TENKETƐ́ 14

1Dɛ kó dimɔ̀nnì kɛ̀ Amudɑfɛɛdi Sindeɑɑ ɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Adiyɔki Edɑsɑɑ ɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Kedɔɔdɑomɛɛ Edɑmmu ɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Tideɑdi Koyimmu ɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì. 2Kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́ndokùnɛ̀ Bedɑɑ Sodɔmmu kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Bidisɑɑ Komɔɔ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, nɛ̀ Sinɛɑbu Adimɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, nɛ̀ Simmɛbɛɛ Seboimmu kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Bedɑɑ bɛ̀ tu dìì ɛì Soɑɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. 3Kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí Sidimmu kó kubiriku, dɛ̀ɛ̀ nɑɑ́ nyíe ndɑ̀mɛ́ɛ̀rì wèè kó mɛniɛ ndò mmukɔ́kúɔ́. 4Yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ Kedɔɔdɑomɛɛ mbɛ̀ bɑkɛ́. Yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ ditɑ̃ɑ̃́nnì miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò yetɛ. 5Yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ dinɑɑnnì miɛkɛ kɛ̀ Kedɔɔdɑomɛɛ nɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò wɛ̃ńnɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́pɔntɛ Defɑiibɛ bɛ̀ɛ̀ bo Asitɑdoti-Kɑnnɑimmu ɛì, nɛ̀ Susiibɛ bɛ̀ɛ̀ bo Ammu ɛì nɛ̀ Emiibɛ bɛ̀ɛ̀ bo Kidiyɑtɑimmu ɛì 6nɛ̀ Oriibɛ bɛ̀ɛ̀ bo Seii kó yɛtɑ̃rɛ̀ miɛkɛ, kɛ́ bɛ̀ bɛ̀ti kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Edi-Pɑdɑnni kó dihɛì dìì tɔ̀kɛ́nɛ̀ tɛdɔntɛ̀, 7kɛ́nkũntiní kɛ́pɔntɛ Ammisipɑti bɛ̀ tu dìì ɛì Kɑdɛɛsi, kɛ́pɔntɛ Amɑdesiibɛ kó kɛtenkɛ̀ kɛmɔu, nɛ̀ Amɔriibɛ bɛ̀ɛ̀ bo Asɑsɔnni-Tɑmɑɑ. 8Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sodɔmmu kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Komɔɔ kou nɛ̀ Adimɑ kou nɛ̀ Seboimmu kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Bedɑɑ, nɛ̀ Soɑɑ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́kɔtɛ Sidimmu kó kubiriku, 9kɛ́dokɛ́nɛ̀ Kedɔɔdɑomɛɛ Edɑmmu kóo kpɑ̀ɑ̀tì, nɛ̀ Tedeɑdi Koyimmu ɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì Amudɑfɛɛdi Sinnɛɑɑ ɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Adiyɔki Edɑsɑɑ ɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Kɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀nùmmù ndokùnɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀. 10Sidimmu kó kubiriku do mɔkɛ yɛfɔ̃̀tɛ̀ nyɛ kɛ̀ kùtìnɔ́ɔ̀ pìɛ́kɛ́ yɛ miɛkɛ. Kɛ̀ Sodɔmmu kóo kpɑ̀ɑ̀tìi nɛ̀ Komɔɔ kou kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́ kɛ́duó yɛ miɛkɛ, kɛ̀ bɛsɔmbɛɛ cokɛ́ kɛ́dekɛ ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀. 11Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ Sodɔmmu nɛ̀ Komɔɔ kɔbɛ kɛ́túótɛ́ bɛ kpɑ̀tì, nɛ̀ bɛ diitì kɛ́kònnɛ̀. 12Kɛ múnkɛɛ túótɛ́nɛ̀ Dɔti Abɑrɑmmu nɑntɛ̀ birɛ nɛ̀ o kpɑ̀tì timɔu kɛ́kònnɛ̀. 13Kòò mɔùu cokɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Abɑrɑmmu, Ebedeebɛ botí kou, ò borɛ̀ Amɔriibɛ botí kou Mɑmmudee kó dɛtie mborɛ̀. Mɑmmudee tebìí do tú Ɛsikɔɔdi nɛ̀ Anɛɛ. Bɛtɑ̃ɑ̃ti mɛmmɛ bɛ̀ do wɛ̃ńnɛ̀ Abɑrɑmmu nwe didootitĩ̀nnì. 14Abɑrɑmmu kèè dìì mɔ̀nnì bɛ̀ kònnɛ̀mɛ̀ Dɔti koò kpetí, kɛ́duɔ́ nkòo tɔ̃mbɛ̀ bɛ̀ piɛ́ bɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑ́ɑ́tí, sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ni (318), kɛ̀ bɛ̀ɛ tũnnɛ kɛ́tuɔkɛ Dɑnni tenkɛ̀. 15Kɛ̀ Abɑrɑmmu bɛ̀ totí yɛtĩ̀rɛ̀ yɛtĩ̀rɛ̀ pɛ́u, kɛ̀ bɛ̀ɛ cɛ̃tìnnɛ bɛ dootitɔbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ, kɛ́ bɛ̀ bɛ̀ti kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Obɑɑ, dihɛì dìì bo Dɑmɑɑsi bɑkù yoú bíɛ́kɛ̀, 16kɛ́fietɛ bɛ̀ do tùótɛ́ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ nɛ̀ Dɔti nɛ̀ o kpɛrɛ dɛmɔu nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀. 17Abɑrɑmmu nɑ dìì mɔ̀nnì okpɑ̀ɑ̀tì Kedɔɔdɑomɛɛ nɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò wɛ̃ńnɛ́ kɛ́nkũnti, kɛ̀ Sodɔmmu kóo kpɑ̀ɑ̀tìi yɛ̀nní kóò co Sɑfee kó kubiriku miɛkɛ, bɛ̀ tu kù okpɑ̀ɑ̀tì biriku. 18Kɛ̀ Mɛsisedɛki Sɑdɛmmu kóo kpɑ̀ɑ̀tì wèè tu Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ ku kuɔ́ nìùtì, kòo kɔtɛnní pɛ̃́ɛ̃̀ nɛ̀ mɛnɑɑ̀ nkóò co, 19kɛ́mɔɔ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nhAbɑrɑmmu kpɛ́í nkɛ dɔ̀: Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kù dɑ dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 20Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ te kɑ̀ɑ nɑ ɑ dootitɔbɛ̀ ku yètìrì ndɛu! Kɛ̀ Abɑrɑmmuu dɛitɛ ò tɔní dɛ̀ bɑ́ tɛ̀ɛ̀ píítɛ̀ miɛkɛ, dɛmɑ́ɑ̀ dɛmɑ́ɑ̀ kóò duɔ́. 21Kɛ̀ Sodɔmmu kóo kpɑ̀ɑ̀tìi nɑ́kɛ́ Abɑrɑmmu kɛ dɔ̀: N duɔ́ mbɛnìtìbɛ̀ kɛ́nte tinɛntì ɑ ɛí tì. 22Kɛ̀ Abɑrɑmmuu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N youtɛ n nɔ̀ùtɛ̀ ntɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ ku ììkɛ̀, 23kɛ pɑ̀rìkɛ̀ kɛ tú n yí yóó túótɛ́ ɑ kpɛrɛ mɑrɛ̀ bɑ́ fɛpɑ̀ɑ̀konyĩɛ̃̀fɛ̀ yoo kunɛùkù kó kuhɔ̃ũ, ɑ yɑ̀ɑ̀ bo yĩ́ fɔ̃́ɔ̃̀ te mí nhAbɑrɑmmu kɛ̀ n nɑɑ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì. 24N yí yóó túótɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ í tú n kó bɛnìtìbɛ̀ di dɛ̀. Bɛ̀ɛ̀ n cíe mbɛɛ̀ tu: Anɛɛ nɛ̀ Ɛsikɔɔdi nɛ̀ Mɑmmudee, bɛɛ̀ bo túótɛ́ bɛ kpɛrɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\