TENKETƐ́ 26

1Kɛ̀ dikònnì diɛrìi tɑnní kɛ́ndònnɛ̀ dìì do tɑnní Abɑrɑhɑmmu kó dimɔ̀nnì, kɛ̀ Isɑkii kɔtɛ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Abimɛdɛki borɛ̀ Kedɑɑri ɛì. 2Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛnkɛ kumɑ́ɑ̀ Isɑki, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A bɑ́ɑ́ kɔtɛ Esibiti, ḿbo n yóó dɑ bɛnkɛ dìì ɛì, 3ɑ́ ndi mbo, n yó ndɑ bonɛ̀mu kɛ dɑ dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, n yóó duɔ́ nfɔ̃́ nwe nɛ̀ ɑ yɑɑ̀bí dɛ kó yɛhɛkɛ̀, kɛ́dɔɔ̀ n do yɛ̃ n yóó dɔɔ̀ tì ɑ cicɛ Abɑrɑhɑmmu. 4M bo duɔ́ nkɑ̀ɑ yɑɑ̀bíi sṹṹ nsiwɑ̃̀ɑ̃ kɔ̃mɛ, kɛ̀ n yì duɔ́ ndɛ kó yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu. Nɛ̀ ɑ yɑɑ̀bí borɛ̀ ndɛ n yóó dɔɔ̀mɛ̀ ibotí imɔu mɛsɑ̀ɑ̀. 5Kɛ yɛ̃́ Abɑrɑhɑmmu yíémmɛ̀ n kuɔ́ imɔu nɛ̀ n tɑnnɔ̀ yɛmɔu, nɛ̀ n tié nnɛ̀ nh ò nɑ̀kɛ́ tì. 6Kɛ̀ Isɑki ḿbo Kedɑɑri ɛì. 7Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nhò bèkú o pokù kpɛ́í, kòò dɔ̀: N tɑ̃ũ̀ nwe. Kɛ yɛ̃́ ò do yĩɛ̃̀kùmɛ̀ dɛ kó dihɛì kɔbɛ bo ò kùɔmɛ̀ Debekɑɑ wenniku kpɛ́í. 8Kɛ̀ bɛ̀ ḿbo dɛborɛ̀ kɛ́mɔntɛ, kɛ̀ Abimɛdɛki nsíékɛ́ diyiè mɑrì fenɛ́tì, kɛ́yɑ̀ Isɑki kòò kpɛ̀itinɛ̀ o pokù Debekɑɑ. 9Kòo ò yu kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A pokù nwe! Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ yɛ̃ nhɑ tɑ̃ũ̀? Kòò dɔ̀: N yĩɛ̃̀kù bɛ̀ bo n kuɔmɛ̀ mmɛ o kpɛ́í kɛ yɛ̃ n tɑ̃ũ̀. 10Kɛ̀ Abimɛdɛki dɔ̀: A ti dɔ̀ɔ̀ bɑ? Dɛ̀ kpɑɑ́ sɑ́m̀pɔ́rɛ̀ ndɛ òmɔù nɑ nduɔ́nɛ̀mɛ̀ ɑ pokù, kɑ̀ɑ ti tɑnnɛ́ mɛyɛi mmiɛkɛ. 11Kɛ̀ Abimɛdɛkii nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kɛ dɔ̀: Wèè kɑ̀ɑ́kɛ́ onìtì yie nyoo o pokù ti yóó ò kùɔmu. 12Dɛ benni kɛ̀ Isɑkii buɔtí tidiitì, kɛ́kɔ̃ṹ kɛ̀ dɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ ò do buɔtí dɛ̀ kucɛ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100). Kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ Kuyie nhò dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 13Kòo kpɑ̀tìi dɛukɛ kòo mɔɔtɛ o kpɛrɛ mɛsɑ̀ɑ̀, 14kɛ́mɔɔtɛ iwũɔ̃ nɛ̀ tidɑɑtì. Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ miɛkɛ nhò pɛ́ì. 15Kɛ̀ bɛ̀ɛ ĩ́tínnɛ́ mutɑ̃́ɑ̃́ sibií o cicɛ Abɑrɑhɑmmu tɔ̃mbɛ̀ do keú sì. 16Kɛ̀ Abimɛdɛkii nɑ́kɛ́ Isɑki kɛ dɔ̀: Ítɛ́ ti ɛì, ɑ kpenkɛ kɛ tì pɛ̃ɛ̃tɛ́mu. 17Kɛ̀ Isɑkii ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́kɑri Kedɑɑri kó kubiriku, 18kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ĩ́tɛ́ o cicɛ Abɑrɑhɑmmu do keú sìì bií, kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ sì ĩ̀tínnɛ́. Kòo wɛ̃tɛ kɛ́ sì duɔ́ nsi yètɛ̀. 19Kɛ̀ Isɑki tɔ̃mbɛ̀ɛ keú tɛbintɛ kubiriku kɛ́pɛ́tɛ́ mɛnɛ́sɑ̀ɑ̀mɛ̀. 20Kɛ̀ bɛnɑɑcɛ̃mbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Kedɑɑri kɛ̀ bɛ̀ɛ kpɑnnɛ̀ Isɑki kɔbɛ kɛ dɔ̀: Tíì te tɛbintɛ. Kɛ̀ Isɑkii yú dɛ kó tɛbintɛ kɛ dɔ̀ Esɛki (dɛ̀ɛ̀ tu dikpɑ̀nnì). 