TENKETƐ́ 15

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛnkɛ kumɑ́ɑ̀ Abɑrɑmmu kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑ́ nyĩɛ̃̀kù! Míì tu ɑ kó kudɔpìkù, m bo dɑ cú dɛ̀ bo ndɛu mɛdiɛ̀. 2- 3Kɛ̀ Abɑrɑmmu dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ bo n duɔ́ mbɑ? N yí mɔkɛ dɛbirɛ, kɛ̀ n kóo tɔ̃ntì Ediesɛɛ Dɑmɑɑsi ɛì kou, wèè bo n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, weè yóó túótɛ́ n kpɛrɛ. 4Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Weè í yóó túótɛ́ ɑ kpɛrɛ. A yóó pɛitɛ́ dɛ̀ɛ̀ birɛ dɛɛ̀ yóó dɛ̀ tùótɛ́. 5Kɛ̀ Kuyie ndennɛ Abɑrɑmmu ditowɑɑ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɔ́útɛ́ tiwɛtì kɛ́yɑ̀ siwɑ̃̀ɑ̃, ɑ bo nɑ kɛ́ sì kɑ̀ɑnɑɑ̀? Kɛ̀ kù yíɛ́ kɛ dɔ̀: Siwɑ̃̀ɑ̃ dòmmɛ̀, ɑ yɑɑ̀bí yóó sṹṹ mmɛɛ̀ botí. 6Kɛ̀ Abɑrɑmmuu yie nti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i ntì, kɛ̀ dɛɛ̀ nte kɛ̀ kù dɔ̀, ò dɔ̀ɔ̀ri kù dɔ́mɛ̀. 7Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Míì dɑ íinní Uudi ɛì, Bɑbidɔnni kó kɛtenkɛ̀, kɛ bo dɑ duɔ́ kɛ ntenkɛ̀ ɑ mɛ̀ mbo kɛ̀ɛ̀ miɛkɛ. 8Kɛ̀ Abɑrɑmmu dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie, m bo yĩ́mɛ kɛ́bɑntɛ́ n yóó tiekɛmɛ̀ dɛ kó kɛtenkɛ̀? 9Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Wɑɑnní dinɑɑsɛrì nɛ̀ dibɔsɛrì nɛ̀ dipedɑɑ̀, dɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ tɛnɔ́nkpetɛ nɛ̀ dikpɛtìnɔ́nkperi. 10Kɛ̀ Abɑrɑmmu wɑɑnní iwũɔ̃ inyi, kɛ́kékɛ́ i cuokɛ̀, kɛ́ ì dɔú nkɛ́cuó nyitɔbɛ̀, ò mɛ nyí nkèkɛ́ sinɔ́nkpeé. 11Kɛ̀ timɑncòntìi kɔtɛní, kɛ bo cɔ dɛ kó imɑɑ, nkòo tì bɛ̀ti. 12Diyiè tɑti dìì mɔ̀nnì kɛ̀ inuɔ mpĩ́ nhAbɑrɑmmu kòo duɔ́ mɛdiɛ̀, kɛ̀ dibiìnnì diɛrì mɑrìi ò sɔ̃̀ńtɛ́, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhò pĩ mmɛdiɛ̀. 13Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A nyɛ̃́ kɛ tú ɑ yɑɑ̀bí bo kɔtɛ dihɛì mɑrì dìì í tú i kpɛri, kɛ́ nkɛ̀ bo kɛ dɔ̀ yɛbie nsikɔusìnɑ̀ɑ̀ (400), kɛ tú tidɑɑtì kɛ̀ bɛ̀ ì fɛ̃́ũnko. 14Kɛ̀ n fɛ̃́ũ ndɛ kó kubotí kùù ì fɛ̃́ũnko, kɑ̀ɑ yɑɑ̀bí nyɛtì kɛ tɔ tikpɑ̀tì mɛdiɛ̀. 15Fɔ̃́ nhɑ yó mbonɛ̀ diwɛ̀ì ndi kɛ yɑ̀ɑ kótɛ́ kɛ́kú, kɛ̀ bɛ̀ dɑ kũnnɛ́ ɑ yɛmbɛ̀ borɛ̀. 16A yɑɑ̀bí kó iyɑɑ̀bí, iì wɛ̃tiní kɛ ntenkɛ̀. Kɛ yɛ̃́ Amɔriibɛ yɛi mu nyí sũ̀ṹmmɛ̀ kɛ tùɔ̀kɛ m bo bɛ̀ bɛ̀ti dɛ̀. 17Diyiè tɑ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ dɛ̀ɛ biitɛ sɑ̃̀ṹ, kɛ̀ Kuyie nkɔtɛní kɛ́ndò mmuhɑ̃ɑ̃́ nnɛ̀ kuyukú nɛ̀ fɛhɑ̃ɑ̃dɛɛ̀nfɛ̀, kɛ pɛ̃nkù iwũɔ̃ bɛ̀ kèkɛ́ ì sɑ̀ku. 18Dɛ yiè ndi ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̀unnɛ̀mɛ̀ kumɑ́ɑ̀ Abɑrɑmmu kɛ dɔ̀: N yóó duɔ́ ndɛ kó kɛtenkɛ̀ ɑ yɑɑ̀bí nyi kɛ̀ ì nkɛ̀ te, kɛ́túótɛ́ kukó kùù bo Esibiti mɑ̀nku, kɛ́kɑ̃́ɑ̃́ kukó ndiɛkù Efɑdɑti. 19Keniibɛ nɛ̀ Kenisiibɛ nɛ̀ Kɑdimɔniibɛ, 20nɛ̀ Itiibɛ nɛ̀ Pedisiibɛ nɛ̀ Defɑiibɛ, 21nɛ̀ Amɔriibɛ nɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ nɛ̀ Kidikɑsiibɛ nɛ̀ Yebusiibɛ, bɛɛ̀ te dɛ kó kɛtenkɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\