TENKETƐ́ 28

1Kɛ̀ Isɑkii yú Sɑkɔbu kóò pɑ̃ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ dɔ̀: A bɑ́ɑ́ puokɛ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ kóo sɑpɑ̀ɑ̀. 2Ítɛ́ kɛ́kɔtɛ Mɛsopotɑmii Betuyɛɛdi ɑ yɔ̃ tɑ̃ũ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́puokɛ o kóo sɑpɑ̀ɑ̀. 3Kuyie mmuwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ mbo dɑ dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɑ̀ɑ piɛ́ kɛ́sṹṹ, kɛ́nɑɑ́ nyibotí pɛ́u cicɛ. 4Kuyie ndɑ dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nfɔ̃́ nnɛ̀ ɑ yɑɑ̀bí kù dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Abɑrɑhɑmmu, kɑ̀ɑ tiekɛ dihɛì ɑ mɛ̀ mbo dì kupɔ̀ɔ̀kù, kù duɔ́ ndì Abɑrɑhɑmmu. 5Kɛ̀ Isɑkii duɔ́ nkɛ̀ Sɑkɔbuu kɔtɛ Mɛsopotɑmii, Betuyɛɛdi birɛ Dɑmɑɑ ciɛ ò do tú Arɑmu botí kou nwe Debekɑɑ tɑ̃ũ̀, Sɑkɔbu nɛ̀ Esɑyuu bɛ yɔ̃. 6Kɛ̀ Esɑyuu keè Isɑki pɑ̃mɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nSɑkɔbu, kɛ duɔ́ nkòò kɔ̀tɛ Mɛsopotɑmii kɛ bo túótɛ́ onitipòkù, kɛ́keè ò nɑ̀kɛ́mɛ̀ Sɑkɔbu kɛ tú: A bɑ́ɑ́ túótɛ́ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ kóo nitipòkù. 7Kɛ̀ Sɑkɔbu yie nho cicɛ nɛ̀ o yɔ̃ bɛ kpɛti, kɛ kɔ̀tɛ Mɛsopotɑmii. 8Kɛ̀ Esɑyuu bɑntɛ́ o cicɛ í dɔ́mɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kó bɛnitipòbɛ̀, 9kɛ́kɔtɛ kɛ́túótɛ́ onitipòkù Mɑɑdɑti, Abɑrɑhɑmmu birɛ Isimɑyɛɛri kó dɛbirɛ Nɛbɑyɔti tɑ̃ũ̀. 10Kɛ̀ Sɑkɔbuu ítɛ́ Bɛɛrisebɑɑ kɛ́nkɔri Anɑɑ ɛì, 11kɛ́mberínɛ̀ dibòrì mɑrì kɛ̀ diyiè tɑ, kòo wɑɑ́ nditɑ̃́rì kɛ́ceé nho yuu kɛ́nduɔ́ dɛborɛ̀, 12kɛ́yɑ̀ tidɔuǹtì mɑtì kɛ̀ kudìɛ̀ti cómmú kɛtenkɛ̀ kɛ kɑ́ɑ́ ntiwɛtì, kɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ dèkù kɛ cuuti. 13Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncòḿmú o tɑkɛ́ koò nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: N tú ɑ Yiɛ̀ nKuyie nku ɑ yɑ̀ɑ̀rì Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki bɛ̀ do tũ nkù. A duɔ́ kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀, n kɛ̀ ndɑ duɔ́mmu fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ yɑɑ̀bí. 14A yɑɑ̀bí bo sṹṹ mmubirímú kɔ̃mɛ kɛ́pitɛ́ tipíìtì timɔu: Diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ nɛ̀ dì tɑɑ̀ kɛ̀, kubɑkù cɑ̃̀nku nɛ̀ kuyoú. Fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ yɑɑ̀bí díì yó nte kɛ̀ ǹ dɔɔ̀ ibotí imɔu mɛsɑ̀ɑ̀. 15N yó ndɑ bonɛ̀mu kɛ dɑ kɑ̃nkɛ́ bɑ́ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ́ dɑ wɛ̃tɛnɛ̀ní di nhɛì. N yí yóó dɑ yóu, n yóó dɑ dɔɔ̀mu n dɑ nɑ̀kɛ́ tì. 16Kɛ̀ Sɑkɔbuu entɛní kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù bo diɛ mbɑ́ n do í yɛ̃́. 17Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhò pĩ nkòò dɔ̀: Dibòrì dii ndò nkɛ́ndému, Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ, kɛĩ́nkɛ̀ kó dibòrì diì kpetɛ́ diɛ. 18Kɛ̀ Sɑkɔbuu ítɛ́ dikṹnweńnì sɛ̀ì kɛ́túótɛ́ ditɑ̃́rì ò do cekɛ́ dì o yuu kɛ́fíí, nkɛ́cóú mmɛkùɔ̀ ndi ĩ́nkɛ̀ kɛ bo ndenniní, 19kɛ́yú dɛ kó dibòrì kɛ dɔ̀ Betɛɛdi (dɛ̀ɛ̀ tu Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀). Nɛ̀ dimɔ̀nnì bɛ̀ do dɛ yu kɛ tú Duusi nwe. 20Kɛ̀ Sɑkɔbuu cɑnnɛnɛ̀ dinùù Kuyie nkɛ dɔ̀: Kɛ̀ Kuyie nni m bonɛ̀ n cèmmu miɛkɛ, kɛ n kɑ̃nkɛ́ kɛ n duɔ̀ mmudiì nɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì, 21kɛ̀ n wɛ̃̀tɛ kɛ kò n cicɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ kukɔ̃ǹnɑɑtí, ti Yiɛ̀ nKuyie bo ntú n Yiɛ̀. 22M mɛ ncónnɛ́ dìì tɑ̃́rì bo ntú Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ kù n duɔ́ ndɛ̀ n dɛitɛ dɛmɑ́ɑ̀ tɛpíítɛ̀ miɛkɛ kɛ́ kù duɔ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\