21Kòo tɔ̃mbɛ̀ɛ keú tɛbintɛ tɛtɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yíɛ́ kɛ́kpɑ ntɛ kpɛ́í nkɛ̀ Isɑkii tɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Sitinɑɑ (dɛ̀ɛ̀ tu mɛbootimɛ̀). 22Kòo sɔɔ́ nkɛ́keú tɛbintɛ tɛtɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í nkpɑ, kòo tɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Deobɔti (dɛ̀ɛ̀ tu mɛom̀pùmɛ̀), kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nti om̀pùnnɛ kɛ̀ ti bo pɛ́tɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀. 23Kòo ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́kɔtɛ Bɛɛrisebɑɑ. 24Kɛ̀ Kuyie nhò bɛnkɛ kumɑ́ɑ̀ kɛyènkɛ̀ kóò bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Míì tu Kuyie, ɑ cicɛ Abɑrɑhɑmmu do tũ nkù, bɑ́ nyĩɛ̃̀kù n dɑ bonɛ̀mu nɛ̀ n kóo tɔ̃ntì Abɑrɑhɑmmu kpɛ́í m bo dɑ dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, kɑ̀ɑ botíi sṹṹ. 25Kòo mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì, kɛ́bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ́cónnɛ́ o touku, kòo tɔ̃mbɛ̀ɛ keú tɛbintɛ. 26Kɛ̀ Abimɛdɛkii ítɛ́ní Kedɑɑri ɛì kɛ bo yɑ̀ Isɑki kɛ nɛínɛ̀ o nɛ́po Ausɑti nɛ̀ Pikɔdi wèè bɑkɛ́ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀. 27Kɛ̀ Isɑki dɔ̀: Di kɔ̀tɛní kɛ yɛ̃ mbɑ? Díndi bɛ̀ɛ̀ í n dɔ́ kɛ m bɛ̀ti di ciɛ? 28Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ti yɑ̀ ɑ Yiɛ̀ nKuyie ndɑ bonɛ̀mɛ̀ mmɛ kɛ dɔ́ ti tɑu ntínti nɛ̀ fɔ̃́. 29Bɛ́i nkɛ yú ɑ Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì kɛ dɔ̀ ɑ í yóó ti dɔɔ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀. Ti mɔ́mmɔmbɛ ti í dɑ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi, ti dɑ yóumu, kɑ̀ɑ ìtɛ́ nɛ̀ diwɛ̀ì, kɛ̀ Kuyie ndɑ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 30Kɛ̀ Isɑkii bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ kupɔ̀ɔ̀kù kɛ̀ bɛ̀ɛ di kɛ́yɑ̃̀, 31kɛ́ítɛ́ dikṹnweńnì sɛ̀ì kɛ cɑnnɛnɛ̀ bɛtɔbɛ̀ yɛnɔ̀ kɛ dɔ̀, bɛ̀ bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ bɛtɔbɛ̀ mɛyɛi, kɛ̀ bɛ̀ɛ cɑu nyIsɑki kɛ́kònnɛ̀ diwɛ̀ì. 32Diì yiè dimɑ́ɑ̀ miɛkɛ nkɛ Isɑki tɔ̃mbɛ̀ ò nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ dɔ̀: Ti nìntɛ mɛniɛ nti keù tɛ̀ɛ̀ bintɛ. 33Kɛ̀ Isɑkii yú dɛ kó tɛbintɛ kɛ dɔ̀ Sibɑɑ (dɛ̀ɛ̀ tu mɛnucɑnnimɛ̀). Kɛ̀ dɛ kó dihɛì kpɑɑ́ tɔ dɛ kó diyètìrì nɛ̀ yíenní, kɛ̀ bɛ̀ dì tu Bɛɛrisebɑɑ. 34Esɑyuu do mɔkɛ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ ndi kɛ́puokɛ Itiibɛ, Suditi Bedii kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ Bɑsimɑti Edonni kóo sɑpɑ̀ɑ̀. 35Kɛ̀ dɛ̀ɛ yonkɛ Isɑki nɛ̀ Debekɑɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\