TENKETƐ́ 2

1Mɛm̀mɛ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo. 2Kuyie mpĩ́ nku tɔ̃mmú mumɔu yɛwe yɛ̀kuɔ̀ ndi, kɛ́om̀pɛ̀ diyiè yiénnì yiè. 3Kù dì pɑ̃mu mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ dì cɑ̃̀ńnɛ́ kɛ̀ dì tu ku kpɛri, kɛ yɛ̃́ kù dèèmɛ̀ ku tɔ̃mmú mumɔu kɛ òmpɛ̀ diì yiè. 4Miɛ m̀botí nku Kuyie ndɔ̀ɔ̀mɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀, nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo. Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ɔ̀ dìì mɔ̀nnì kɛtenkɛ̀ nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀, 5titieti nɛ̀ timútì dɛ̀ do í bo, ti Yiɛ̀ nKuyie mmu ndo í duɔnní fɛtɑɑfɛ̀, onìtì mu ndo í bo kɛ bo nkuuti. 6Mupɑ̃̀ɑ̃ mmɑmù muù do yiɛ̀ní kɛ yɔ́ɔ́rì kɛtenkɛ̀. 7Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔɔ̀ onìtì nɛ̀ mutɑ̃́ɑ̃́, nkɛ́fuutɛ o ɔ̃nnì muyɑɑ́ nkòo mɔɔtɛ mufòmmu. 8Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbuɔtí dɛtie nkupúú sɑ̀ɑ̀kù Edɛnni, diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ́kɑnnɛ kù dɔ̀ɔ̀ wèè nìtì dɛ miɛkɛ. 9Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ dɛtesɑ̀ɑ̀rɛ̀ dɛbotí dɛbotíi yɛ̀nní, kɛ́mpɛí yɛbɛ kɛ̀ yɛ̀ wenni kɛ nɑɑti. Kɛ̀ kùu soó nkupúú cuokɛ̀ mutie mùù duɔ̀ mmufòmmu nɛ̀ mùù yĩ́ɛ̃́kùnko mɛsɑ̀ɑ̀ ǹnɛ̀ mɛyɛi. 10Kɛ̀ kukó ndiɛkù nyiɛ̀ní Edɛnni kɛ yɔ́ɔ́rì dɛ kó kupúú kɛ́totɛ́ kucɛ mɛ̀nɑ̀ɑ̀. 11Kuketikù yètìrì tu Pisɔ̃ɔ̃ kɛ̀ kù fitɛ́ dihɛì bɛ̀ tu dì Afidɑɑ. Kɛ̀ mɛsɔɔ mbo dɛ kó dihɛì miɛkɛ, 12mɛsɔɔ nkperímɛ̀ nɛ̀ tihúúntì fɔ̃ɔ̃ti nɛ̀ yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ yɛ̀ɛ̀ donku dɛu. 13Kɛ̀ kudɛ́ríkù yètìrì tu Kiyɔ̃ɔ̃ kuù fitɛ́ dihɛì bɛ̀ tu dì Kuusi. 14Kɛ̀ kutɑ̃ɑ̃́nkù kpɛri tú Tikidi, kuù pũɔ̃̀ ndiyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ firì dihɛì bɛ̀ tu dì Asidii, kɛ̀ kunɑɑnkù kpɛri tú Efɑdɑti. 15Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɑnnɛ onìtì dɛ kó kupúú miɛkɛ kòò bo nkù kuuti kɛ kù bɑ̀ɑ. 16Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ yɛtɑnnɔ̀ kɛ dɔ̀: A bo nɑ kɛ́nyo ndɛtie ndɛmɔu dɛ̀ɛ̀ bo kupúú dɛ kó yɛbɛ. 17A nɛ́ bɑ́ɑ́ di mùù yĩ́ɛ̃́kùnko mɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ mɛyɛi mmu bɛ, kɑ̀ɑ yɛ̀ di dìì yiè ɑ kumu. 18Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ̀ í wenni onìtì bo mbomɛ̀ omɑ́ɑ̀, m bo ò dɔ̀ɔ̀ wèè yó nhò dònnɛ̀ koò teénnɛ̀. 19Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntúótɛ́ mutɑ̃́ɑ̃́ nkɛ́dɔɔ̀nɛ̀ iwũɔ̃ imɔu, nɛ̀ tinɔ̀tì timɔu kɛ́duɔ́ nkɛ̀ dɛ̀ nkɔrìní onìtì borɛ̀, kɛ̀ kù bo yɑ̀ ò yóó dɛ̀ yu yɛ̀ɛ̀ yètɛ̀. Bɑ́ dɛ̀, dɛ̀ do dò nkɛ́mmɔkɛmu diyètìrì. 20Kɛ̀ Adɑmmuu duɔ́ nyicɛ̃wũɔ̃ i yètɛ̀ kɛ́duɔ́ nyikpɑkpɛyi i yètɛ̀, kɛ́duɔ́ nsinɔɔ si yètɛ̀. Ò mɛ nyí mpɛ̀tɛ́ wèè bo nhò dònnɛ̀ koò teénnɛ̀. 21Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkòo yɛ̃̀ nkɛ́duɔ́, kɛ̀ kùu dɛitɛ kucĩntóo kùmɑ́ɑ̀ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́pɔ̃nnɛ́ tikɔ̃̀ntì, 22kɛ́túótɛ́ dɛ kó kucĩntóo kɛ́dɔɔ̀nɛ̀ onitipòkù kóò duɔ́ nhonitidɔ̀ù. 23Kòo ò yɑ̀ kɛ dɔ̀: ɛ̃̀hɛ̃́ɛ̃̀! Ntɛ wèè tu n kṹɔ̃̀ kó dikɔ̃́ũ̀, n kɔ̃̀ntì kó tikɔ̃̀ntì. Bɛ̀ bo nhò yu kɛ tú onitipòkù kɛ yɛ̃́ Kuyie nhò dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ onitidɔ̀ù kó dikɔ̃́ũ̀ ndi. 24Dɛɛ̀ te kòo nitidɔ̀ù bo yóu o cicɛ nɛ̀ o yɔ̃, kɛ́tɑunnɛ̀ o pokù kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑɑ́ nhonìtì omɑ́ɑ̀. 25Onitidɔ̀ù nɛ̀ o pokù bɛ̀ do bo yɛfɔ̃̀kperɛ̀ nyɛ, ifɛi mɛ nyí mbɛ̀ bo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\