TENKETƐ́ 25

1Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu puokɛ onitipòkù tɔù kɛ̀ bɛ̀ ò tu Ketudɑɑ. 2Kòo o pɛitɛ́ Simmudɑnni Yokisɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Mɛdɑnni nɛ̀ Mɑndiyɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Isibɑki nɛ̀ Suɑɑ. 3Kɛ̀ Yokisɑ̃ɑ̃ pɛitɛ́ Sebɑɑ nɛ̀ Dedɑnni. Kɛ̀ Dedɑnnii piɛ́ Asudiibɛ, Detusiibɛ nɛ̀ Deumiibɛ. 4Kɛ̀ Mɑndiyɑ̃ɑ̃ pɛitɛ́ Efɑɑ nɛ̀ Efɛɛ nɛ̀ Enɔki nɛ̀ Abidɑɑ nɛ̀ Edidɑɑ. Bɛmɔu mɛmmɛ bɛ̀ tu Ketudɑɑ yɑɑ̀bí nyi. 5Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu duɔ́ nyIsɑki o kpɛrɛ dɛmɔu, 6kɛ́nkpɑɑ́ fòù kɛ́pɑ̃mmú o pocɛ̃mbí yɛpɑ̃rɛ̀, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ ìi kɔtɛ diyiè yìɛní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀. 7Abɑrɑhɑmmu do yóó kú kɛ mɔkɛ yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ yɛ̀nùmmù (175) ndi. 8Ò do kòtɛ́ mɛdiɛ̀ mmɛ kɛ́mbo diwɛ̀ì miɛkɛ kɛ́kúnɛ̀. 9Kòo bí Isɑki nɛ̀ Isimɑyɛɛri kɛ̀ bɛ̀ɛ o kũnnɛ́ Mɑkpedɑɑ kó kufɔ̃ti, Efunɔɔ, Soɑɑ birɛ, Itiibɛ ɛì kou pɑku miɛkɛ, kùù wetí Mɑmmudee, 10Abɑrɑhɑmmu do dontɛ́ kùnku nɛ̀ Itiibɛ. Dɛndɛ bɛ̀ múnkɛ do kũnnɛ́mɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ o pokù Sɑrɑɑ. 11Abɑrɑhɑmmu ku dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nsɔɔtɛ́ o birɛ Isɑki ĩ́nkɛ̀ kòò mbo Dɑɑyii-Doyii kó tɛbintɛ tɑkɛ́. 12Ntɛ Abɑrɑhɑmmu pokù Sɑrɑɑ kó kudɑɑkù, Esibiti ɛì kou Akɑɑ kó dɛbirɛ Isimɑyɛɛri kó kufuku, bɛ̀ bɛ̀ pɛí kɛ̀ bɛ̀ tũmmɛ̀ bɛtɔbɛ̀: 13Nɛbɑyɔti nɛ̀ Kedɑɑ nɛ̀ Adiberi nɛ̀ Mibisɑmmu 14nɛ̀ Misemɑɑ nɛ̀ Dumɑɑ nɛ̀ Mɑsɑ 15nɛ̀ Adɑdi nɛ̀ Temɑɑ nɛ̀ Yetuu, nɛ̀ Nɑfisi nɛ̀ Kedimɑɑ. 16Isimɑyɛɛri kó ibí nyi tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ìdɛ́ì. Bɑ́ wè kòo ḿbɑkɛ́ o botí kɛ́duɔ́ nho yètìrì o kɑrì, o ɛitɛ̀. 17Isimɑyɛɛri do mɔkɛ yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ (137) ndi, kɛ́kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ o yɛmbɛ̀ borɛ̀. 18Kòo bí nkɑri Afidɑɑ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Suudi kɛ́ntɔ́kɛ́nɛ̀ Esibiti, kɛ wetí Asidii, kɛ cɑ̃́ɑ̃́ mbɛmɑ́ɑ̀ kɛ kɑri. 19Ntɛ Abɑrɑhɑmmu birɛ Isɑki kó tinɑ́ɑǹtì, Abɑrɑhɑmmu weè do pɛitɛ́ Isɑki. 