TENKETƐ́ 20

1Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu ítɛ́ Nɛkɛbu tempɛ̃ kɛ́kɑri Kɑdɛɛsi nɛ̀ Suudi ɛì dɛ cuokɛ̀, kɛ́ dɛ̀ ìtɛ́ kɛ́kɑri Kedɑɑri ɛì, 2kɛ́nnɑ́ɑ́ nkɛ tú o pokù Sɑrɑɑ tu o tɑ̃ũ̀. Kɛ̀ Abimɛdɛki Kedɑɑri kóo kpɑ̀ɑ̀tìi túótɛ́ Sɑrɑɑ kɛ́kònnɛ̀. 3Kɛ̀ Kuyie nnɑ́kɛ́ Abimɛdɛki nɛ̀ tidɔuǹtì kɛyènkɛ̀ kɛ dɔ̀: A mɛ ntùótɛ́ wèè nitipòkù ɑ yóó kúmu, ò yemmu. 4Kɛ sɔ̃́ nhAbimɛdɛki mu nyí ò duɔ́nɛ̀, kɛ́nɑ́kɛ́ Kuyie nkɛ dɔ̀: N Yiɛ̀, n yí cɑ̀ɑ̀rɛ̀, ɑ bo sɔ̃́ntɛ́ kɛ́ n kuɔɑ̀? 5Abɑrɑhɑmmu n nɑ̀kɛ́ kɛ tú o tɑ̃ũ̀ nwe, kòo nitipòkù múnkɛ yɛ̃ nho tɑ̃ũ̀ nwe. N yí ò tòú kɛ yĩɛ̃̀kù, n yí cɑ̀ɑ̀rɛ̀. 6Kɛ̀ Kuyie nyíɛ́ kóò bɛ́innɛ̀ tidɔuǹtì kɛ dɔ̀: N yɛ̃́mu kɛ tú ɑ ò tòú kɛ̀ í yĩɛ̃̀kù. N yí dɔ́ ɑ n yetɛ́nɛ̀mu, dɛɛ̀ te kɛ̀ n yí yóu kɑ̀ɑ ò duɔ́nɛ̀. 7Tɛ̃́nnɛ́ dɛ kóo nitipòkù o dɔù. Ò dɔù tu m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò nwe. Ò bo m bɑ́ntɛ̀ ɑ kpɛ́í kɑ̀ɑ nfòù. Kɑ̀ɑ mɛ nyí ò tɛ̃̀ńnɛ́, ɑ́ nyɛ̃́ kɛ tú ɑ yóó kúmu nɛ̀ ɑ kɔbɛ bɛmɔu. 8Kɛ̀ Abimɛdɛkii entɛ dikṹnweńnì sɛ̀ì, kɛ́yú o kó bɛtũ̀mbɛ̀, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ pĩ. 9Kɛ̀ Abimɛdɛkii yú Abɑrɑhɑmmu kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ ti dɔ̀ɔ̀ miɛ? N dɑ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ bɑ, kɑ̀ɑ dɔ́ mɛyɛi ndiɛmɛ̀ɛ do mí nnɛ̀ n kɔbɛ ti ĩ́nkɛ̀? A n dɔ̀ɔ̀ onìtì í dɔɔrimɛ̀ mmɛ otɔù, 10bɑ nte kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ? 11Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmu dɔ̀: N yɛ̀mmɛ̀ do dò ndi nhɛì kɔbɛ í dému Kuyie nkɛ yó n kuɔ m pokù kpɛ́í. 12Ò tu n tɑ̃ũ̀ nwe bɑkɛ yie, kɛ̀ ti wɛ̃ nti cicɛ omɑ́ɑ̀ kɛ̀ ti yɔ̃bɛ̀ nɛ́ cɑ̃́ɑ̃́. Kɛ̀ nh ò puokɛ. 13Kuyie nduɔ́ ndìì mɔ̀nnì kɛ̀ n yìtɛ́ n cicɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, n nɑ̀kɛ́ diì mɔ̀nnì m pokù kɛ dɔ̀: Kɛ̀ ti kɔ̀tɛ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ ɑ dɔ̀ ɑ tú n tɑ̃ũ̀. 14Kɛ̀ Abimɛdɛkii túótɛ́ ipe nɛ̀ sibɔɔ́ nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ tidɑɑtì, bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀, kɛ́duɔ́ nhAbɑrɑhɑmmu, kóò tɛ̃̀ńnɛ́ o pokù Sɑrɑɑ. 15Kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ntɛ dihɛì dimɔu, wéntɛ́ ɑ dɔ́ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́mɑɑ́. 16Kòo nɑ́kɛ́ Sɑrɑɑ kɛ dɔ̀: N duɔ́mmu ɑ tɑ̃ũ̀ mɛdítíbii ntɛkɔupíítɛ̀ (1000), kɛ̀ dɛ̀ bo bɛnkɛ ɑ kɔbɛ bɛmɔu ɑ í dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mmɛ tìmɑtì tinɑ́ɑǹtì tii mmiɛkɛ. 17Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu bɑ́ntɛ̀ Kuyie, kɛ̀ Abimɛdɛki nɛ̀ o pokù nɛ̀ o bí kɛ̀ bɛ̀ɛ miɛtɛ́, kɛ́piɛ́ ibí. 18Kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ Abimɛdɛki cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ bɛmɔu tɛ̃́nkɛ í mpɛí, Abɑrɑhɑmmu pokù Sɑrɑɑ kpɛ́í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\