TENKETƐ́ 17

1Abɑrɑmmu mɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì yɛbie nsipísìwɛi nɛ̀ yɛ̀wɛi, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò bɛnkɛ kumɑ́ɑ̀, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Míì tu Kuyie mmuwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀. A ndɔɔri n dɔ́mɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀. 2M bo dɑ tɑunnɛ̀ m mɑ́ɑ̀, kɛ́duɔ́ nkɑ̀ɑ yɑɑ̀bíi sṹṹ mmɛdiɛ̀. 3Kɛ̀ Abɑrɑmmuu nínkú kɛ́sĩ́nnɛ́ kɛtenkɛ̀, kɛ̀ Kuyie nhò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: 4Ntɛ n yóó dɑ tɑunnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí m mɑ́ɑ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ yóó nɑɑ́ nyibotí pɛ́u cicɛ. 5A yètìrì tɛ̃́nkɛ í yó ntú Abɑrɑmmu, bɛ̀ yó ndɑ yu kɛ tú Abɑrɑhɑmmu nwe, kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ yóó nɑɑ́mmɛ̀ ibotí pɛ́u cicɛ. 6M bo duɔ́ nkɑ̀ɑ yɑɑ̀bíi sṹṹ mmɛdiɛ̀ mmɔ́mmɔmmɛ, kɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ɛ ɑ̃nnɛ́ i miɛkɛ. 7N yó ndɑ tɑummu, ɑ kó difɔ̃nkúò kɛ́ntɑunɛ̀ ɑ yɑɑ̀bí, itɔ̃ntì itɔ̃ntì, kɛ́ ndɑ te fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ yɑɑ̀bí sɑ̃́ɑ̃̀. 8Fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ yɑɑ̀bí m bo di duɔ́ nkɛtenkɛ̀ ɑ mɛ̀ mbo kɛ̀ kupɔ̀ɔ̀kù, di bo tiekɛ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ omɔu sɑ̃́ɑ̃̀, mí nKuyie nkɛ̀ nní ndi te. 9Kɛ̀ Kuyie nyíɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ Abɑrɑhɑmmu kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ yɑɑ̀bí nɛ̀ di bo mbomɛ̀, di mpĩ́ n kó mɛtɑummɛ̀. 10Ntɛ di dò nkɛ́ndɔɔrimɛ̀ ti kó mɛtɑummɛ̀ miɛkɛ: Di fuku miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tu bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ ncɑ̃mmù. 11Di kó mucɑ̃mmù muù yó mbɛnkú mí nnɛ̀ díndi ti tɑumɛ̀, 12- 13kɛ́ncɑ̃mmù nɛ̀ tidɑɑtì bɛ̀ piɛ́ tì di cɛ̃́ĩ nɛ̀ di do ntì, nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ di bonɛ̀. Kɛ̀ di níí pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ, dɛ̀ mmɔkɛ yɛwe yɛ̀ni kɛ dí dɛ̀ cɑ̃ntɛ́. Di yó mmɛ nhɔ̃ nkɛ̀ dɛ̀ ntú ti kó mɛtɑummɛ̀ kó mɛcɑnnimɛ̀ mí nnɛ̀ díndi sɑ̃́ɑ̃̀. 14Kɛ̀ wèè í cɑ̃ntɛ́ dí ò dènnɛ di cuokɛ̀, ò í tũ̀nnɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í n tɑummɛ̀ kó ikuɔ́. 15Kɛ̀ Kuyie nnɑ́kɛ́ Abɑrɑhɑmmu kɛ dɔ̀: A tɛ̃́nkɛ bɑ́ nyu ɑ pokù kɛ tú Sɑrɑii, o yètìrì yó ntú Sɑrɑɑ nwe. 16M bo ò dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkòò dɑ pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ, ò bo nɑɑ́ nyibotí pɛ́u yɔ̃. O yɑɑ̀bí miɛkɛ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bo buotɛ́ pɛ́u. 17Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu nínkú kɛ́sĩ́nnɛ́ kɛtenkɛ̀, kɛ́dɑɑ́, kɛ́bɛ́i nnɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ dɔ̀: M bo yĩ́mɛ kɛ́pɛitɛ́ dɛbirɛ mí nwèè mɔ̀kɛ yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ (100), kɛ̀ Sɑrɑɑ mɔ̀kɛ yɛbie n sipísìwɛi, ò bo yĩ́mɛ kɛ́pɛitɛ́? 18Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu nɑ́kɛ́ Kuyie nkɛ dɔ̀: Kɛ̀ Isimɑyɛɛri cɛ̃́nkɛ fòù, kɑ̀ɑ ò dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, m bɑ́ɑ́ bekɛ òmɔù tɛ̃́nkɛ! 19Kɛ̀ Kuyie nnɑ́kɛ́ Abɑrɑhɑmmu kɛ dɔ̀: A pokù Sɑrɑɑ bo dɑ pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ, kɑ̀ɑ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Isɑki. M bo nhò tɑunɛ̀ nɛ̀ o yɑɑ̀bío sɑ̃́ɑ̃̀. 20A m bekɛ tì Isimɑyɛɛri kpɛ́í, n yiemmu kɛ yóó ò dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. Ò bo pɛitɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀, nkòo botíi sṹṹ, bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ bo yɛ̀nní o botí miɛkɛ, kòò ntú kubotí diɛkù yɑ̀ɑ̀rì. 21N nɛ́ yó n tɑunɛ̀ Isɑki nwe, dɛ̀ yɑ̀ɑ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ miɛ nkɛ̀ Sɑrɑɑ pɛitɛ́ wè. 22Kuyie nnɑ̀kɛ́ dìì mɔ̀nnì Abɑrɑhɑmmu kɛ́deè, kɛ́ítɛ́ kɛ́dekɛ kɛĩ́nkɛ̀. 23Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu túótɛ́ o birɛ Isimɑyɛɛri nɛ̀ tidɑɑtì tìì piɛ́ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ ò do ntìì kó dimɑ̀ɑ̀ kɛ́ tì cɑ̃mmú dɛ kó diyiè Kuyie nhò nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀. 24- 25Abɑrɑhɑmmu do mɔkɛ yɛbie nsipísìwɛi nɛ̀ yɛ̀wɛi ndi, kòo birɛ Isimɑyɛɛri mɔ̀kɛ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò cɑ̃ntɛ́. 26Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ o birɛ Isimɑyɛɛri bɛ̀ ɛ̀nnɛ kɛ́cɑ̃ntɛ́ diyiè dìmɑ́ɑ̀ ndì, 27nɛ̀ tidɑɑtì bɛ̀ piɛ́ tì o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ ò do ntì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\