TENKETƐ́ 21

1Ti Yiɛ̀ nKuyie nyí nyɛ̃̀ nkù do yɛ̃ nkù yóó dɔɔ̀ tì Sɑrɑɑ, kɛ́ tì dɔ̀ɔ̀. 2Kɛ̀ Sɑrɑɑ púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ Kuyie ndo yɛ̃ nhò yóó dɛ̀ pɛitɛ́ dìì mɔ̀nnì. Kɛ sɔ̃́ nhAbɑrɑhɑmmu kòtɛ́. 3Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu yú o pokù Sɑrɑɑ ò pɛitɛ́ dɛ̀ɛ̀ birɛ kɛ dɔ̀ Isɑki. 4Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmu dɛ̀ cɑ̃ntɛ́ diyiè niínnì yiè Kuyie ntì nhò nɑ̀kɛ́mɛ̀. 5Bɛ̀ do yóó pɛitɛ́ Isɑki kɛ sɔ̃́ nhAbɑrɑhɑmmu mɔ̀kɛ yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ (100) ntɛ. 6Kɛ̀ Sɑrɑɑ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kuyie nni n dɔ̀ɔ̀ diwɛ̀ì ndi. Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo keè Isɑki kpɛ́í diwɛ̀ì bo bɛ̀ pĩ n kpɛ́í. 7Kòo yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: We ndo yɛ̃́ kɛ dò nSɑrɑɑ bo piɛ́ Abɑrɑhɑmmu ibí diyiè mɑrì! Ntɛ mí nkoò pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ o kótì cuokɛ̀. 8Kɛ̀ dɛbirɛɛ kótɛ́, dɛ̀ cɑ̀tɛ́ dìì yiè kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu ɑ̃nnɛ́ dibɑnni. 9Kɛ̀ Esibiti kóo nitipòkù pɛitɛ́ dɛ̀ɛ̀ birɛ Abɑrɑhɑmmu, Isimɑyɛɛri ndɑú Isɑki kɛ̀ Sɑrɑɑ dɛ̀ yɑ̀, 10kɛ́nɑ́kɛ́ Abɑrɑhɑmmu kɛ dɔ̀: Bɛti kudɑɑkù kuù nnɛ̀ ku birɛ. Dɛdɑɑbirɛ bɑ́ɑ́ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ n kpɛrɛ Isɑki kɛ́tiekɛ ɑ kpɛrɛ ɑ kṹṹ nkó difɔ̃nkúò. 11Kɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtìi yonkɛ Abɑrɑhɑmmu mɛdiɛ̀, kɛ yɛ̃́ Isimɑyɛɛri múnkɛ do túmɛ̀ o birɛ ndɛ. 12Kɛ̀ Kuyie nnɑ́kɛ́ Abɑrɑhɑmmu kɛ dɔ̀: Kudɑɑkù nɛ̀ ku birɛ kó tinɑ́ɑǹtì bɑ́ɑ́ dɑ yonkɛ, yie nSɑrɑɑ dɑ nɑ́ɑ́ ntì. Isɑki kó kufuku miɛkɛ nkɛ ɑ yóó pɛ́tɛ́mɛ̀ iyɑɑ̀bí, kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ n dɑ nɑ̀kɛ́ tì. 13N yóó duɔ́ nkɛ̀ dɛdɑɑbirɛ kó kuwuɔ mmúnkɛɛ pɛ̃kɛ̀mu, kɛ yɛ̃́ dɛ̀ tumɛ̀ ɑ birɛ ndɛ. 14Dikṹnweńnì sɛ̀ì kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu túótɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀ kɛ́cũɔ̃́ mɛniɛ nkudɔukù miɛkɛ, kɛ́duɔ́ nhAkɑɑ, kóò duɔ́ nho birɛ, kóò bɛ̀ti, kòo kɔtɛ kɛ́nhɑ̀rì dikpɑ́ɑ̀ cuokɛ̀ bɛ̀ tu dì Bɛɛrisebɑɑ. 15Mɛniɛ ndèè dìì mɔ̀nnì kudɔukù miɛkɛ kòo dɔú ndɛbirɛ tɛtietɛ mɑtɛ̀ tɑkɛ́, 16kɛ́kɔtɛ kɛ́nkɑri mɛdɛ́timɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ mɑ̀nnɛ̀ ɑ bo tɑ̃ũmɛ̀ kupie, kɛ kuɔ̀ nkɛ tú: N yí dɔ́ ń yɑ̀ m birɛ kɔ̃ ndɛ̀! 17Kɛ̀ Kuyie nkeè dɛbirɛ kuɔ̀mmɛ̀, kɛ̀ ku tɔ̃nnì ḿboní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́yú Akɑɑ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ? Bɑ́ nyĩɛ̃̀kù Kuyie nkèèmu dɛbirɛ kuɔ̀mmɛ̀. 