TENKETƐ́ 13

1Mɛm̀mɛ kɛ̀ Abɑrɑmmuu túótɛ́ o pokù nɛ̀ o kpɛrɛ ò mɔ̀kɛ dɛ̀, kɛ̀ Dɔti nwe nɛínɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ Nɛkɛbu tempɛ̃ mbíɛ́kɛ̀. 2Abɑrɑmmu do mɔkɛ tikpɑ̀tì nti mɛsɑ̀ɑ̀, nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ. 3Kɛ̀ Abɑrɑmmuu ítɛ́ Nɛkɛbu tempɛ̃ kɛ́tuɔkɛ Betɛɛdi nɛ̀ Aii dɛ cuokɛ̀ ò do ketɛ́ kɛ́bɑ́tɛ́ dɛ̀. 4Ò do mɑɑ́ dɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ́bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́ kù yu kɛ dɔ̀ o Yiɛ̀. 5Dɔti wèè do nɛínɛ̀ Abɑrɑmmu ò múnkɛ do mɔkɛmu ipe nɛ̀ sibɔɔ́ nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ. Kɛ mɔkɛ tiyɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ dɔ̀ɔ̀rinɛ̀ tì titouti. 6Bɑ́ kɛtenkɛ̀ í mbɛ̀ sɑ̀nnɛ̀ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do mɔkɛmɛ̀ iwũɔ̃ mɛdiɛ̀. 7Kɛ̀ Abɑrɑmmu kó bɛnɑɑcɛ̃mbɛ nɛ̀ Dɔti kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kpɑ. Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ nɛ̀ Pedisiibɛ do dɛ mbo. 8Kɛ̀ Abɑrɑmmuu nɑ́kɛ́ Dɔti kɛ dɔ̀: Mí nnɛ̀ fɔ̃́ ti í dò nkɛ́kpɑ, ti nɑɑcɛ̃mbɛ mɛ nyí dò nkɛ́kpɑ, kɛ yɛ̃́ ti wɛ̃ḿmɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 9Á wéntɛ́ kɛ́dɛitɛ ɑ dɔ́ kùù píkù kɛ̀ tí yɑtɛ. Kɑ̀ɑ kɔ̀tɛ kubɑkù yoú n kɔtɛ kucɑ̃̀nku. Kɑ̀ɑ mɛ nkɔ̀tɛ kucɑ̃̀nku ń kɔtɛ kuyoú. 10Kɛ̀ Dɔtii wéntɛ́ kɛ́yɑ̀ Suditɛ̃ɛ̃ kó kɛtenkɛ̀ kɛ̀ kɛ̀ boo bɑ̀mmùù kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Soɑɑ ɛì. Ti Yiɛ̀ nKuyie mu ndo í cɔ́u ndìì mɔ̀nnì Sodɔmmu ɛì nɛ̀ Komɔɔ ɛì kɛ̀ dɛ kó kɛtenkɛ̀ nɛ̀ Soɑɑ ɛì kɛ̀ dɛ̀ boomu, kɛ wenni kɛ dò nti Yiɛ̀ nKuyie ndo dɔ̀ɔ̀ kùù púú, kɛ nɑɑti kɛ dònnɛ̀ Esibiti kó kɛtenkɛ̀. 11Kɛ̀ Dɔtii tɑ̃ɑ̃tɛ́ Suditɛ̃ɛ̃ kó kubiriku bíɛ́kɛ̀, kɛ́ kɛ nkɔtɛ. Mɛm̀mɛ bɛ̀ yɑ̀tɛmɛ̀. 12Kɛ̀ Abɑrɑmmu ḿbo Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kó dihɛì, kɛ̀ Dɔti ḿbo kubiriku kó yɛhɛkɛ̀, kɛ cónnɛ́ tiyɑ̀ɑ̀tì kó titouti kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Sodɔmmu. 13Sodɔmmu kɔbɛ do tú bɛnitiyonkubɛ mbɛ, kɛ dɔɔri mɛyɛi ndiɛmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ yóù Kuyie. 14Dɔti nɛ̀ Abɑrɑmmu bɛ̀ yɑ̀tɛ dìì mɔ̀nnì, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Abɑrɑmmu kɛ dɔ̀: Wéntɛ́ ɑ cómmú dɛ̀, kɛ́wéntɛ́ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ́wéntɛ́ ɑ bɑkù yoú nɛ̀ kucɑ̃̀nku. 15A mɛ̀ nwùó nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ n yóó kɛ̀ ndɑ duɔ́mmu fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ yɑɑ̀bío sɑ̃́ɑ̃̀. 16M bo duɔ́ nkɑ̀ɑ yɑɑ̀bíi sṹṹ mmɛsɑ̀ɑ̀ mmubirímú kɔ̃mɛ. Wèè bo nɑ kɛ́kɑɑ mmubirímú, weè bo nɑ kɛ́kɑɑ nhɑ yɑɑ̀bí. 17Ítɛ́ kɛ́ce, ndɛ kó kɛtenkɛ̀ kɛmɔu kɛ̀ duɔ́mɛ̀ n kɛ̀ ndɑ duɔ́mmu. 18Kɛ̀ Abɑrɑmmuu ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́sɔɔ́ nkɛ́kɑri dibòrì mɑrì bɛ̀ tu dì Mɑmmudee kó mutie borɛ̀ Ebunɔɔ tɑkɛ́, kɛ́mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ́bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\