TENKETƐ́ 11

1Bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu do nɑ́ɑ́ ntinɑ́ɑǹtì timɑ́ɑ̀ ndi, onìtì nɑ́ɑǹtì do í cɑ̃́ɑ̃́. 2Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́yɑ̀ kubiriku mɑkù, dihɛì bɛ̀ tu dì Sindeɑɑ kɛ bo mɑɑ́, 3kɛ́nɑ́kɛ́ bɛtɔbɛ̀ kɛ dɔ̀: Ítɛ́nɛ̀ kɛ̀ ti pííkú yɛdombiɛ, kɛ́ yɛ̀ pũ̀ńnɛ́ kɛ̀ yɛ̀ɛ kpenkɛ kɛ́ndò nyɛtɑ̃́rɛ̀, kɛ̀ tí wɑɑ́ nkùtìnɔ́ɔ̀ kɛ́nsĩɛ̃kù. 4Kɛ̀ tí mɑɑ́ dihɛì, kɛ́mɑɑ́ didènnì kɛ̀ dìi kɑ́ɑ́kɛ́ tiwɛtì, kɛ̀ ti yètìrìi feitɛ́, kɛ̀ ti bɑ́ɑ́ cíɛ́tɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu. 5Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncútɛ́ní kɛ bo yɑ̀ bɛnìtìbɛ̀ mɑɑ́ dìì ɛì nɛ̀ didènnì. 6Kɛ dɔ̀: Bɛ̀ mɛ̀ ntúmɛ̀ kubotí kùmɑ́ɑ̀ kɔbɛ kɛ nɑ́ɑ́ ntinɑ́ɑǹtì tìmɑ́ɑ̀, dɛ̀mɑrɛ̀ í yóó bɛ̀ dìtínnɛ́ bɛ̀ yóó nɑmu kɛ́dɔɔ̀ bɛ̀ dɔ́mɛ̀. 7Ti cútɛ́nɛ̀ kɛ́kɔkɛ́ bɛ nɑ́ɑǹtì, kɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑ́ nkɛ í yo bɛtɔbɛ̀ tu mù. 8Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ cíɛ nkɛtenkɛ̀ kɛmɔu, bɑ́ bɛ̀ í mmɑɑ́ dɛ kó dihɛì. 9Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ yu dɛ kó didènnì kɛ tú Bɑbɛɛdi. Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛ nkɔkɛ́ bɛnìtìbɛ̀ nɑ́ɑǹtì, kɛ́ bɛ̀ cíɛ nkɛtenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ. 10Sɛmmu kó kufuku tú kuu: Ò do mɔkɛ yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ (100) ntɛ kɛ́pɛitɛ́ Adipɑkisɑdi kɛ sɔ̃́ ndɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nyɛ̀dɛ́ɛ̀ nɛ̀ mɛniɛ nkùɔmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀. 11Dɛ kó difɔ̃nkúò, kɛ́mmɔkɛ yɛbie nsikɔusìnùmmù (500) kɛ́piɛ́ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀. 12Kɛ̀ Adipɑkisɑdi mmɔkɛ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛ̀nùmmù kɛ́pɛitɛ́ Sedɑɑsi. 13Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́mmɔkɛ yɛbie nsikɔusìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti (403), kɛ́piɛ́ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀. 14Kɛ̀ Sedɑɑ mmɔkɛ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti kɛ́pɛitɛ́ Ebɛɛ. 15Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Ebɛɛ mmɔkɛ yɛbie nsikɔusìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti (403) kɛ́piɛ́ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀. 16Kɛ̀ Ebɛɛ pɛitɛ́ Pɛdɛki kɛ́deè kɛ́mmɔkɛ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ kɛ́pɛitɛ́ Pedɛki. 17Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Ebɛɛ mmɔkɛ yɛbie nsikɔusìnɑ̀ɑ̀, nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti (430) kɛ́piɛ́ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀. 18Kɛ̀ Pedɛki mmɔkɛ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti kɛ́pɛitɛ́ Deyuu. 19Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́mmɔkɛ yɛbie nsikɔusìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀wɛi (209), kɛ́piɛ́ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀. 20Kɛ̀ Deyuu mmɔkɛ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ kɛ́pɛitɛ́ Seduki. 21Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́mmɔkɛ yɛbie nsikɔusìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ (207) kɛ́piɛ́ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀. 22Kɛ̀ Seduki mmɔkɛ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti kɛ́pɛitɛ́ Nɑɔɔ. 23Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́mmɔkɛ yɛbie nsikɔusìdɛ́ (200) kɛ́piɛ́ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀. 24Kɛ̀ Nɑɔɔ mmɔkɛ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀wɛi kɛ́pɛitɛ́ Tedɑɑ. 25Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́mmɔkɛ yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀wɛi (119), kɛ́piɛ́ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀. 26Kɛ̀ Tedɑɑ mmɔkɛ yɛbie nsipísìyiekɛ̀, kɛ́pɛitɛ́ Abɑrɑmmu nɛ̀ Nɑɔɔ nɛ̀ Atɑ̃ɑ̃. 27Tedɑɑ kó kufuku nku, weè pɛitɛ́ Abɑrɑmmu nɛ̀ Nɑɔɔ nɛ̀ Atɑ̃ɑ̃. Kɛ̀ Atɑ̃ɑ̃ pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ Dɔti, 28kɛ́kú, bɛ̀ ò pɛitɛ́ dìì ɛì Uudi Bɑbidɔnni kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ, kòo cicɛ Tedɑɑ kpɑɑ́ fòù. 29Kɛ̀ Abɑrɑmmuu puokɛ Sɑrɑii kɛ̀ Nɑɔɔ puokɛ Midikɑɑ Atɑ̃ɑ̃ kóo sɑpɑ̀ɑ̀. Atɑ̃ɑ̃ weè múnkɛ do pɛitɛ́ Isikɑɑ. 30Sɑrɑii do tú tɛhɑ̃ũntɛ ntɛ kɛ́nkpɑ dɛbirɛ. 31Kɛ̀ Tedɑɑ túótɛ́ o kóo dɑpɑ̀ɑ̀ nhAbɑrɑmmu nɛ̀ o yɑɑ̀birɛ Dɔti Atɑ̃ɑ̃ birɛ nɛ̀ o cɔ̀kù Sɑrɑii o kóo dɑpɑ̀ɑ̀ nhAbɑrɑmmu pokù. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ Uudi ɛì Bɑbidɔnni tenkɛ̀ kɛ́kɔtɛ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ tenkɛ̀, kɛ́tuɔkɛ Anɑɑ ɛì kɛ́ nkɛ mbo. 32Kɛ̀ Tedɑɑ nyóó kú kɛ mɔkɛ yɛbie nsikɔusìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀nùmmù (205).


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\