TENKETƐ́ 22

1Kɛ̀ Kuyie nní nyóó yɑ́ɑ́kɛ́ Abɑrɑhɑmmu kɛ dɔ̀: Abɑrɑhɑmmu! Kòò dɔ̀: Ntɛ mí. 2Kɛ̀ kù dɔ̀: Túótɛ́ ɑ birɛ Isɑki dɛ̀ɛ̀ bo dɛmɑ́ɑ̀, kɑ̀ɑ dɛ̀ dɔ́, kɛ́kɔtɛnɛ̀ Mɔdiyɑɑ kó dihɛì, ditɑ̃rì n yóó dɑ bɛnkɛ dì ĩ́nkɛ̀ kɛ́ dɛ̀ nni féútɛ́ kɛ́tuɔ. 3Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́, dikṹnweńnì sɛ̀ì, kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu ítɛ́ kɛ́yɑrí idɛí, kɛ́ɑ̃nnɛ́ sɑ̃mmɑrímú tinɛntì, kɛ́túótɛ́ o tɔ̃mbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ nɛ̀ o birɛ Isɑki, kɛ̀ bɛ̀ɛ kétɛ́ kɛ́nkɔri Kuyie nhò bɛnkɛ dɛ̀. 4Diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè, kòo wéntɛ́ mɛdɛ́timɛ̀ kɛ́yɑ̀ ditɑ̃rì bɛ̀ kɔ̀ri dì, 5kɛ́nɑ́kɛ́ o tɔ̃mbɛ̀ kɛ dɔ̀: Nkpɑɑ́nɛ̀ diɛ nnɛ̀ sɑ̃mmɑrímú, mí nnɛ̀ odɑpɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ tí dekɛ ditɑ̃rì kɛ́bɑ́ntɛ̀ Kuyie nkɛ́wɛ̃tɛní di borɛ̀. 6Kòo toú nho birɛ Isɑki idɛí kɛ́ntɔ muhɑ̃ɑ̃́ nnɛ̀ disiè, kɛ̀ bɛ̀ nkérí bɛdɛ́. 7Kɛ̀ Isɑkii yú o cicɛ kɛ dɔ̀: N cicɛ! Kòò dɔ̀: Ntɛ mí. Kɛ̀ Isɑki dɔ̀: Ti tɔ muhɑ̃ɑ̃́ nnɛ̀ idɛí, yé fɛpìèfɛ̀ ti yóó kuɔ fɛ̀? 8Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmu dɔ̀: M birɛ Kuyie nkuù yóó ti duɔ́ nfɛpìèfɛ̀. Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ nnɛí, kɛ kérí bɛdɛ́. 9Bɛ̀ tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì Kuyie nhò bɛnkɛ dɛ̀, kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì, kɛ́dɔɔ̀ idɛí kɛ́dɑɑ́ nkɛ́boú o birɛ Isɑki kɛ́nɔ́ɔ́, 10kɛ́túótɛ́ disiè kɛ bo dɛ̀ fèútɛ́. 11Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnìi yúní Abɑrɑhɑmmu kɛĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀: Abɑrɑhɑmmu! Abɑrɑhɑmmu! Kòò dɔ̀: Ntɛ mí. 12Kɛ̀ dì dɔ̀: Kuyie ntu, ɑ bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ dɛbirɛ mɛyɛi mmɑmɛ̀, kù bɑntɛ́mu di mmɔ̀nnì ɑ kù démɛ̀ kɛ í kù yetɛnɛ̀ ɑ birɛ dɛ̀ɛ̀ bo dɛmɑ́ɑ̀. 13Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu wéntɛ́ kɛ́yɑ̀ dipedɑɑ̀, kɛ̀ dì còḿmú kɛ̀ di yìè nsɑ̀kɛ difɑ̃pèù, kòo dì dɛ̀tɛ kɛ́kuɔ o birɛ Isɑki kó difɔ̃̀tìrì, 14kɛ́yú dɛ kó dibòrì kɛ dɔ̀ Kuyie nduɔ́. Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ yu dɛ kó ditɑ̃rì nɛ̀ yíenní kɛ tú: Ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́. 15Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnìi yúní Abɑrɑhɑmmu kɛĩ́nkɛ̀ kucɛ mɛdɛ́rímɛ̀ 16kɛ dɔ̀: Kuyie ntu kuù bɛ́i nkɛ tú ɑ í mɛ̀ nkù yetɛ́nɛ̀mɛ̀ ɑ birɛ dɛ̀ɛ̀ bo dɛmɑ́ɑ̀. 17Kù bo dɑ dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɑ̀ɑ yɑɑ̀bíi sṹṹ nsiwɑ̃̀ɑ̃ kɔ̃mɛ, kɛ́ndònnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nùù kó mubirímú, kɛ́tiekɛ i dootitɔbɛ̀ ɛkɛ̀, 18nɛ̀ iì borɛ̀ ndɛ kù yóó dɔɔ̀mɛ̀ ibotí imɔu mɛsɑ̀ɑ̀, nhɑ yie mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nku kpɛti. 19Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu wɛ̃tɛní o tɔ̃mbɛ̀ borɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ kò mBɛɛrisebɑɑ Abɑrɑhɑmmu ciɛ kɛ́mbo. 20Dɛ kó difɔ̃nkúò, kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu keè o nɑntɛ̀ Nɑɔɔ pokù Midikɑɑ ò piɛ́mɛ̀ ibí, 21- 22Uusi, weè do tú Mpo kɛ́nɑntɛ Buusi, nɛ̀ Kemmuyɛɛdi Arɑmu cicɛ nɛ̀ Kesɛdi, nɛ̀ Asoo nɛ̀ Pididɑɑsi nɛ̀ Idudɑfu nɛ̀ Betuyɛɛdi. 23Kɛ̀ Betuyɛɛdi pɛitɛ́ Debekɑɑ, Midikɑɑ bí nyi ò pɛitɛ́nɛ̀ ì Nɑɔɔ Abɑrɑhɑmmu nɑntɛ̀. 24Kòo pocɛ̃nnì Deyumɑɑ múnkɛɛ ò piɛ́ ibí. Tebɑɑ nɛ̀ Kɑɑmmu nɛ̀ Tɑɑsi nɛ̀ Mɑɑkɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\