TENKETƐ́ 18

1Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛnkɛ kumɑ́ɑ̀ Abɑrɑhɑmmu dibòrì bɛ̀ tu dì Mɑmmudee kó dɛtie mborɛ̀, kɛ sɔ̃́ ndiyiè còḿmú yɛyɔ kɛ̀ kuyiìnkù bo, kòò kɑ̀ri kutouku bòrìnùù, 2kɛ́yɑ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ̀ bɛ̀ còḿmú o tɑkɛ́. Kòo ítóo kɛ́ bɛ̀ co kɛ́nínkú kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ bɛ ììkɛ̀, 3kɛ́nɑ́kɛ́ bɛ kóò mɔù kɛ dɔ̀: Di bɑ́ɑ́ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 4Yóunɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɑɑnní mɛniɛ nkɛ̀ dí ɔ́ú di nɑɑ̀cɛ̀i, kɛ́om̀pɛ̀ mutie muu ntɑkɛ́. 5M bo wɑɑ́ mmudiì kɛ́ di duɔ́ nkɛ̀ dí di, kɛ́pɛ́tɛ́ muwɛ̃rímú, kɛ́nɑ kɛ́sɔɔtɛ́ di cɛ, di bɑ́ɑ́ pɛ̃ɛ̃tɛ́ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɛmmɛ. Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Dɔɔ̀ ɑ bɛ́i ntì. 6Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu cokɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́tɑroo kutouku Sɑrɑɑ borɛ̀, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Wɑɑ́ mmuyuo mmù yó nsɑ̀nnɛ̀mɛ̀ kɛ́ɑ̃ntɛ kɛ́dɔɔ̀ tipɛ̃́mpɛ̃ńtì tìtɑ̃ɑ̃ti mɛcɑ̃ɑ̃. 7Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu cokɛ́ kɛ́pĩ́nní dinɑɑdɑbii dìì wenni, kɛ ɑ̃ mɛkùɔ̀ nkɛ́duɔ́ nho kóo n tɔ̃ntì mɔù kòo dì kùɔ kɛ́bénnɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃. 8Imɑɑ mbi dìì mɔ̀nnì kòo ì tùótɛ́ kɛ́wɑɑ́ mmɛnɑɑmiɛ̀ mmɛ̀ɛ̀ kɑ̃ntɛ́ nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ ũmmú bɑ̀mbɑ̀ nkɛ́ bɛ̀ ĩ̀ńnɛ́, kɛ̀ bɛ̀ nyo nkòò còḿmú bɛ tɑkɛ́, kɛ dírí mutie. 9Kɛ̀ bɛ̀ɛ bekɛ Abɑrɑhɑmmu kɛ dɔ̀: A pokù Sɑrɑɑ borɛ? Kòò dɔ̀: Ò bo kutouku miɛkɛ. 10Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ kó dìmɑrì dɔ̀: Dɛ̀ yɑ̀ɑ bo nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ miɛ, kɛ̀ nní nwɛ̃tiní ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ sɔ̃́ nhɑ pokù Sɑrɑɑ pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ ndɛ. Kɛ̀ Sɑrɑɑ còḿmú kutouku bòrìnùù Abɑrɑhɑmmu fɔ̃nkúò kɛ yo. 11Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Sɑrɑɑ bɛ̀ do kòtɛ́ mɛdiɛ̀ mmɛ, bɑ́ Sɑrɑɑ tɛ̃́nkɛ í nyuɔ. 12Kɛ̀ Sɑrɑɑ dɑɑ́ omɑ́ɑ̀ borɛ̀ kɛ dɔ̀: N kòtɛ́mu n tɛ̃́nkɛ í yuɔ, kɛ̀ n dɔù múnkɛ kòtɛ́. 13Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbekɛ Abɑrɑhɑmmu kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yĩ́mɛ kɛ̀ Sɑrɑɑ dɑɑ́, kɛ tú ò kòtɛ́ kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ò bo pɛitɛ́mɛ̀ dɛbirɛ? 14Dɛ̀mɑrɛ̀ bo ti Yiɛ̀ nKuyie nyĩɛ̃kú dɛ̀ɑ̀? Dɛ̀ yɑ̀ɑ bo nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ miɛ nkɛ̀ nní nwɛ̃tiní ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ sɔ̃́ nSɑrɑɑ pɛitɛ́mu dɛnitidɑbirɛ. 15Kɛ̀ Sɑrɑɑ kɔ̃m̀bùɔ̀tìi do, kòo nɛnni kɛ dɔ̀: N yí dɑɑ́. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: A dɑɑ́mu. 16Kɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́cuó nSodɔmmu bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu bɛ̀ cíe. 17Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: M bɑ́ɑ́ sɔnnɛ Abɑrɑhɑmmu n yóó dɔɔ̀ tì. 18O kó kubotí yóó dɛukɛ mɛdiɛ̀ mmɛ kɛ́nkpeńnì. Weè yó nte kɛ̀ ibotí imɔuu pɛ́tɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀. 