TENKETƐ́ 1

1Kuyie nyóó dɔɔ̀ kutenkù kɛ́dɔɔ̀ tiwɛtì nti nɛ̀ kɛtenkɛ̀. 2Kɛ̀ kɛtenkɛ̀ í mmɔkɛ kɛ̀ dòmmɛ̀, dɛ̀mɑrɛ̀ í mbo, kɛ̀ do dò nkubinku nku kɛ dò mbì. Kɛ̀ Kuyie nYɑɑ́ nnɔ́nkɛ́ ku ĩ́nkɛ̀ kɛ nɑmpú. 3Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Kuwennikuu yɛ̀nní! Kɛ̀ kùu yɛ̀nní. 4Kɛ̀ kùu pɛ́nsìrì kuwenniku kɛ́ kù cɑ̃̀ńnɛ́ nɛ̀ dibiìnnì, 5kɛ́yú kuwenniku kɛ dɔ̀ kuyie, nkɛ́yú dibiìnnì kɛ dɔ̀ kɛyènkɛ̀. Kɛ̀ kuyuokuu buotɛ́ kɛ̀ dikṹnweńnìi buotɛ́. Diyiè ketirì ndi. 6Kɛ̀ Kuyie ndɔ̀: Tiwɛtìi buotɛ́ kɛ́totɛ́ mɛniɛ kɛ̀ miɛ nní ḿbo kɛĩ́nkɛ̀ kɛ̀ mɛtɛ̃mɛ̀ bo kɛtenkɛ̀. 7Kù bɛ́i mmɛmmɛ kɛ̀ tiwɛtìi buotɛ́ kɛ́totɛ́ mɛniɛ, miɛ nkɛĩ́nkɛ̀ mɛtɛ̃mɛ̀ kɛtenkɛ̀. 8Kɛ̀ kùu yú kɛĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀ tiwɛtì. Kɛ̀ kuyuokuu buotɛ́ kɛ̀ dikṹnweńnìi buotɛ́. Diyiè dɛ́rì ndi. 9Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Mɛniɛ mmɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ mɛ̀ɛ tíí ndɛ̀mɑrɛ̀ mɑ́ɑ̀, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ feitɛ́. Kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ kù yɛ̃mmɛ̀. 10Kɛ̀ kùu yú dɛ̀ɛ̀ wɑɑ́nnì kɛ dɔ̀ kɛtenkɛ̀, kɛ́yú mɛniɛ nkɛ dɔ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì. 11Kɛ̀ Kuyie ndɔ̀: Titieti nɛ̀ timútì dɛ̀ɛ yɛ̀nní dɛbotí dɛbotí kɛ́mpɛí yɛbɛ. Kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ kù yɛ̃mmɛ̀. 12Timútì nɛ̀ titieti kɛ̀ dɛ̀ɛ yɛ̀nní kɛ́mpɛí dɛ bɛ, dɛ bɛ. Kɛ̀ kùu dɛ̀ pɛ́nsìrì. 13Kɛ̀ kuyuokuu buotɛ́ kɛ̀ dikṹnweńnìi buotɛ́. Diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì ndi. 14Kɛ̀ Kuyie nyíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kuwenniku ḿbo kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́mbɑɑ̀tì kɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyie nnɛ̀ yɛmɔ̀rɛ̀ nɛ̀ yɛwe nɛ̀ yɛbie, 15kɛ́mmí kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀. Kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ kù yɛ̃mmɛ̀. 16Kɛ̀ Kuyie ndɔɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ dɛ̀dɛ́rɛ̀ dɛ̀ɛ̀ bo mmí, kɛ̀ dɛdiɛrɛ̀ ntú diyiè dìì bo mmí kuyie, kɛ̀ dɛsɑ́m̀pɔ́rɛ̀ ntú otɑ̃̀nkù wèè bo mmí kɛyènkɛ̀, kɛ yíɛ́nɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃. 