TENKETƐ́ 16

1Abɑrɑmmu pokù Sɑrɑii do í pɛitɛ́ dɛbirɛ. Kɛ nɛ́ mmɔkɛ kunitipodɑɑkù mɑkù, Esibiti kɔku, kɛ̀ ku yètìrì tu Akɑɑ. 2Kɛ̀ Sɑrɑii nɑ́kɛ́ o dɔù kɛ dɔ̀: A wúómmu ti Yiɛ̀ nKuyie nyí m pɑ̃mɛ̀ ibí. Duɔ́nɛ̀ n kó kudɑɑkù, kɛ̀ dɛ yɛ̀mmɛ̀ ò bo m pɛitɛ́ dɛbirɛ. Kɛ̀ Abɑrɑmmuu yie ndɛ kó tinɑ́ɑǹtì. 3Kɛ̀ Sɑrɑii túótɛ́ o kó kudɑɑkù Esibiti tenkɛ̀ kɔku Akɑɑ kɛ́puó nho dɔù Abɑrɑmmu. Dɛ̀ do sɔ̃́ nhò mɔ̀kɛ yɛbie ntɛpíítɛ̀ ntɛ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ miɛkɛ. 4Kɛ̀ Abɑrɑmmuu duɔ́nɛ̀ Akɑɑ kòo púó. Ò bɑntɛ́ dìì mɔ̀nnì ò pùómmɛ̀ kɛ́senkɛ̀rì Sɑrɑii ò tu wèè kó kudɑɑkù. 5Kɛ̀ Sɑrɑii nɑ́kɛ́ Abɑrɑmmu kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ɔ̃̀ te kɛ̀ bɛ̀ n sɑ̃̀ɑ̃́. Míì tùótɛ́ n kó kudɑɑkù kɛ dɑ puó, nɛ̀ kù bɑntɛ́mɛ̀ kɛ dò nkù pùó nkù tɛ̃́nkɛ í n wúó. Ti Yiɛ̀ nKuyie kuù bo ti pútɛ́ fɔ̃́ nnɛ̀ mí. 6Kɛ̀ Abɑrɑmmuu nɑ́kɛ́ Sɑrɑii kɛ dɔ̀: A kó kudɑɑkù nku, kɛ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ kù te, dɔɔ̀ ku ɑ dɔ́mɛ̀. Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sɑrɑii fɛ̃́ũ nhAkɑɑ mmɛdiɛ̀, kòo cokɛ́ kɛ́tɑ dikpɑ́ɑ̀ cuokɛ̀. 7Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnìi ò yɑ̀ dikpɑ́ɑ̀ cuokɛ̀ tɛbintɛ mɑtɛ̀ tɑkɛ́, Suudi kó kucɛ borɛ̀. 8Kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Akɑɑ ɑ bonní dɛ, ɑ kɔri kɛ? Kòò dɔ̀: N cokù Sɑrɑii nwe n tú wèè kó kudɑɑkù. 9Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnìi ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Wɛ̃tɛ o borɛ̀ kɛ́nyíé nhò yɛ̃ mmù. 10Kɛ̀ dìi yíɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie mbo duɔ́ nkɑ̀ɑ yɑɑ̀bíi sṹṹ mmɛdiɛ̀, bɑ́ òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ ì kɑ̀ɑ. 11A púó nkɛ yóó pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ ndɛ, ɑ́ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Isimɑyɛɛri, kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkèèmɛ̀ ɑ sɑ́útìi. 12Dɛ kó dɛbirɛ yó ndò ndikpɑ́ɑ̀ kóo sɑ̃mmɑrímú nwe, kɛ́nkpɑnnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu, kɛ̀ bɛ̀ ndɛ kpɑ̀nnɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ ncɑ̃́ɑ̃́ nkɛ ɑ̃ dɛmɑ́ɑ̀, kɛ dɛ́tirinɛ̀ dɛ kɔbɛ. 13Kɛ̀ Akɑɑ yú Kuyie nkùù o bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀ Atɑ-Edii-Doyii (dɛ̀ɛ̀ tu: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù n wùó). Kɛ dɔ̀: M mɛ̀nkɛ yɑ̀mu Kuyie nkɛ kpɑɑ́ fòùɑ̀? 14Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ yu tɛbintɛ tɛ̀ɛ̀ bo Kɑdɛɛsi, nɛ̀ Bedɛdi dɛ cuokɛ̀ kɛ tú: Dɑɑyii-Doyii (dɛ̀ɛ̀ tu: Kuyie kùù ǹ wùó nku kó tɛbintɛ). 15Kɛ̀ Akɑɑ pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ, kɛ̀ dɛ cicɛ Abɑrɑmmuu dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Isimɑyɛɛri. 16Akɑɑ do yóó pɛitɛ́ Abɑrɑmmu dɛbirɛ kɛ sɔ̃́ nhò mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìni nɛ̀ yɛkuɔ̀ ndi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\