TENKETƐ́ 10

1Ntɛ Nɔwee bí, Sɛmmu nɛ̀ Kɑmmu nɛ̀ Sɑfɛti kó kufuku mɛniɛ ndo kùɔ bɛnìtìbɛ̀ kɛ́deè, kɛ̀ bɛ̀ɛ piɛ́mu ibí. 2Sɑfɛti kó ibí tú: Kɔmɛɛ nɛ̀ Mɑkɔku nɛ̀ Mɑdɑii nɛ̀ Yɑfɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Tubɑɑdi nɛ̀ Mɛsɛki nɛ̀ Tidɑɑsi. 3Kɔmɛɛ kó ibí tú: Asekenɑɑsi nɛ̀ Difɑti nɛ̀ Tokɑdimɑ. 4Yɑfɑ̃ɑ̃ kó ibí tú: Edisɑɑ nɛ̀ Tɑdisisi nɛ̀ Kitimmu nɛ̀ Dodɑnimmu. 5Bɛɛ̀ do sũ̀ṹ nkɛ́cíɛ́tɛ́ kɛ́mɑɑ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì tɑkɛ́ kɛ́cɑ̃́nnɛ́ cɑ̃́nnɛ́ ibotí bɛ nɑ́ɑǹtì dò ndòmmɛ̀. 6Kɑmmu kó ibí tú: Kuusi nɛ̀ Misidɑimmu nɛ̀ Puti nɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃. 7Kuusi kó ibí tú: Sebɑɑ nɛ̀ Afidɑɑ nɛ̀ Sɑbitɑɑ nɛ̀ Dɑyemɑɑ nɛ̀ Sɑbitekɑɑ. Dɑyemɑɑ kó ibí tú: Sebɑɑ nɛ̀ Dedɑnni. 8Kuusi weè do wɛ̃̀tɛ kɛ́pɛitɛ́ Nɛmmudoti wèè do nɑɑ́ nhokpɑ̀rì ketiwè kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 9Nɛmmudoti do tú opɑɑwɑɑ̀ ndiɛwè nwe kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nwùó. Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yĩ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ teennɛ̀ kɑ̀ɑ ntú opɑɑwɑɑ̀ ndiɛwè Nɛmmudoti do dòmmɛ̀. 10Ntɛ yɛhɛkɛ̀ ketiyɛ̀ ò do bɑkɛ́ yɛ̀: Bɑbɛɛdi nɛ̀ Edɛsi nɛ̀ Akɑdi nɛ̀ Kɑdinɛɛ. Dɛ kó yɛhɛkɛ̀ do bo Sindeɑɑ miɛkɛ nkɛ. 11Kɛ̀ Nɛmmudotii ítɛ́ dɛ kó dihɛì kɛ́kɔtɛ Asidii kɛ́mɑɑ́ Ninifu nɛ̀ Debotidii nɛ̀ Kɑdɑɑ. 12Kɛ̀ Desɑ̃ɑ̃ ɛì dii ḿbo Ninifu nɛ̀ Kɑdɑɑ dihɛidiɛ̀ dɛ cuokɛ̀. 13Misidɑimmu yɑɑ̀bí tú Dudimmu nɛ̀ Anɑmimmu nɛ̀ Deɑbimmu nɛ̀ Nɑfutuyimmu 14nɛ̀ Pɑtidoosi nɛ̀ Kɑsiduimmu nɛ̀ Kɑfutɔɔ, bɛ̀ɛ̀ piɛ́ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ. 15Kɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ pɛitɛ́ Sidonni o kóò Po nɛ̀ Ɛti. 16Kɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ yɑɑ̀bí ntú: Yebusiibɛ nɛ̀ Amɔriibɛ nɛ̀ Kidikɑsiibɛ 17nɛ̀ Efiibɛ nɛ̀ Adikiibɛ nɛ̀ Siniibɛ 18nɛ̀ Adifɑdiibɛ nɛ̀ Semɑdiibɛ nɛ̀ Amɑtiibɛ. Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛɛ cíɛ́tɛ́, 19kɛ́kɑri Sidonni bɛ tenkɛ̀ dɛ nketɛ́ kɛ́cuó nKedɑɑdi nɛ̀ Kɑsɑɑ, Sodɔmmu nɛ̀ Komɔɔ bíɛ́kɛ̀, Adimɑɑ nɛ̀ Seboimmu kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛ Desɑ. 20Kɑmmu kó ibí nyi ìì do yɑ̀tɛ tinɑɑ̀mùntì, kɛ́kɑri yɛhɛkɛ̀ bɛ nɑ́ɑǹtì cɑ̃̀ɑ̃́ ncɑ̃́ɑ̃́mmɛ̀ nɛ̀ bɛ botí. 21Kɛ̀ Sɑfɛti kóo kótì Sɛmmu múnkɛɛ mɔɔtɛ ibí, weè tu Ebɛɛ kóo yɑ̀ɑ̀rì. 22Kɛ̀ Sɛmmu kó ibí ntú Edɑmmu nɛ̀ Asuu nɛ̀ Adipɑkisɑdi nɛ̀ Dudi nɛ̀ Arɑmu. 23Kɛ̀ Arɑmu kó ibí ntú: Uusi nɛ̀ Udi nɛ̀ Ketɛɛ nɛ̀ Mɑɑsi. 24Kɛ̀ Adipɑkisɑdi ntú Sedɑɑ cicɛ, kɛ̀ Sedɑɑ ntú Ebɛɛ cicɛ. 25Kɛ̀ Eebɛɛ mmɔkɛ ibí ìdɛ́ì, kɛ̀ dɛketirɛ̀ yètìrì ntú Pedɛki (dɛ̀ɛ̀ tu mɛyɑtimɛ̀). Dɛ kó dimɔ̀nnì ndi ibotí do yɑ̀tɛmɛ̀, kòo nɑntɛ̀ yètìrì ntú Yokitɑ̃ɑ̃. 26Kɛ̀ Yokitɑ̃ɑ̃ pɛitɛ́ Adimɔdɑdi nɛ̀ Sedɛfu nɛ̀ Asɑdimɑfɛti nɛ̀ Yedɑki, 27nɛ̀ Adodɑmmu nɛ̀ Usɑdi nɛ̀ Dikidɑ, 28nɛ̀ Obɑɑdi nɛ̀ Abimmɑyɛɛdi nɛ̀ Sebɑɑ, 29nɛ̀ Ofiidi nɛ̀ Afidɑɑ nɛ̀ Yobɑbu. Bɛmɔu mɛmmɛ bɛ̀ tu Yokitɑ̃ɑ̃ bí nyi. 30Bɛ̀ do bo Mɛsɑ ɛì ndi kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Sefɑɑdi tɑ̃rì, diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀. 31Kɛ̀ Sɛmmu kɔbɛ múnkɛɛ yɛ̀ kɛ́cɑ̃́nnɛ́ yɛhɛkɛ̀, yɛhɛkɛ̀ bɛ nɑ́ɑǹtì dò mmɛ̀ɛ̀ botí. 32Nɔwee bí kó iwuɔ nyi mɛmmɛ, bɛ̀ ì cɑ̃̀ńnɛ́mɛ̀ ibotí ibotí. Mɛniɛ ndo kùɔ bɛnìtìbɛ̀ kɛ́deè kɛ̀ bɛɛ̀ piɛ́ ibotí imɔu ìì bo kutenkù miɛkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\