɔ́ di cɑ̃mmú kɛ́mpɔtìnɛ̀ di cɑ̃mmúmɛ̀ mmɛ. 14Mí m pɔtìnɛ̀ bɛ̀ bɑɑkɛ́mɛ̀ mmɛ Yesu kudɑpɑ̃ɑ̃tí. Dɛɛ̀ te kɛ̀ n yí yɛ̃́ kɛ dò nkutenkù kpɛrɛ bo, dɛ̀ mɛ mmúnkɛ í yɛ̃́ kɛ dò m bo. 15Kɑ̀ɑ cɑ̃ntɛ́ yoo ɑ í cɑ̃ntɛ́ dɛ kpɛti í bo. A bo nɑɑ́mmɛ̀ onitìpɑ̀nwè dɛɛ̀ tu. 16Di miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ yɛ̀mmɛ̀ dònnɛ̀ n kɔ̃mɛ Kuyie mbɛ̀ duɔ́ mmɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́ bɛ̀ pɑ̃ diwɛ̀ì: Bɛmbɛ nɛ̀ Kuyie nkɔbɛ bɛmɔu bɛ̀ɛ̀ bo kutenkù miɛkɛ. 17Nɛ̀ ti bo mbomɛ̀ òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ n kɔkɛ́nɛ̀, m mɔkɛ tìì fíɛ́tì tiì bɛnkú n túmɛ̀ Yesu kóo tɔ̃ntì. 18N kɔbɛ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi kó mɛsɑ̀ɑ̀ nni ndi bonɛ̀ dimɔu, kɛ̀ dɛ̀ mmɛ ndò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\