TENKETƐ́ 19

1Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ tuɔkoo Sodɔmmu kuyuoku kɛ sɔ̃́ nDɔti kɑ̀ri dihɛì kó dibòrì, kɛ́ yɛ̀ yɑ̀ní kɛ́ítɛ́ kɛ́ yɛ̀ co, kɛ́nínkóo kɛtenkɛ̀. 2Kɛ dɔ̀: N di bɑ́ɑ́mmu kɛ tú dí kɔtɛ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ɔ́ú di nɑɑ̀cɛ̀i, kɛ́yié nkɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ dí pɛ̃ɛ̃tɛ́. Kɛ̀ yɛ̀ dɔ̀: Áɑ̀, ti bo yiénko tikɑ̃titouti. 3Kɛ̀ Dɔtii yetoo kɛ̀ bɛ̀ɛ kò nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kòo dɔɔ̀ mudiì nɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀ wèè í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti kɛ̀ bɛ̀ɛ di. 4Bɛ̀ ketɛ́ kɛ mu nyí nduɔ́, kɛ̀ Sodɔmmu kó bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛmɔu, ibí nɛ̀ bɛkótíbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ́cɛ̃ɛ̃tɛ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, 5kɛ́bekɛ Dɔti kɛ dɔ̀: Yé bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀tɛ́ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kuyuoku? Dennɛní bɛ kɛ̀ tí bɛ̀ duɔ́nɛ̀. 6Kɛ̀ Dɔtii yɛ̀nní kɛ́cómmú ditowɑɑ̀ kɛ́kpetínnɛ́ dicɑ̀ù, 7kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N nɛ́pobɛ̀, bɑ́ɑ́ dɔɔ̀nɛ̀ mɛyɛi. 8M mɔkɛ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mu nyí yɛ̃́ onitidɔ̀ù, m bo bɛ̀ dènnɛní kɛ̀ dí bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ di dɔ́mɛ̀, kɛ̀ biɛ, n kó bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ mbɛ, di bɑ́ɑ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mbɛ̀ tɑ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ. 9Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Dɔti kɛ dɔ̀: Ítɛ́ dɛndɛ! A tú opɔ̀ɔ̀ nwe diɛ. Fɔ̃́ɔ̃̀ bɑ́ɑ́ ti nɑ́kɛ́ ti dò nkɛ́dɔɔ̀mɛ̀. Kɑ̀ɑ í yɛ̃́ tí dɑ dɔɔ̀ mɛyɛi nkɛ̀ mɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ti nɑ mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀. Bɛ̀ yĩ mɛmmɛ kóò tèntoo kɛ́ndɔ́ kɛ́pɔntɛ dicɑ̀ù. 10Kɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ bɛdɛ́bɛ̀ɛ dɛtɛ Dɔti kɛ́tɑnnɔ̀ɔ bɛ borɛ̀, kɛ́kpetínnɛ́ dicɑ̀ù, 11kɛ́ bɛ̀ bɔntɛ́ tiyũ̀ɔ̃̀ntì bɛmɔu, ibí nɛ̀ bɛkótíbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ nhɑ̀rì ditowɑɑ̀ bɑ́ bɛ̀ í nyɑ̀ dibòrì bo kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀. 12Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ yɛdɛ́ɛ̀ nɑ́kɛ́ Dɔti kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ mɔ̀kɛ ɑ kɔbɛ dihɛì diì mmiɛkɛ, ɑ cɔ̀ɔ̀bɛ̀ nɛ̀ initidɑbí nɛ̀ initipobí, ɑ bɛ̀ dènnɛ. 13Ti Yiɛ̀ nKuyie nkèè bɛnìtìbɛ̀ kuɔ̀nnɛ̀mɛ̀ mmɛ dihɛì diì nkɔbɛ, kɛ ti tɔ̃nní kɛ̀ ti yóó dì pɔ̀ntɛ. 14Kɛ̀ Dɔtii yɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ o cɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do pɔ̃ o sɑpɑ̀mbɛ̀, kɛ dɔ̀: Yɛ̀nnɛ̀ dihɛì diì mmɛcɑ̃ɑ̃, ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó dì pɔ̀ntɛmu. Kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ ndò nhò nu nwɑ́ntí. 15Kukṹnwentóo mɔ̀nnì kɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Dɔti kɛ dɔ̀: Mɔ́nnɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́túótɛ́ ɑ pokù, nɛ̀ ɑ sɑpùmbí idɛ́ kɛ̀ di yɛ̀ dihɛì, kɛ̀ dɛ̀ í dò mmɛmmɛ di bo kú mɛyɛi mbo tuɔkɛní dìì mɔ̀nnì dihɛì. 16Kɛ̀ Dɔti nhɔɔtí kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃rɛ̀ɛ bɛ̀ dɛ̀tɛ, wenwe nɛ̀ o pokù nɛ̀ o sɑpùmbí idɛ́, kɛ́yɛ̀nnɛ̀ dihɛì mɑ̀nku, kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́mɛ̀ kóò dɛɛtɛ́. 17Kuyie ntɔ̃rɛ̀ bɛ̀ dènnɛ dìì mɔ̀nnì dihɛì mɑ̀nku, kɛ̀ dìmɑrì mɑ́ɑ̀ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Cokɛ́ kɛ́dɛɛtɛ́ ɑ fòmmu, ɑ bɑ́ɑ́ wɛ̃ɛ̃tɛ ɑ fɔ̃nkúò, ɑ bɑ́ɑ́ cómmú dɛ̀mɑrɛ̀ kutempɛ̃ nkuù mmiɛkɛ. Á cokɛ́ kɛ́sɔri ditɑ̃rì diì mborɛ̀ kɛ́dontɛ́ ɑ ɔ̃nnì. 18Kɛ̀ Dɔti dɔ̀: Áɑ̀, m bɑ́ɑ́ nɑ! 19A n dɔ̀ɔ̀mu mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ n dɛɛtɛ́. N yí yóó nɑ kɛ́cokɛ́ kɛ́tuɔkɛ di ntɑ̃rì kɛ̀ mɛyɛi nkpɑɑní, n yó nkpɑɑ́ cokù kɛ̀ mɛ̀ n nìntɛmu kɛ́ n kuɔ. 20Ntɛ tɛhɛitɛ̀ sɑ́m̀pɔ́tɛ̀ tɛ̀ɛ̀ tɔ̀kɛ́ní, n yóó nɑ kɛ́cokɛ́ kɛ́tuɔkɛ tɛ̀. Tɛ̀ mɑ̀ sɑ́m̀pɔ́rɛ̀ ndɛ, yóu kɛ̀ n cokɛ́ kɛ́ dɛ nsɔri kɛ́dontɛ́ nh ɔ̃nnì. 21Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃, n yiemmu kɛ bo wɛ̃tɛ kɛ́ dɑ dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́yóu dɛ kó tɛhɛitɛ̀ ɑ yɛ̃ ntɛ̀. 22Kɔtɛ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́sɔri, kɑ̀ɑ í tùɔ̀kɛ n yí yóó dɔɔ̀ tìmɑtì. Kɛ̀ bɛ̀ɛ yú dɛ kó dihɛì kɛ dɔ̀ Soɑɑ (dɛ̀ɛ̀ tu tɛhɛitɛ̀). 