17Kɛ̀ Kuyie ndɛ̀ ɑ̃nnɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ mmí kɛtenkɛ̀. 18Kɛ̀ dɛ̀ mmí kuyie nnɛ̀ kɛyènkɛ̀, kɛ bɑɑ̀tì kuwenniku nɛ̀ dibiìnnì. Kɛ̀ kùu dɛ̀ pɛ́nsìrì. 19Kɛ̀ kuyuokuu buotɛ́ kɛ̀ dikṹnweńnìi buotɛ́. Diyiè nɑɑnnì ndi. 20Kɛ̀ Kuyie ndɔ̀: Dɛsĩ́ntɛ́kpɛrɛ dɛmɔuu buotɛ́ mɛniɛ mmiɛkɛ, kɛ̀ sinɔɔ buotɛ́ kɛ́nhɛintɛ kɛĩ́nkɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ kù bɛ́immɛ̀. 21Kɛ̀ kùù dɔɔ̀ siyĩĩ diɛsì nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ fòù mɛniɛ mmiɛkɛ, dɛbotí dɛbotí nɛ̀ sinɔɔ sibotí sibotí. Kɛ̀ kùu dɛ̀ pɛ́nsìrì, 22kɛ́ dɛ̀ pɑ̃ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ dɔ̀ dɛ̀ɛ piɛ́ kɛ́sṹṹ, nkɛ̀ siyĩĩ sṹṹ mmɛniɛ mmiɛkɛ, kɛ̀ sinɔɔ sṹṹ nkɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 23Kɛ̀ kuyuokuu buotɛ́ kɛ̀ dikṹnweńnìi buotɛ́. Diyiè nummurì ndi. 24Kɛ̀ Kuyie ndɔ̀: Kɛtenkɛ̀ɛ pɛitɛ́ iwũɔ̃ imɔu botí. Icɛ̃wũɔ̃ diɛyì nɛ̀ isɑ́m̀pɔ́ì nɛ̀ ikpɑwũɔ̃ ibotí ibotí nɛ̀ dɛbɑmbɑɑ̀nnɛ̀ dɛbotí dɛbotí. Kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ kù yɛ̃mmɛ̀. 25Kɛ̀ Kuyie ndɔɔ̀ iwũɔ̃ ibotí ibotí nɛ̀ icɛ̃wũɔ̃ nɛ̀ dɛbɑmbɑɑ̀nnɛ̀ dɛmɔu. Kɛ̀ kùu dɛ̀ pɛ́nsìrì. 26Kɛ̀ Kuyie ndɔ̀: Tí dɔɔ̀nɛ̀ onìtì kòo nti dònnɛ̀, kɛ́mbɑkɛ́ siyĩĩ nɛ̀ sinɔɔ sìì pùtì kɛĩ́nkɛ̀, nɛ̀ iwũɔ̃ ìì bo kɛtenkɛ̀ nɛ̀ dɛbɑmbɑɑ̀nnɛ̀ dɛmɔu. 27Kɛ̀ Kuyie ndɔɔ̀ onìtì kòo nkù dònnɛ̀. Kù do dɔ̀ɔ̀ onitidɔ̀ù nɛ̀ onitipòkù nwe. Kù bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ bɛ̀ nkù dònnɛ̀mu. 28Kɛ̀ kùu bɛ̀ pɑ̃ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Piɛ́nnɛ̀ kɛ́sṹṹ nkɛ́píɛ nkɛtenkɛ̀ kɛmɔu, kɛ́ nkɛ̀ bɑkɛ́, kɛ́mbɑkɛ́ siyĩĩ nɛ̀ sinɔɔ sìì pùtì kɛĩ́nkɛ̀, nɛ̀ iwũɔ̃ imɔu ìì bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 29Kɛ̀ Kuyie ndɔ̀: N di duɔ́mmu timútì timɔu tìì pɛí nɛ̀ dɛtie ndɛmɔu dɛ̀ɛ̀ pɛí, kɛ̀ dɛ̀ bo ntú di kó mudiì. 30N duɔ́mmu timútì nɛ̀ titieti kɛ̀ tì bo ntú iwũɔ̃ imɔu nɛ̀ tinɔ̀tì timɔu, nɛ̀ dɛbɑmbɑɑ̀nnɛ̀ dɛmɔu dɛ kó mudiì. Kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ kù yɛ̃mmɛ̀. 31Kɛ̀ kùu yɑ̀ kù dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ dɛmɔu kɛ́ dɛ̀ pɛ́nsìrì. Kɛ̀ kuyuokuu buotɛ́, kɛ̀ dikṹnweńnìi buotɛ́. Diyiè kuɔ́nnì ndi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\