18Ítɛ́ kɛ́íi nhɑ birɛ kɛ́ dɛ̀ dɛ̀tɛ, dɛɛ̀ yóó nɑɑ́ nkuwuɔ ndiɛkù cicɛ. 19Kɛ̀ Kuyie nkpetɛ́ Akɑɑ nuɔ nkòo yɑ̀ tɛbintɛ mɑtɛ̀, kɛ́kɔtɛ kɛ́píɛ mmɛniɛ nho dɔukù miɛkɛ kɛ́duɔ́ nho birɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ yɑ̃̀. 20Kɛ̀ Kuyie nní ntɔ dɛbirɛ, kɛ̀ dɛ̀ɛ kótɛ́ dikpɑ́ɑ̀ cuokɛ̀ kɛ́ nɑɑ́ nhohoditɑ̃ũtì diɛwè. 21Bɛ̀ do bo dikpɑ́ɑ̀ bɛ̀ tu dì ndi Edi-Pɑdɑnni, kòo yɔ̃ ò puó nhEsibiti kóo nitipòkù. 22Dɛ kó dimɔ̀nnì, kɛ̀ Abimɛdɛkii kɔtɛní Abɑrɑhɑmmu borɛ̀ kɛ nɛínɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóo kótì Pikɔdi, kɛ́nɑ́kɛ́ Abɑrɑhɑmmu kɛ dɔ̀: Kuyie ndɑ bonɛ̀mu ɑ tɔ̃mmú mumɔu miɛkɛ, 23bɛ́i nkɛ́yú Kuyie nyètìrì kɛ dɔ̀, ɑ í yó n soutɛ́ mí nnɛ̀ m bí nɛ̀ n yɑɑ̀bío, kɛ yó nni n dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ nh ɛì ɑ bo dìì miɛkɛ, kɛ́ndònnɛ̀ n dɑ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 24Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmu dɔ̀: N yiemmu. 25Kɛ nɛ́ bɛ́innɛ̀ Abimɛdɛki tɛbintɛ mɑtɛ̀ kpɛ́í, Abimɛdɛki kó bɛtɔ̃mbɛ̀ do fìètɛ tɛ̀. 26Kɛ̀ Abimɛdɛki dɔ̀: N yí yɛ̃́ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì, ɑ í tì nni n nɑ̀kɛ́, yíe nwe n tì kèèmɛ̀. 27Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu duɔ́ nyipe nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ Abimɛdɛki, kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑunnɛ̀ bɛtɔbɛ̀. 28Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu dɛitɛ yɛpesɛrɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ kɛ́cɑ̃́nnɛ́. 29Kɛ̀ Abimɛdɛki dɔ̀: Bɑ nkpɛ́í nte kɑ̀ɑ cɑ̃̀ńnɛ́ yɛpesɛrɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀? 30Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmu dɔ̀: Cɔutɛ́ yɛ, kɛ̀ dɛ̀ mbɛnkú míì keúmɛ̀ tɛbintɛ tiɛ nkɛ tɛ̀ te. 31Kɛ̀ bɛ̀ɛ yú dɛborɛ̀ kɛ dɔ̀: Bɛɛrisebɑɑ, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ dɛ nwɛ̃nnɛ́mɛ̀ dinùù. 32Bɛ̀ dɛ ntɑunnɛ̀ bɛtɔbɛ̀, kɛ̀ Abimɛdɛkii ítɛ́ kɛ́wɛ̃tɛ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kó dihɛì, kɛ nɛínɛ̀ Pikɔdi o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóo kótì. 33Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu fííkú Bɛɛrisebɑɑ ɛì dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ tɑmɑdii, kɛ́bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ́ kù yu kɛ dɔ̀ o Yiɛ̀. 34Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmu ḿbo Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ ɛì kɛ́mɔntɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\