23Kɛ̀ Dɔti nyóó tuɔkɛ Soɑɑ kɛ sɔ̃́ ndiyiè yɛ̀nní. 24Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncṹũnní muhɑ̃pòpùo nSodɔmmu ɛì nɛ̀ Komɔɔ ɛì ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ mù ncɔ́ú. 25Kɛ̀ dɛ kó yɛhɛkɛ̀ yɛdɛ́ cɔ́útɛ́, nɛ̀ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ dɛtie. 26Kɛ̀ Dɔti pokùu wɛ̃ɛ̃tɛ o fɔ̃nkúò kɛ́nɑɑ́ ndikɔ́kɛ́tɑ̃́rì. 27Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu yɛ̀ dikṹnweńnì sɛ̀ì, kɛ́kɔtɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nwee ò nɑ̀ɑ́nnɛ̀ dɛ̀, 28kɛ́wéntɛ́ Sodɔmmu nɛ̀ Komɔɔ nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dɛ̀ tɔ̀kɛ́ kɛ́yɑ̀ kuyukú kɛ̀ kù yìɛ̀ kɛ dò nfɛhɑ̃ɑ̃tofɛ kɔku. 29Kuyie ndɔ́ kɛ́cɔ́u ndìì mɔ̀nnì yɛhɛkɛ̀ Dɔti do bo kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ kpɛyɛ, kɛ́coo mmu Dɔti kù yɛ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nhAbɑrɑhɑmmu kpɛ́í. 30Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Dɔtii yɔtɛ ò bo mbomɛ̀ Soɑɑ ɛì, kɛ́ítɛ́ nɛ̀ o sɑpɑ̀mbɛ̀ bɛdɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́nhɑ̃ kutɑ̃dènkù mɑkù miɛkɛ. 31Kɛ̀ Nkɔɔ nɑ́kɛ́ o nɑntɛ̀ kɛ dɔ̀: Ti cicɛ kòtɛ́mu, òmɔù mɛ nyí bo wèè bo ti puokɛ kɛ́ndònnɛ̀ ibotí imɔu dɔ̀ɔ̀rimɛ̀. 32Yóu kɛ̀ tí ò duɔ́ mmɛnɑɑ̀ nkòo yɑ̃̀ kɛ́muɔ́, kɛ̀ tí kɔtoo kɛyènkɛ̀, kòo ti duɔ́nɛ̀ kɛ̀ tí pɛitɛ́ ibí kɛ̀ ìi sɔɔtɛ́ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 33Dɛ kó kuyuoku kɛ̀ bɛ̀ɛ duɔ́ mbɛ cicɛ mɛnɑɑ̀ nkòo muɔ́, kɛ̀ Nkɔɔ kɔtɛ bɑ́ o cicɛ í yɛ̃́ ò tɑroo dìì mɔ̀nnì yoo ò yɛ̀ dìì mɔ̀nnì. 34Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kòo nɑ́kɛ́ o nɑntɛ̀ kɛ dɔ̀: Nɛ̀ n cicɛ ti duɔ́mu kɛyènkɛ̀. Tí wɛ̃tɛ kóò duɔ́ mmɛnɑɑ̀ nkòo muɔ́, nkɑ̀ɑ mɛ ntó kɔtɛ kɛ nyènkɛ̀ kóò duɔ́nɛ̀, ti yóó mɛ nyĩ́ kɛ́pɛitɛ́ ibí kɛ̀ ìì sɔɔtɛ́ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 35Kɛ̀ bɛ̀ tó ò duɔ́ mmɛnɑɑ̀ nkòo muɔ́, kòo sɑ́m̀pɔ́ù mɛ ntó kɔtɛ kóò duɔ́nɛ̀, bɛ cicɛ í nyɛ̃́ ò kɔ̀too dìì mɔ̀nnì nɛ̀ ò ìtɛ́ dìì mɔ̀nnì. 36Mɛm̀mɛ Dɔti pòńnɛ́mɛ̀ o sɑpɑ̀mbɛ̀ bɛdɛ́. 37Kɛ̀ Nkɔɔ pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ kɛ́ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀: Mɔɑbu. Weè yɑɑ̀bí tú Mɔɑbiibɛ yíe nkó diyiè. 38Kòo sɑ́m̀pɔ́ùu pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ kɛ́ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀: Bɛni-Ami. Bɛ̀ yu weè kó iyɑɑ̀bí kɛ tú Amɔniibɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\