TENKETƐ́ 12

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Abɑrɑmmu kɛ dɔ̀: Ítɛ́ ɑ tenkɛ̀, ɑ kɔbɛ borɛ̀, ɑ cicɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́kɔtɛ n yóó dɑ bɛnkɛ kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀. 2M bo dɑ dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɑ̀ɑ botíi sṹṹ, kɑ̀ɑ yètìrìi feitɛ́ mɛdiɛ̀. Fɔ̃́ɔ̃̀ yó nte kɛ̀ ibotí imɔuu pɛ́tɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀. 3M bo dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ɛ̀ yóó dɑ dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ́dɔɔ̀ mɛyɛi mbɛ̀ɛ̀ bo ndɑ dɔ́nɛ̀ mɛyɛi. Fɔ̃́ɔ̃̀ yó nte kɛ̀ n dɔɔ̀ ibotí imɔu mɛsɑ̀ɑ̀. 4Dɛ mɔ̀nnì kɛ sɔ̃́ nhAbɑrɑmmu mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìyiekɛ̀ nɛ̀ yɛ̀nùmmù. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ítɛ́ Anɑɑ ɛì. 5Kòo yie nkɛ́ítɛ́ kɛ́nnɛínɛ̀ o pokù Sɑrɑii nɛ̀ o nɑntɛ̀ birɛ Dɔti kɛ́ntɔ o kpɛrɛ dɛmɔu nɛ̀ o dɑɑtì ò do dontɛ́ tì Anɑɑ ɛì, kɛ́kétɛ́ kɛ́cuó nKɑnnɑhɑ̃ɑ̃ bíɛ́kɛ̀, kɛ́tuɔkɛ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃. 6Mɛm̀mɛ kɛ̀ Abɑrɑmmuu pɛ̃ɛ̃tɛ́ Sisɛmmu ɛì kɛ́tuɔkɛ dibòrì mɑrì bɛ̀ tu dì Mɔdee mutie mɑmù borɛ̀. Dɛ kó dimɔ̀nnì Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ bɛɛ̀ do dɛ̀ bo. 7Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛnkɛ kumɑ́ɑ̀ Abɑrɑmmu kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N yóó duɔ́ nkɛ ntenkɛ̀ nkɛ ɑ yɑɑ̀bí. Kɛ̀ Abɑrɑmmuu mɑɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyiendiwũɔ̃tɔ̀nnì dɛ kó dibòrì. 8Ò dɛ nyìtɛ́ kɛ́kɔtɛ yɛtɑ̃rɛ̀ kó dihɛì Betɛɛdi diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ́kɑri Betɛɛdi nɛ̀ Aii dɛ cuokɛ̀ kɛ tó mɑɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndiwũɔ̃tɔ̀nnì tɛrì kɛ́bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́ kù yu kɛ dɔ̀ o Yiɛ̀. 9Kɛ̀ Abɑrɑmmu ńkɑ̀tì kɛ sɔɔti kɛ wetí Nɛkɛbu tempɛ̃ mbíɛ́kɛ̀. 10Kɛ̀ dikònnì diɛrìi tɑnní dihɛì kɛ̀ Abɑrɑmmuu ítɛ́, kɛ́kɔtɛ Esibiti tenkɛ̀ kɛ́mbo kɛ dɔ̀ yɛmɔ̀rɛ̀ mɑyɛ̀. 11Bɛ̀ tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì Esibiti kɛ́ntɑti dihɛì, kɛ̀ Abɑrɑmmuu nɑ́kɛ́ o pokù Sɑrɑii kɛ dɔ̀: N yɛ̃́mu ɑ túmɛ̀ oposɑ́ɑ́tì, 12Esibiti kɔbɛ yóó yɑ̀ ɑ wennimɛ̀ kɛ dɔ̀ ɑ tú m pokù nwe, kɛ́ n kuɔ kɛ́ dɑ yóu. 13Á bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ n tú ɑ tɑ̃ũ̀ nwe kɛ̀ bɛ̀ nni ndɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ nhɑ kpɛ́í, kɛ̀ nní nfòù. 14Bɛ̀ tùɔ̀koo dìì mɔ̀nnì Esibiti miɛkɛ kɛ̀ Esibiti kɔbɛɛ yɑ̀ o pokù wennimɛ̀ mɛdiɛ̀. 15Kɛ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì kó bɛtɔ̃mbɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́ nhò sɑ̃ntí okpɑ̀ɑ̀tì ììkɛ̀, kóò tùótɛ́ kɛ́kɔtɛnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 16Nɛ̀ o kpɛ́í nkòo kpɑ̀ɑ̀tìi dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nhAbɑrɑmmu kóò pɑ̃mmú ipe nɛ̀ sibɔɔ́ nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ tidɑɑtì bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ nɛ̀ yòyóbɛ̀. 17Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mpotɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ mɛdiɛ̀ nhAbɑrɑmmu pokù Sɑrɑii kpɛ́í. 18Kɛ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tìi yú Abɑrɑmmu kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ n dɔ̀ɔ̀ miɛ? Dɛ̀ dòmmɛ̀ kɑ̀ɑ í n nɑ̀kɛ́ kɛ tú ɑ pokù nwe? 19Dɛ̀ dòmmɛ̀ kɑ̀ɑ n nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ nhɑ tɑ̃ũ̀ nwe kɛ̀ nh ò tùótɛ́ kɛ bo puokɛ? Nto ɑ pokù kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́. 20Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi duɔ́ nkòo tɔ̃mbɛ̀ɛ bɛti Abɑrɑmmu nɛ̀ o kpɛrɛ dɛmɔu dihɛì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\