20Isɑki do mɔkɛ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ ndi kɛ́puokɛ Debekɑɑ, Betuyɛɛdi Arɑmu botí kou kóo sɑpɑ̀ɑ̀, Dɑmɑɑ tɑ̃ũ̀. Bɛ̀ do ɑ̃ Mɛsopotɑmii nwe. 21Isɑki pokù Debekɑɑ do tú tɛhɑ̃ũntɛ ntɛ, kòo bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kùu yie nkòo pùó nyitɑ́ɑ́tɛ́bí. 22Kɛ̀ ibí ḿbokù ìtɔbɛ̀ i yɔ̃ pɔutì miɛkɛ, kòò dɔ̀: Kɛ̀ dɛ̀ dò mmiɛ mmɛ, bɑ nte kɛ̀ m pùó? Kòo kɔtɛ kɛ́bekɛ ti Yiɛ̀ nKuyie. 23Kɛ̀ kù dɔ̀: A púó nyibotí ìdɛ́ì nyi, kɛ̀ ì bo yɛ̀nní kɛ́ncɑ̃́ɑ̃́, kɛ̀ kùmɑkù nkpeńnìnɛ̀ kutɛkù. Osɑ́m̀pɔ́ù bo mbɑkɛ́ okótì. 24Kòo pɛitɛ́ yièe tuɔkɛní, kòo pɛitɛ́ itɑ́ɑ́tɛ́bí. 25Kòo ketiwèe yɛ̀nní kɛ wũɔ̃ nɛ̀ o yùtòo, kɛ dɑ́ɑ́tí ticìtì o kɔ̃̀ntì timɔu, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò yu kɛ dɔ̀ Esɑyuu. 26Kòo nɑntɛ̀ nyɛtìní kɛ pĩ́ nho nɑcɛ̀nkénnì, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò yu kɛ dɔ̀ Sɑkɔbu. Bɛ̀ yóó bɛ̀ pɛitɛ́ kɛ sɔ̃́ nyIsɑki mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìkuɔ̀ ndi. 27Kɛ̀ bɛ̀ɛ kótɛ́ kɛ̀ Esɑyuu nɑɑ́ nhopɑɑwɑɑ̀ ndiɛwè wèè nɔ nkupɑɑwɑɑ́, nkɛ níí ntṹṹ ndikpɑ́ɑ̀, kɛ̀ Sɑkɔbu ntú onitiyɔɔ̀nwè kɛ kɑri tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 28Kɛ̀ Isɑki ndɔ́ Esɑyuu o tɑ̃ũ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nsiweí kòò cɑ̀ɑ́, kɛ̀ Debekɑɑ ndɔ́ Sɑkɔbu. 29Diyiè mɑrì kɛ̀ Esɑyuu ḿboní kupɑɑwɑɑ́ nkɛ ɔ̀u mɛdiɛ̀ nkɛ́nsɔ̃́ nSɑkɔbu bèrí itũ. 30Kɛ̀ Esɑyuu dɔ̀: N dɑ bɑ́ɑ́mmu nh ɔ̀u mɛdiɛ̀ mmɛ, yóu kɛ̀ ǹ cɑ́ɑ́kɛ́ itũ iwũɔ̃ì ii. Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ɛ ò yu kɛ dɔ̀ Edɔmmu. 31Kɛ̀ Sɑkɔbu dɔ̀: N fítɛ́nɛ̀ Mpo ɔ̃ nte dɛ̀ yíe. 32Kɛ̀ Esɑyuu dɔ̀: Dikònnì yó n kuɔ kɛ̀ Mpo ɔ̃ nte dɛ̀ ń dɔɔ̀ bɑ? 33Kɛ̀ Sɑkɔbu dɔ̀: Bɛ́i nkɛ́yú Kuyie nyètìrì. Kɛ̀ Esɑyuu yú Kuyie nyètìrì kóò fìtɛ́nɛ̀ Mpo ɔ̃ nte dɛ̀. 34Dɛ mɔ̀nnì ndi Sɑkɔbu duɔ́mmɛ̀ Esɑyuu pɛ̃́ɛ̃̀ nɛ̀ itũ kòo cɑ́ɑ́kɛ́, kɛ́yɑ̃̀ mɛniɛ. Mɛm̀mɛ ò sènkɛ̀rìmɛ̀ Mpo ɔ̃ nte dɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\