19N we ntɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo duɔ́ nkòo bí nɛ̀ o yɑɑ̀bí kɛ̀ bɛ̀ nyíé n kuɔ́, kɛ̀ i borimɛ ńwenni kɛ̀ ì dɔ̀ɔ̀ri n dɔ́mɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ nh ò dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ n yɛ̃ n yóó ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀. 20Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Abɑrɑhɑmmu kɛ dɔ̀: Bɛnìtìbɛ̀ kuɔ̀nnɛ̀ Sodɔmmu nɛ̀ Komɔɔ dɛ kɔbɛ mɛdiɛ̀ mmɛ, bɛ cɑɑ̀rìmɛ̀ dɛumu. 21M bo kɔtɛ kɛ́síékɛ́, kɛ̀ bɛ̀ mɛ̀nkɛ cɑɑrimu n yɑ̀. 22Kɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ɛ kétɛ́ kɛ́nkɔri Sodɔmmu bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní nkpɑɑ́nɛ̀ Abɑrɑhɑmmu. 23Mɛm̀mɛ kɛ̀ Abɑrɑhɑmmu tɔ́ɔ́nko ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀ kɛ́ kù bekɛ kɛ dɔ̀: A bo yie nkɛ́wɛ̃nnɛ́ onitisɑ̀ù nɛ̀ oyɛiwe kɛ́kuɔɑ̀? 24Kɛ̀ bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ bo Sodɔmmu sipísìnùmmù, ɑ bo bɛ̀ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ́kuɔɑ̀? A bɑ́ɑ́ bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́ nkɛ́yóu dihɛì bɛ kpɛ́ínɑ́ɑ̀? 25Bìtì! A bɑ́ɑ́ yie nkɛ́ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀. A bɑ́ɑ́ yie nkɛ́túótɛ́ onitisɑ̀ù kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ oyɛiwe kɛ́kuɔ, kòò sɑ̀ùu cɔutɛ́ oyɛiwe kó tiyɛ̃ĩti. Fɔ̃́ nwèè bekùnɛ̀ kutenkù kumɔu, ɑ bɑ́ɑ́ yóu ɑ bo dɔɔ̀mɛ̀ dɛ̀ɛ̀ wenni. 26Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: Kɛ̀ ǹ yɑ̀ bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ sipísìnùmmù Sodɔmmu miɛkɛ m bo cĩ́ɛ̃́ ndihɛì dimɔu bɛ kpɛ́í. 27Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmu dɔ̀: Yóu kɛ̀ n yíɛ́ dɑ bɛ́innɛ̀ n Yiɛ̀ nKuyie mí nwèè tu mutɑ̃́ɑ̃́ nkɛ tú mutɑ́pɛí. 28Kɛ̀ bɛ̀ í tùɔ̀kɛ sipísìnùmmù, kɛ bo sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀nùmmù ɑ́ pɔntɛ dɛ kó dihɛìɑ̀ɑ̀? Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: Kɛ̀ n yɑ̀ bɛ̀ɛ̀ wenni kɛ̀ bɛ̀ bo sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀nùmmù, m bɑ́ɑ́ pɔntɛ dihɛì. 29Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ wenni kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ bo sipísìnɑ̀ɑ̀ tɑ́? Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: Kɛ̀ bɛ̀ bo sipísìnɑ̀ɑ̀ m bɑ́ɑ́ pɔntɛ dihɛì. 30Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmu dɔ̀: A miɛkɛ bɑ́ɑ́ pɛikɛ n dɑ bɑ́ɑ́mmu, kɛ̀ bɛ̀ bo sipísìtɑ̃ɑ̃ti tɑ́? Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: Kɛ̀ bɛ̀ bo sipísìtɑ̃ɑ̃ti m bɑ́ɑ́ dì pɔ̀ntɛ. 31Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmu dɔ̀: N dɑ bɑ́ɑ́mmu yóu kɛ̀ n yíɛ́ kɛ́bɛ́i, kɛ̀ bɛ̀ bo sipísìdɛ́ tɑ́? Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie n dɔ̀: Kɛ̀ bɛ̀ bo sipísìdɛ́ m bɑ́ɑ́ pɔntɛ dihɛì. 32Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmu yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ bɑ́ɑ́ nh ɔunɛ̀, n yóó bɛ́i mmɛsɔmmɛ mmɛ. Bɛ̀ɛ̀ wenni kɛ̀ bɛ̀ bo tɛpíítɛ̀ tɑ́? Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: Kɛ̀ bɛ̀ bo tɛpíítɛ̀ m bɑ́ɑ́ pɔntɛ dihɛì. 33Bɛ̀ nɑ̀kɛ́ mɛmmɛ kɛ́deè, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyítɛ́, kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu kò nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\