TENKETƐ́ 23

1Sɑrɑɑ do mɔkɛ yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ (127) ndi kɛ́kú. 2Ò ku Kidiyɑti-Adibɑ kó dihɛì ndi, bɛ̀ tu dì Ebunɔɔ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ, kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu dɔɔ̀ ikuɔ́ kɛ́kɔmmú o pokù kṹṹ, 3kɛ́deè kɛ́ítɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Ɛti kó ibí Itiibɛ kɛ dɔ̀: 4M bo diɛ nkɛ tú opɔ̀ɔ̀ nwe, ḿ pɑ̃nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ n kũnnɛ́ ocíì kóò díɛ. 5Kɛ̀ Ɛti kó ibíi Itiibɛɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: 6Okótì ɑ tú okpɑ̀ɑ̀tì nwe ti cuokɛ̀, kɛ̀ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ ndɑ bonɛ̀. Kũnnɛ́ ɑ cíì ɑ dɔ́ kùù fɔ̃ti, òmɔù í yóó dɑ yetɛnɛ̀. 7Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu nínkú dihɛì yɛmbɛ̀ Ɛti kɔbɛ ììkɛ̀, 8kɛ dɔ̀: Kɛ̀ di yie nkɛ̀ m bo kũnnɛ́ ocíì diɛ, dí m bɑ́ntɛ̀ Efunɔɔ Soɑɑ birɛ, 9kòo n duɔ́ nho fɔ̃ti kùù bo Mɑkpedɑɑ o pɑku nùù, kɛ̀ n yietí kudonku di ììkɛ̀ kɛ̀ kù ntú n kɔku kɛ̀ nní nkũrì bɛcíríbɛ̀. 10Kɛ̀ Efunɔɔ kɑ̀ri o kɔbɛ Itiibɛ borɛ̀, kɛ́tɛ̃́nnɛ́ Abɑrɑhɑmmu ditĩ̀nnì dìì tìí ndihɛì kó dibòrì borɛ̀ kɛ dɔ̀: 11Áɑ̀, n Yiɛ̀! N dɑ pɑ̃mu kupɑku nɛ̀ kufɔ̃ti n kɔbɛ ììkɛ̀. Kũnnɛ́ ocíì. 12Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu nínkú dihɛì yɛmbɛ̀ ììkɛ̀, 13kɛ́nɑ́kɛ́ Efunɔɔ kɛ dɔ̀: N dɑ bɑ́ɑ́mmu bɛnìtìbɛ̀ ììkɛ̀ kɛ tú ɑ́ n fítɛ́nɛ̀ ku kɛ̀ n kũnnɛ́ ocíì. 14Kɛ̀ Efunɔɔ tɛ̃́nnɛ́ Abɑrɑhɑmmu 15kɛ dɔ̀: Yie n yóó dɑ nɑ́kɛ́ tì, mɛdítíbii nsikɔusìnɑ̀ɑ̀ (400) kpɛti tú bɑ fɔ̃́ nnɛ̀ mí nti cuokɛ̀? Kũnnɛ́ o cíì. 16Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmu bɑntɛ́ Efunɔɔ yɛ̀mmɛ̀, kɛ́kɑɑ nyidíítí Itiibɛ ììkɛ̀, mɛdítíbii nsikɔusìnɑ̀ɑ̀ (400), dɛ mɔ̀nnì kó idíítí, kóò duɔ́. 17Mɛm̀mɛ, Efunɔɔ pɑku kùù bo Mɑkpedɑɑ, kùù wetí Mɑmmudee nɛ̀ kufɔ̃ti kùù bo dɛ miɛkɛ nɛ̀ dɛtie ndɛmɔu dɛ̀ɛ̀ dɛ̀ bo, 18kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑɑ́ nhAbɑrɑhɑmmu kpɛrɛ, Itiibɛ bɛ̀ɛ̀ tìí ndihɛì kó dibòrì bɛ ììkɛ̀. 19Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu kũnnɛ́ o pokù Sɑrɑɑ kufɔ̃ti kùù bo kupɑku Mɑkpedɑɑ, kɛ wetí Mɑmmudee bɛ̀ yu dɛ̀ Ebunɔɔ, Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ. 20Dɛ mɔ̀nnì, kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu tiekɛ kupɑku nɛ̀ kufɔ̃ti dɛ̀ɛ̀ do tú Itiibɛ kpɛrɛ, kɛ́nkũrì o círíbɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\